146382
statistikk
2014-08-27T10:00:00.000Z
Arbeid og lønn;Arbeid og lønn
no
akumnd, Arbeidskraftundersøkinga, sesongjusterte tal, AKU, arbeidsmarknad, sysselsette, arbeidslause, yrkesaktive, utførde vekeverk, arbeidsstyrkenSysselsetting, Arbeidsledighet, Arbeid og lønn
true

Arbeidskraftundersøkinga, sesongjusterte taljuni 2014

Innhald

Stabil arbeidsløyse

I juni var det 89 000 arbeidslause, som svarer til 3,3 prosent av arbeidsstyrken.

Arbeidsløyse og sysselsetjing for personar 15-74 år. Sesongjusterte tal1
Juni 2014 Endring frå førre ikkje-overlappande tremånadersperiode
13-månadersgjennomsnitt med namnet til midtarste månaden i perioden.
Arbeidslause personar 89 000 -2 000
I prosent av arbeidsstyrken 3,3 -0,1
 
Sysselsette personar 2 637 000 8 000
I prosent av befolkninga 68,6 0,0
Figur 1. Arbeidslause (AKU), registrerte arbeidslause og registrerte arbeidslause pluss arbeidsmarknadstiltak. Sesongjusterte tal, tremånaders glidande gjennomsnitt
Figur 2. Sesongjustert arbeidsløyse i utvalde land. I prosent av arbeidsstyrken
Figur 3. Sysselsette (AKU). Sesongjusterte tal og trend. Tremånaders glidande gjennomsnitt
Figur 4. Arbeidslause (AKU). Sesongjusterte tal og trend. Tremånaders glidande gjennomsnitt. Prosent av arbeidsstyrken
Figur 1. Arbeidslause (AKU), registrerte arbeidslause og registrerte arbeidslause pluss arbeidsmarknadstiltak. Sesongjusterte tal, tremånaders glidande gjennomsnittFigur 2. Sesongjustert arbeidsløyse i utvalde land. I prosent av arbeidsstyrkenFigur 3. Sysselsette (AKU). Sesongjusterte tal og trend. Tremånaders glidande gjennomsnittFigur 4. Arbeidslause (AKU). Sesongjusterte tal og trend. Tremånaders glidande gjennomsnitt. Prosent av arbeidsstyrken

AKU viser at den sesongjusterte arbeidsløysa var på 3,3 prosent av arbeidsstyrken i juni (gjennomsnitt av mai-juli). Samanlikna med mars (gjennomsnitt av februar-april) er dette ein nedgang på 0,1 prosentpoeng, eller 2 000 personar. Men nedgangen er innanfor feilmarginen . Til samanlikning gjekk talet på registrerte arbeidslause og ordinære tiltaksdeltakarar hos NAV ned med 1 000 i løpet av den same perioden. Også dette talet er sesongjustert og eit gjennomsnitt av tre månader.

Stabil sysselsetting

Ifølge arbeidskraftundersøkinga (AKU) var det 8 000 fleire sysselsette i juni enn i mars. Tala er justerte for sesongvariasjonar. Denne endringa er isolert sett innanfor feilmarginen, men likevel i tråd med utviklinga det siste året. Frå juni 2013 til juni 2014 har det sesongjusterte talet på sysselsette auka med 29 000. I juni utgjorde dei sysselsette 68,6 prosent av befolkninga i aldersgruppa 15-74 år. Nivået er uendra frå mars.

Arbeidsløysa ned i USA

I USA gjekk arbeidsløysa ned frå 6,7 prosent i mars til 6,1 prosent i juni. I Danmark og Sverige var arbeidsløysa uendrai denne perioden og utgjorde i juni respektive 6,5 og 8 prosent. EU15 hadde ei arbeidsløyse på 10,5 prosent i juni, ned frå 10,6 prosent i mars.