Husholdningenes konsumsammensetning varierer avhengig av inntektsnivå. En husholdning med lave inntekter bruker typisk en større andel av de totale forbruksutgiftene på nødvendighetsvarer, slik som matvarer og strøm. Prisutviklingen på de ulike godene, og dermed inflasjonen hushold­ning­ene står ovenfor, vil variere mellom husholdninger med ulik konsumsammensetning. Systematisk høyere prisvekst på goder som utgjør en større del av budsjettet til husholdninger med lav inntekt vil eksempelvis medføre at disse husholdningenes realinntekt øker relativt sett mindre enn for husholdninger med høy inntekt, selv med samme nominell vekst i inntekt.

Vi benytter modellsystemet LOTTE og beregner prisindekser for hver husholdning i Norge. Basert på dette finner vi at inflasjonen i perioden 2013 til 2022 har vært noe høyere for husholdningene med lave lønnsinntekter i perioden. Dette gjelder særlig de siste årene.

Rapporten er utarbeidet på oppdrag for Arbeids- og inkluderingsdepartementet og publiseres som et elektronisk vedlegg til NOU 2024:11 «Lavlønn i Norge».