146384
statistikk
2014-09-24T10:00:00.000Z
Arbeid og lønn;Arbeid og lønn
no
akumnd, Arbeidskraftundersøkinga, sesongjusterte tal, AKU, arbeidsmarknad, sysselsette, arbeidslause, yrkesaktive, utførde vekeverk, arbeidsstyrkenSysselsetting, Arbeidsledighet, Arbeid og lønn
true

Arbeidskraftundersøkinga, sesongjusterte taljuli 2014

Innhald

Uendra arbeidsløyse

I juli var det 94 000 arbeidslause, som svarer til 3,4 prosent av arbeidsstyrken.

Arbeidsløyse og sysselsetjing for personar 15-74 år. Sesongjusterte tal1
Juli 2014 Endring frå førre ikkje-overlappande tremånadersperiode
13-månadersgjennomsnitt med namnet til midtarste månaden i perioden.
Arbeidslause personar 94 000 2 000
I prosent av arbeidsstyrken 3,4 0,0
 
Sysselsette personar 2 644 000 13 000
I prosent av befolkninga 68,7 0,1
Figur 1. Arbeidslause (AKU), registrerte arbeidslause og registrerte arbeidslause pluss arbeidsmarknadstiltak. Sesongjusterte tal, tremånaders glidande gjennomsnitt
Figur 2. Sesongjustert arbeidsløyse i utvalde land. I prosent av arbeidsstyrken
Figur 3. Sysselsette (AKU). Sesongjusterte tal og trend. Tremånaders glidande gjennomsnitt
Figur 4. Arbeidslause (AKU). Sesongjusterte tal og trend. Tremånaders glidande gjennomsnitt. Prosent av arbeidsstyrken
Figur 1. Arbeidslause (AKU), registrerte arbeidslause og registrerte arbeidslause pluss arbeidsmarknadstiltak. Sesongjusterte tal, tremånaders glidande gjennomsnittFigur 2. Sesongjustert arbeidsløyse i utvalde land. I prosent av arbeidsstyrkenFigur 3. Sysselsette (AKU). Sesongjusterte tal og trend. Tremånaders glidande gjennomsnittFigur 4. Arbeidslause (AKU). Sesongjusterte tal og trend. Tremånaders glidande gjennomsnitt. Prosent av arbeidsstyrken

Ifølge arbeidskraftundersøkinga (AKU) var den sesongjusterte arbeidsløysa 3,4 prosent av arbeidsstyrken i juli (gjennomsnitt av juni-august). Dette var uendra frå april (gjennomsnitt av mars-mai). Det sesongjusterte talet på arbeidslause gjekk opp med 2 000 i løpet av denne perioden, men det er innanfor feilmarginen . Til samanlikning gjekk talet på registrerte arbeidslause og ordinære tiltaksdeltakarar hos NAV ned med 1 000 i den same perioden. Også dette talet er sesongjustert og eit gjennomsnitt av tre månader.

Stabil sysselsetting

Ifølge AKU var det 13 000 fleire sysselsette i juli enn i april, justert for sesongvariasjonar. Endringa er isolert sett innanfor feilmarginen, men likevel i tråd med utviklinga det siste året. Frå juli 2013 til juli 2014 har det sesongjusterte talet på sysselsette auka med 32 000. Denne auken kom blant dei over 24 år. I juli 2014 utgjorde dei sysselsette 68,7 prosent av befolkninga i aldersgruppa 15-74 år, opp 0,1 prosentpoeng frå april same år og ned 0,1 prosentpoeng frå juli året før.

Arbeidsløysa ned i Sverige

I Sverige gjekk den sesongjusterte arbeidsløysa ned frå 8,1 prosent i april til 7,8 prosent i juli. I same perioden gjekk arbeidsløysa i Danmark opp med 0,2 prosentpoeng, til 6,6 prosent. EU15 hadde ei arbeidsløyse på 10,5 prosent i juli, ned frå 10,6 prosent i april. Også i USA gjekk arbeidsløysa ned med 0,1 prosentpoeng, til 6,2 prosent i juli.