371878
371878
friartikkel
2018-12-12T08:00:00.000Z
no

Omlegging av bankstatistikken

Publisert:

Fra og med januar 2018 er Offentlig regnskapsrapportering fra banker og finansieringsforetak (ORBOF) tilpasset internasjonale regnskapsstandarder (IFRS).

Tilpasningen av ORBOF til IFRS har medført en større omlegging av bankstatistikken fra og med januar 2018. Av viktige endringer kan nevnes:

  • Påløpte ikke-forfalte renter og verdiendringer føres på underliggende finansobjekt.
  • Inndelingene i spesifikasjoner er endret i tråd med IFRS-regelverket.
  • Med IFRS 9 kom nye regler for måling av finansielle eiendeler og prinsipper for klassifisering i disse kategoriene. Klassifiseringen skal baseres på ledelsens forretningsmodell (hvordan enheten drives og målsetningene som er fastsatt), og vil være basert på et høyere aggregeringsnivå (f.eks. porteføljenivå). Hvis målsetningen er både å inndrive kontraktsfestede kontantstrømmer og å selge finansielle eiendeler, så skal disse eiendelene etter IFRS 9 vurderes til virkelig verdi, ikke amortisert kost.
  • I IFRS 9 er reglene for beregning av nedskrivninger av eiendeler som gir kontantstrømmer endret. Forventede fremtidige tap skal tas med i beregningen når det foretas tapsavsetninger i regnskapet. For bankstatistikken er det særlig eiendeler i form av utlån som blir påvirket. I tillegg til dette, skal man også vurdere å foreta avsetninger på ubenyttet utlånsramme.

I forbindelse med større omlegginger gjennomgår og kvalitetssikrer rapportørene sin innrapportering. Dette har blant annet medført flytting av data mellom dataserier, men trolig er også kvaliteten på innrapporteringen bedre etter omleggingen.

Likevel er det er noe usikkerhet i kvaliteten på dataene de første månedene etter overgangen til ny rapportering. Datagrunnlaget korrigeres løpende, og statistikken justeres for dette ved neste påfølgende publisering.

Balansen

Andre fordringer og avsetninger er etter omleggingen spesifisert og skilt ut av andre eiendeler og annen gjeld. I perioden før januar 2018 er påløpte, ikke-forfalte renter inkludert i andre eiendeler og annen gjeld.

Ansvarlig lånekapital er splittet mellom fondsobligasjonskapital og verdipapirlån samt annen ansvarlig lånekapital.

Egenkapitalen har en ny oppdeling; selskapskapital, grunnfondskapital, fondsobligasjonskapital definert som egenkapital og annen egenkapital. Ufordelt resultat videreføres som spesifikasjon i statistikken, selv om nye regnskapsregler kan virke inn på beregningen av resultatet.

Bankinnskudd og utlån

Fra januar 2018, er påløpte, ikke-forfalte renter og verdijusteringer inkludert i de sektorfordelte seriene i tabell 09565 og 09560, og i de næringsfordelte seriene i tabell 08116.

Rentene på bankinnskudd akkumuleres ofte i løpet av året og forfaller ved årsslutt. Ved utgangen av 2017 utgjorde totale påløpte, ikke-forfalte renter på innskudd 1,8 milliarder kroner, mens de var 11,9 milliarder kroner ved utgangen av november 2017. Verdijusteringen på innskudd er lave, kun 28 millioner kroner pr. desember 2017.

Renter på utlån forfaller ofte månedlig. Ved utgangen av 2017 var totale påløpte, ikke-forfalte renter på utlån fra banker 4,1 milliarder kroner og fra kredittforetak 2,4 milliarder kroner. Verdijusteringen på alle utlån var på samme tidspunkt -10,1 milliarder kroner for bankene og 1,1 milliarder kroner for kredittforetakene.

Statistikkbanktabellene for utlånstyper, 09563, 10769, 09562, 09564, blir ikke videreført, men er erstattet av en ny tabell med flere pantespesifikasjoner for utlån, tabell 08101. I den nye tabellen er utlån inklusiv påløpte ikke-forfalte renter, før tapsnedskrivninger og etter verdijusteringer, mens de gamle tabellene for utlånstyper var eksklusiv påløpte ikke-forfalte renter og etter fradrag for tapsnedskrivninger på utlån og med en serie for verdijusteringer totalt for alle utlån. Merk at etter overgangen til ny rapportering er det brudd i serier, også for utlånstyper som videreføres, blant annet på grunn av endringer i rapportørenes kilder i opptrekkene til rapportene. Det noe usikkerhet i kvaliteten på estimatene for utlånstyper særlig i de første månedene etter omleggingen.

Statistikkbanktabellen for innskuddstyper, 11003 videreføres. Innskudd fra og med januar 2018 vil altså være inkludert påløpte ikke-forfalte renter. Følgende serier vil ikke lenger bli oppdatert, «Andre innskudd med binding inntil 1 mnd.», «Innskudd med børsavkastning» og «Andre innskudd med binding». Det er opprettet tre nye serier; «Innskudd med kort bindingstid», «Innskudd med lang bindingstid» og «Innskudd bundet til andre formål». Årsaken til endringene i serier er at spesifikasjonene for innrapportering av innskudd er endret fra og med januar 2018.

I forbindelse med omleggingen av ORBOF ble det avdekket at en del innskudd har vært rapportert feil tidligere. Fra og med januar 2018 er dette rettet opp og innskuddene er nå riktig klassifisert. Dette innebærer en økning spesielt i transaksjonsinnskudd og innskudd knyttet til pensjonsavtaler/sparing. Økningen her kommer hovedsakelig fra flytting av innskudd med bindingstid til disse innskuddstypene. Dette skyldes altså ikke endrede definisjoner, men mer korrekt rapportering.

Resultatet

Endringen i regnskapsreglene for verdivurdering og nedskrivning av eiendeler vil også påvirke nedskrivninger og gevinster/tap i resultatregnskapet. Dette har ført til et brudd i bankstatistikken for resultatregnskapet fra 1. kvartal 2018 for netto verdiendring og gevinster/tap og kredittap (tidligere tap).

Splitten mellom administrasjons- og driftskostnader utgikk fra rapporteringen fra 1. kvartal 2018, og innrapporteres etter dette som driftskostnader.