146380
statistikk
2014-07-30T10:00:00.000Z
Arbeid og lønn;Arbeid og lønn
no
akumnd, Arbeidskraftundersøkinga, sesongjusterte tal, AKU, arbeidsmarknad, sysselsette, arbeidslause, yrkesaktive, utførde vekeverk, arbeidsstyrkenSysselsetting, Arbeidsledighet, Arbeid og lønn
true

Arbeidskraftundersøkinga, sesongjusterte talmai 2014

Innhald

Fleire sysselsette

Talet på sysselsette personar auka med 19 000 frå februar til mai 2014.

Arbeidsløyse og sysselsetjing for personar 15-74 år. Sesongjusterte tal1
Mai 2014 Endring frå førre ikkje-overlappande tremånadersperiode
13-månadersgjennomsnitt med namnet til midtarste månaden i perioden.
Arbeidslause personar 87 000 -8 000
I prosent av arbeidsstyrken 3,2 -0,3
 
Sysselsette personar 2 640 000 19 000
I prosent av befolkninga 68,7 0,3
Figur 1. Arbeidslause (AKU), registrerte arbeidslause og registrerte arbeidslause pluss arbeidsmarknadstiltak. Sesongjusterte tal, tremånaders glidande gjennomsnitt
Figur 2. Sesongjustert arbeidsløyse i utvalde land. I prosent av arbeidsstyrken
Figur 3. Sysselsette (AKU). Sesongjusterte tal og trend. Tremånaders glidande gjennomsnitt
Figur 4. Arbeidslause (AKU). Sesongjusterte tal og trend. Tremånaders glidande gjennomsnitt. Prosent av arbeidsstyrken
Figur 1. Arbeidslause (AKU), registrerte arbeidslause og registrerte arbeidslause pluss arbeidsmarknadstiltak. Sesongjusterte tal, tremånaders glidande gjennomsnittFigur 2. Sesongjustert arbeidsløyse i utvalde land. I prosent av arbeidsstyrkenFigur 3. Sysselsette (AKU). Sesongjusterte tal og trend. Tremånaders glidande gjennomsnittFigur 4. Arbeidslause (AKU). Sesongjusterte tal og trend. Tremånaders glidande gjennomsnitt. Prosent av arbeidsstyrken

Ifølge Arbeidskraftundersøkinga (AKU) var det 19 000 fleire sysselsette i mai (gjennomsnitt av april-juni) enn i februar (gjennomsnitt av januar-mars), justert for sesongvariasjonar. Auken kom blant både kvinner og menn i alderen 25-74 år. I mai utgjorde dei sysselsette 68,7 prosent av befolkninga i aldersgruppa 15-74 år, opp 0,3 prosentpoeng frå februar.

Arbeidsløyse på 3,2 prosent

AKU viser at den sesongjusterte arbeidsløysa var på 3,2 prosent i mai. Samanlikna med februar var dette ned 0,3 prosentpoeng, eller 8 000 personar, men dette er innanfor feilmarginen . Til samanlikning gjekk talet på registrerte arbeidslause og ordinære tiltaksdeltakarar hos NAV ned med 1 000 i løpet av den same perioden. Også dette talet er sesongjustert og eit gjennomsnitt av tre månader.

Arbeidsløysa ned i Danmark og Sverige

I Danmark utgjorde dei arbeidslause 6,5 prosent av arbeidsstyrken i mai. Dette er ein nedgang på 0,4 prosentpoeng frå februar. I Sverige gjekk arbeidsløysa ned med 0,3 prosentpoeng i den same perioden, til 7,8 prosent i mai. I EU15 var arbeidsløysa på 10,6 prosent i mai, ned frå 10,7 prosent i februar.