Resultatet før andre inntekter og kostnader hittil i år t.o.m. tredje kvartal 2021 utgjorde 0,65 prosent av bankenes gjennomsnittlige forvaltningskapital. Totalresultatet var 40,7 milliarder kroner, mens andre inntekter og kostnader før skatt utgjorde 474 millioner kroner, viser nye tall fra Banker og kredittforetak.

Lavere utlånstap, men økning i konstaterte tap

Bankenes samlede kredittap på utlån var 3,3 milliarder kroner i de tre første kvartalene 2021. Målt som andel av gjennomsnittlig forvaltningskapital utgjorde utlånstapene 0,05 prosent. Dette er 0,31 prosentpoeng lavere enn i de tre første kvartalene i 2020.

utgjorde 5,4 milliarder kroner i slutten av tredje kvartal 2021. Dette er 2,1 milliarder kroner mer enn i samme periode året før. Til tross for økningen i konstaterte utlånstap så var samlet kredittap på utlån i de første tre kvartalene 18,8 milliarder kroner lavere enn i samme periode i 2020.

Lavere rentenetto

Bankenes akkumulerte var 62,1 milliarder kroner i de første tre kvartalene i 2021. Dette er 4,4 milliarder kroner lavere enn i samme periode i fjor. Målt som andel av gjennomsnittlig forvaltningskapital var rentenettoen 1,00 prosent ved slutten av tredje kvartal 2021. Denne andelen er 0,09 prosentpoeng lavere enn i samme periode i 2020.

Økt andel innskudd

Bankenes finansiering består for det meste av innskudd og verdipapirgjeld. Innskuddene var den største finansieringskilden ved utgangen av tredje kvartal 2021, med en andel på 70,7 prosent av forvaltningskapitalen. Sammenlignet med samme periode i 2020, har innskudd som andel av forvaltningskapitalen økt med 3,6 prosentpoeng.

Ved utgangen av tredje kvartal 2021 utgjorde verdipapirgjelden 13,1 prosent av forvaltningskapitalen. Sammenlignet med samme periode i 2020 har verdipapirgjeldas andel av forvaltningskapitalen falt med 0,4 prosentpoeng.

Endringer i valutakurser påvirker størrelsen på balanseposter i utenlandsk valuta. Ved utgangen av tredje kvartal 2021 var 60,6 prosent av bankenes totale verdipapirgjeld, samt 21,2 prosent av totale bankinnskudd i utenlandsk valuta.

Økt andel fordringer på kredittinstitusjoner

Ved utgangen av tredje kvartal 2021 utgjorde utlån og andre fordringer på 19,9 prosent av bankenes eiendeler. Sammenlignet med samme periode i 2020, har denne andelen økt med 3,1 prosentpoeng. Utlån og fordringer på har samtidig falt med 0,5 prosentpoeng til 53,9 prosent av bankens eiendeler.

Økt rentenetto for kredittforetakene

Kredittforetakenes akkumulerte resultat før andre inntekter og kostnader hittil i år t.o.m. tredje kvartal var på 6,7 milliarder kroner. Målt som andel av gjennomsnittlig forvaltningskapital utgjorde resultatet i de første tre kvartalene 0,26 prosent.

Den akkumulerte rentenettoen for kredittforetakene i de første tre kvartalene i 2021 var på 16,0 milliarder kroner. Dette er en økning på 2,5 milliarder kroner sammenlignet med samme periode i 2020.