Rapportene inngår i Lavlønnsutvalgets kunnskapsgrunnlag og er delvis finansiert av Arbeids- og inkluderingsdepartementet. Linda Nøstbakken som leder SSBs forskningsavdeling har ledet utvalgets arbeid.

Inflasjon og lønnsnivå

Rapporten «Inflasjonsulikhet og måling av reallønn», som publiseres i dag, har som utgangspunkt at hushold med lave inntekter har et annet forbruksmønster enn hushold med høyere inntekter. For hushold med lavere inntekter vil utgifter til typiske nødvendighetsgoder, slik som mat og strøm, utgjøre en større andel av det samlede budsjettet enn for hushold med høyere inntekter. Tilsvarende vil forbruket til hushold med høyere inntekter bestå av en større andel goder som er mer luksuspreget.

Dermed vil inflasjonen kunne ramme ulikt avhengig av inntektsnivået. Systematisk høyere prisvekst på typiske nødvendighetsgoder vil bety at hushold med lavere inntekter opplever den høyeste inflasjonen. Vi finner at prisutviklingen er noe høyere for hushold i den lavere enden av inntektsfordelingen i perioden som er undersøkt, det vil si fra 2013 til 2022.

– Prisvekst og inflasjon treffer ulike inntektsgrupper på forskjellige måter. Dette må man ta hensyn slik at man ikke overvurderer reallønnsveksten blant de med lavest inntekt, sier forsker Odd Erik Nygård i SSB.

Arbeidsgivers lønnsevne

Rapporten «Sammenheng mellom lavlønn og lønnsevne», som publiseres tirsdag 18. juni, tar for seg hvordan omfanget av lave lønninger henger sammen med bedrifters lønnsevnen. Rapporten beskriver også hvordan andelen med lavlønn fordeler seg etter bedriftenes næring, størrelse, organisasjonsgrad, m.m.

Lønnsulikhet og jobber med lav lønn

Rapporten «Månedslønn og ulikhet gjennom 25 år» ble publisert høsten 2023, og tar for seg tidsrommet 1997 – 2022. I rapporten drøftes hvordan lønnsulikhet kan måles og beskrives, i tillegg til noen internasjonale sammenlikninger.

Rapporten «Jobber med lav lønn», som også ble publisert høsten 2023, griper mer direkte in i problemstillingene omkring lav lønn. Rapporten søker blant annet å beskrive egenskaper ved jobber og lønnstakere med lavlønn.