Bruken av hjemmekontor har endret seg de siste årene, særlig etter at mange ble nødt til å jobbe hjemmefra da koronapandemien inntraff.

statistikken arbeidskraftundersøkelsen (AKU) blir Sysselsatte er de som utførte inntektsgivende arbeid i minst én time i referanseuken, samt personer som har et slikt arbeid, men som var midlertidig fraværende på grunn av sykdom, ferie, lønnet permisjon eller lignende. personer spurt om de noen ganger jobber hjemmefra. De som svarer at de jobber hjemmefra blir videre spurt om de jobber hjemmefra halvparten eller mer av arbeidstiden, eller mindre enn halvparten av arbeidstiden.

For alle sysselsatte i aldersgruppen 20-64 år var det 44 prosent som svarte at de noen ganger jobbet hjemmefra i 2022.  De aller fleste oppga at de jobbet hjemmefra mindre enn halvparten av arbeidstiden. Fordelingen blant kjønn var relativ lik, men menn hadde en noe høyere andel enn kvinner.

Det er i aldersgruppen 40-49 år at det er høyest bruk av hjemmekontor. I denne aldersgruppen var det også en litt høyere andel kvinner enn menn som jobbet fra hjemmekontor.

Hjemmekontor var minst utbredt blant de i alderen 20-29 år, hvor kun 26 prosent svarte at de jobbet hjemmefra. Det er mange studenter i denne aldersgruppen som jobber deltid ved siden av studiet, og ofte i yrker hvor arbeid hjemmefra ikke er mulig.

Figur 1. Hjemmekontor blant sysselsatte (20-64 år), fordelt etter kjønn og alder. 2022. Prosent

8 av 9 innen informasjon- og kommunikasjon hadde hjemmekontor

Naturlig nok er det ikke alle arbeidsoppgaver som kan utføres fra egne hjem. Vi ser derfor at det stort sett er i næringer hvor arbeidsoppgavene utføres på kontor at det å jobbe hjemmefra er mest utbredt.

Næringen med mest bruk av hjemmekontor i 2022 var informasjon og kommunikasjon, der bare 11 prosent oppga at de ikke hadde hjemmekontor og hele 34 prosent at de jobbet hjemmefra halvparten eller mer av arbeidstiden. Denne næringsgruppen omfatter blant annet forlag, film, musikk, radio, fjernsyn, telekommunikasjon og IT.

Næringen hvor arbeid hjemmefra var nest mest utbredt, var finansiering og forsikring. Så følger teknisk tjenesteyting og eiendomsdrift, som innebærer blant annet omsetning og drift av eiendom, og spesialisert faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting som krever en høy utdanning (PDF)

Figur 2. Hjemmekontor blant sysselsatte (20-64 år), fordelt etter næringsgrupper. 2022. Prosent

Undervisningsnæringen utpeker seg ved å ha en nokså høy andel sysselsatte som jobber hjemmefra, men en lav andel som gjør det halvparten eller mer av arbeidstiden. Dette henger sammen med at størstedelen av arbeidsoppgavene til lærere er å undervise, som normalt krever tilstedeværelse, mens retting og forberedelser til undervisning like gjerne kan gjøres hjemmefra.

Ikke overraskende var det høyest andel i næringene overnattings- og serveringsvirksomhet, helse- og sosialtjenester og transport- og lagring som svarte at de ikke jobbet hjemmefra, med henholdsvis 82, 77 og 75 prosent. I disse næringene inngår normalt yrker som krever tilstedeværelse, med blant annet service og omsorgsoppgaver, noe som vanskeliggjør muligheten for hjemmekontor. I næringsgruppene overnattings- og serveringsvirksomhet og transport og lagring var det ingen sysselsatte som svarte at de jobbet hjemmefra halvparten eller mer av arbeidstiden.

Menn jobber oftere hjemmefra enn kvinner

Menn hadde en høyere andel med hjemmekontor i 10 av de 16 næringsgruppene. Kvinner hadde en noe høyere andel hjemmekontor i næringsgruppene bergverksdrift og utvinning, bygge- og anleggsvirksomhet, samt i transport og lagring. Dette er næringer hvor menn er sterkt overrepresentert. Samtidig hadde menn en høyere andel hjemmekontor i næringsgruppene helse- og sosialtjenester og Omfatter blant annet kunstnerisk virksomhet, kulturvirksomhet, sport- og fritidsaktiviteter, aktiviteter i medlemsorganisasjoner, reparasjon av varer, frisør- og renserivirksomhet m.m., hvor det stort sett er overvekt av kvinnelige sysselsatte.

– Selv om menn jobbet mer hjemmefra enn kvinner totalt, så var hjemmekontor mer utbredt blant kvinner i en del mannsdominerte næringer. Det er fordi kvinnene ofte har mer utypiske yrker i de næringene. For eksempel jobber kvinnene i bygg- og anleggsvirksomhet ofte i kontoryrker, sier seniorrådgiver Erik Herstad Horgen.

Selv om menn benytter hjemmekontor i en noe større grad enn kvinner, ser vi at det i yrkesgruppene med høyest andel hjemmekontor i alt er relativt likt mellom kjønnene. Blant annet svarte mellom 80 og 90 prosent, blant begge kjønn, at de benyttet seg av hjemmekontor i En yrkesgruppe kjennetegnes av yrker hvor arbeidsoppgavene ligner hverandreIKT-rådgivere, administrative og merkantile ledere, og rådgivere innen økonomi, administrasjon og salg.

Figur 3. Omfang av hjemmekontor blant sysselsatte (20-64 år) etter kjønn, 2022. Prosent

Det er blitt publisert tre nye statistikkbanktabeller om hjemmekontor:

13938: Sysselsatte, etter alder, kjønn, næring (SN2007) og hjemmekontor 2022

13998: Sysselsatte, etter alder, kjønn og hjemmekontor 2022

13999: Sysselsatte, etter alder, kjønn, yrke (2-siffernivå) og hjemmekontor 2022

Denne artikkelen er finansiert av Arbeids- og inkluderingsdepartementet.

Arbeidskraftsundersøkelsen (AKU) gikk gjennom en omlegging i 2021, og siden har vi fått ny informasjon om bruken av hjemmekontor. Variabelen er en årlig variabel som kun går til en fjerdedel av utvalget hvert kvartal. Det vil si at vi har informasjon om temaet en gang i året. På grunn av litt startvansker med den nye AKU i 2021 har vi ikke tall for det året.

I enkelte tilfeller har respondenten mer enn én jobb, og i disse tilfellene har vi i denne artikkelen valgt å avgrense til den jobben respondenten anser som sin hovedjobb.

Det å sjekke e-posten eller å ta en jobbtelefon en gang iblant regnes ikke som hjemmearbeid. I tillegg medregnes ikke arbeid på eget gårdsbruk som arbeid hjemmefra, siden det gjøres i egne driftsbygninger eller utendørs. Men hvis det gjøres noe administrativt arbeid i boligen, skal dette regnes som arbeid hjemmefra.

I AKU før 2021 var det også spørsmål om arbeid hjemmefra, men disse tallene kan ikke sammenliknes med tallene etter 2021. Spørsmålet før 2021 gikk ikke til de selvstendig næringsdrivende, og spørsmålet var om det sto i arbeidsavtalen din at du kunne jobbe fra egen bolig. Etter 2021 får alle sysselsatte spørsmålet, inkludert de selvstendig næringsdrivende, og spørsmålet lyder om man noen ganger jobber hjemmefra.