Totalt sett var tolvmånedersveksten i publikums innenlandske gjeld 3,7 prosent. Kun én gang tidligere i løpet av 2000-tallet har gjeldsveksten vært under 4 prosent, og det var i mars 2010 da den lå på 3,9 prosent. Denne perioden er altså det laveste nivået på gjeldsveksten i løpet av 2000-tallet.

Figur 1. Kredittindikator K2. Tolvmånedersvekst. Prosent

   

Effekten av strammere norsk pengepolitikk gjennom flere hevinger av styringsrenten, vises nå tydelig i publikums gjeldsopptak. Kostnaden ved å ha lån øker med rentenivået og gjeldsveksten avtar derfor normalt med høyere rentenivå. Gjeldsveksten for husholdningene har frem til nå vært relativt stabil på tross av økte renter. I perioden juni til september i år har tolvmånedersveksten i husholdningenes innenlands gjeld ligget uendret på 3,7 prosent, men falt i oktober med 0,2 prosentpoeng til 3,5 prosent. Tolvmånedersveksten i innenlands gjeld for ikke-finansielle foretak falt med hele 0,9 prosentpoeng til 3,3 prosent fra september til oktober. Det kraftige fallet for de ikke-finansielle foretakene skyldes både at det høye gjeldsopptaket i oktober 2022 ikke lenger er en del av tolvmånedersveksten, og at gjeldsopptaket i oktober 2023 var lavt. Kommunenes gjeldsvekst er på 6,5 prosent, noe som er uendret fra forrige måned. Totalt sett gir dette en reduksjon på 0,4 prosentpoeng i publikums gjeldsvekst fra 4,1 prosent ved utgangen av september, til 3,7 prosent ved utgangen av oktober. Det er uvanlig med en så stor endring mellom påfølgende måneder for publikums gjeldsvekst.

Inflasjon og kredittvekst

Norges bank har økt renta for å dempe prisveksten i Norge. I takt med stigende renter så opplever husholdningene økte kostnader for å betjene gjelden, men prisveksten reduserer samtidig den reelle verdien av gjelden. Gjeldsveksten for husholdningene har siden august 2022 vært lavere enn prisveksten (KPI-JAE) og denne utviklingen fortsetter i oktober.

– Gitt at husholdningenes lønnsvekst også øker med prisveksten, vil prisveksten redusere husholdningenes totale gjeldsbelastning målt som forholdet mellom gjeld og inntekt, sier førstekonsulent John Galleberg.

Figur 2. Innenlandsk kredittvekst og konsumprisindeks (KPI-JAE). Tolvmånedersvekst. Prosent

Den sesongjusterte veksten i publikums gjeld er også lav i oktober på 2,4 prosent (månedsvekst omregnet til årlig rate). Månedsveksten varierer naturlig nok mer enn tolvmånedersveksten, men også her kan man se at den sesongjusterte månedsveksten har vært lav i det siste halve året.