En ny rapport fra SSB studerer sammenhengen mellom Som indikator på utbredelse av lavlønn i ulike næringer brukes andelen av personer som har (heltidsekvivalent) månedslønn under 2/3 av medianen, som i 2022 var 32 600 kroner.og lønnsevne mellom næringsområder og innad i næringsområder.

Rapporten viser blant annet at:

  • Dess lavere Faktorinntekt: Faktorinntekten er et foretaks produksjonsoverskudd, som fordeles mellom arbeiderne (lønnskostnader) og kapitaleierne (driftsresultat).]før skatt, dess høyere andel lavtlønte
  • Dess større foretak, dess lavere andel lavlønte
  • Dess høyere organisasjonsgrad, dess lavere andel lavtlønte

Analysene er gjort på oppdrag for Arbeids- og inkluderingsdepartementet i forbindelse med utredningen NOU 2024:11 "Lavlønn i Norge".

– For næringer hvor mer enn 1 av 4 ansatte er lavlønte, er faktorinntekten under 700 000 kroner per årsverk, sier Lasse Eika, forsker i Statistisk sentralbyrå.   

Andelen lavlønte i servering er over 60 prosent for foretak som har faktorinntekt per årsverk rundt Regnet i 2022-priser, mens andelen mer enn halveres for foretakene som har dobbelt så høy faktorinntekt per årsverk. Samme tendens ser vi for de andre næringsområdene.

Flest i serveringsvirksomhet

Andelen lønnstakere med lavlønn er høyest i serveringsvirksomhet og jord- og skogbruk hvor henholdsvis 47 og 45 prosent av de ansatte har en månedslønn som er under lavlønnsgrensen. Andre næringsområder med relativ høy lavlønnsandel er:

  • kultur og fritid
  • overnatting
  • personlig tjenesteyting.
  • detaljhandel

Andelen med lavlønn er rundt 25 prosent eller høyere i alle disse næringsområdene.

– Lavlønte i serveringsvirksomhet tjente i gjennomsnitt 9 prosent mindre enn grensen vi har satt for lavlønn, sier Eika. De lavlønte i jordbruk og skogbruk, kultur og fritid og bygg og anlegg tjente 16-19 prosent under grensen.

Dess større foretak dess lavere andel lavtlønte

Analysen viser også at andelen med lavlønn synker markert med foretakets størrelse. I servering synker lavlønnsandelen fra vel 55 prosent for de minste foretakene til under 30 prosent i de største. I overnatting er lavlønnsandelen nærmere 15 prosentpoeng lavere for store enn små foretak. Også i industrien synker lavlønnsandelen med størrelse, fra 10 prosent blant de minste til tilnærmet 0 for de største.

Dess høyere organisasjonsgrad dess lavere andel lavtlønte

Andelen med lavlønn faller markert med foretakets organisasjonsgrad. For næringer der færre enn 30 prosent av de ansatte er organisert, har over 15 prosent av arbeidsstokken lønn under lavlønnsgrensa. For andre områder med lav lavlønnsandel varierer organisasjonsgraden mellom 22 og 74 prosent.

– Organisasjonsgrad og tariffavtaledekning stiger vesentlig med foretakets størrelse, og vi antar at dette også er med på å forklare hvorfor andelen arbeidstakere med lavlønn synker med foretakets størrelse, sier Eika.