Den samlede markedsverdien av verdipapirer registrert i VPS ved utgangen av 2. kvartal 2021 utgjorde 6 154 milliarder kroner, viser nye tall i statistikken verdipapirer. Dette er en økning på 167 milliarder kroner, eller 2,8 prosent sammenlignet med 1. kvartal 2021.

Svak nedgang for obligasjoner

Den totale markedsverdien av noterte aksjer var på 3 456 milliarder kroner, og for obligasjoner på 2 469 milliarder kroner ved utgangen av 2. kvartal 2021. Beholdningsverdien til noterte aksjer økte, mens obligasjonene falt gjennom kvartalet. Noterte aksjer økte med 6,4 prosent tilsvarende 207 milliarder kroner, mens obligasjoner falt med 2,1 prosent eller 53 milliarder kroner. Økningen i markedsverdien av noterte aksjer var hovedsakelig forårsaket av økende aksjekurser i løpet av kvartalet. For obligasjonene var det store innløsninger som bidro til nedgangen.

Figur 1. Beholdning av noterte aksjer og obligasjoner registrert i VPS, markedsverdi, utvikling i prosent

Høyere utbytte på aksjer

Den totale avkastningen på verdipapirer registrert i VPS, i løpet av 1. halvår 2021 var på 101 milliarder kroner. Dette er en økning sammenlignet med samme periode i 2020 på 16 milliarder kroner eller 18 prosent. Noe av oppgangen skyldes at det ble betalt ut mindre utbytte på aksjer på grunn av børsuro i 1. halvår av 2020.

Noterte aksjer hadde høyest avkastning med 66 milliarder kroner i utbytte etterfulgt av renteutbetalinger fra obligasjoner på 26 milliarder kroner. Utbytte på noterte aksjer økte med 22 milliarder kroner tilsvarende 52 prosent, mens renteutbetalingene ble redusert med 7 milliarder kroner eller 22 prosent sammenlignet med samme periode i 2020.

Figur 2. Avkastning på noterte aksjer og obligasjoner

Husholdningene fortsetter å kjøpe noterte aksjer

Det ble nettokjøpt noterte aksjer for totalt 63 milliarder kroner i 2. kvartal 2021. Ikke-finansielle foretak, finansielle foretak og offentlig forvaltning nettosolgte noterte aksjer i løpet av kvartalet, mens husholdningene og utlandet nettokjøpte for henholdsvis 1,5 milliarder kroner og 65 milliarder kroner. Dette er sjette kvartal på rad hvor husholdningene har nettokjøpt noterte aksjer, og markedsverdien av beholdningen var på 152 milliarder kroner ved utgangen av kvartalet.

Figur 3. Husholdningenes nettokjøp/ salg av noterte aksjer