146394
statistikk
2014-12-23T10:00:00.000Z
Arbeid og lønn;Arbeid og lønn
no
akumnd, Arbeidskraftundersøkinga, sesongjusterte tal, AKU, arbeidsmarknad, sysselsette, arbeidslause, yrkesaktive, utførde vekeverk, arbeidsstyrkenSysselsetting, Arbeidsledighet, Arbeid og lønn
true

Arbeidskraftundersøkinga, sesongjusterte taloktober 2014

Innhald

Arbeidsløysa 3,8 prosent

I oktober var det 103 000 arbeidslause, som utgjorde 3,8 prosent av arbeidsstyrken.

Arbeidsløyse og sysselsetjing for personar 15-74 år. Sesongjusterte tal1
Oktober 2014 Endring frå førre ikkje-overlappande tremånadersperiode
13-månadersgjennomsnitt med namnet til midtarste månaden i perioden.
Arbeidslause personar 103 000 9 000
I prosent av arbeidsstyrken 3,8 0,3
 
Sysselsette personar 2 635 000 -5 000
I prosent av befolkninga 68,2 -0,4
Figur 1. Arbeidslause (AKU), registrerte arbeidslause og registrerte arbeidslause pluss arbeidsmarknadstiltak. Sesongjusterte tal, tremånaders glidande gjennomsnitt
Figur 2. Sesongjustert arbeidsløyse i utvalde land. I prosent av arbeidsstyrken
Figur 3. Sysselsette (AKU).  Sesongjusterte tal og trend. Tremånaders glidande gjennomsnitt
Figur 4. Arbeidslause (AKU). Sesongjusterte tal og trend. Tremånaders glidande gjennomsnitt. Prosent av arbeidsstyrken
Figur 1. Arbeidslause (AKU), registrerte arbeidslause og registrerte arbeidslause pluss arbeidsmarknadstiltak. Sesongjusterte tal, tremånaders glidande gjennomsnittFigur 2. Sesongjustert arbeidsløyse i utvalde land. I prosent av arbeidsstyrkenFigur 3. Sysselsette (AKU).  Sesongjusterte tal og trend. Tremånaders glidande gjennomsnittFigur 4. Arbeidslause (AKU). Sesongjusterte tal og trend. Tremånaders glidande gjennomsnitt. Prosent av arbeidsstyrken

Ifølge Arbeidskraftundersøkinga (AKU) var den sesongjusterte arbeidsløysa 3,8 prosent av arbeidsstyrken i oktober (gjennomsnitt av september-november). Samanlikna med juli (gjennomsnitt av juni-august) er dette ein oppgang på 0,3 prosentpoeng, eller 9 000 personar. Denne auken er innanfor feilmarginen. Det er i aldersgruppa 25-74 år at AKU viser auke i arbeidsløysa. 

Talet på registrerte arbeidslause og ordinære tiltaksdeltakarar hos NAV gjekk ned med 1 000 frå juli til oktober. Også dette talet er sesongjustert og eit gjennomsnitt av tre månader.

Små endringar i sysselsettingstalet

Ifølge AKU gjekk det sesongjusterte talet på sysselsette ned med 5 000 frå juli til oktober. Dette er ei endring som er innanfor feilmarginen. I løpet av 2014 har det sesongjusterte talet på sysselsette auka blant personar som er 25 år og eldre. Når det gjeld dei under 25 år, har det vore ein nedgang i sysselsettingstalet i denne perioden.

I oktober 2014 utgjorde dei sysselsette 68,2 prosent av befolkninga i aldersgruppa 15-74 år, som er ein reduksjon på 0,4 prosentpoeng frå juli.

Arbeidsløysa ned i USA og EU

I USA gjekk den sesongjusterte arbeidsløysa ned frå 6,2 prosent i juli til 5,8 prosent i oktober. EU hadde ein svakare nedgang i arbeidsløysa i den perioden, ned 0,1 prosentpoeng til 10,0 prosent i oktober.

 Ifølge sesongjusterte tal gjekk arbeidsløysa i Sverige opp frå 7,8 prosent i juli til 8,1 prosent i oktober. I den same perioden gjekk arbeidsløysa i Danmark ned med 0,2 prosentpoeng, til 6,4 prosent.