146396
146396
statistikk
2015-01-28T10:00:00.000Z
Arbeid og lønn;Arbeid og lønn
no
akumnd, Arbeidskraftundersøkinga, sesongjusterte tal, AKU, arbeidsmarknad, sysselsette, arbeidslause, yrkesaktive, utførde vekeverk, arbeidsstyrkenSysselsetting, Arbeidsledighet, Arbeid og lønn
true

Arbeidskraftundersøkinga, sesongjusterte talnovember 2014

Innhald

Arbeidsløysa 3,7 prosent

I november var det 102 000 arbeidslause. Talet er dermed uendra frå august.

Arbeidsløyse og sysselsetjing for personar 15-74 år. Sesongjusterte tal1
November 2014 Endring frå førre ikkje-overlappande tremånadersperiode
13-månadersgjennomsnitt med namnet til midtarste månaden i perioden.
Arbeidslause personar 102 000 0
I prosent av arbeidsstyrken 3,7 0,0
 
Sysselsette personar 2 654 000 17 000
I prosent av befolkninga 68,6 0,2
Figur 1. Arbeidslause (AKU), registrerte arbeidslause og registrerte arbeidslause pluss arbeidsmarknadstiltak. Sesongjusterte tal, tremånaders glidande gjennomsnitt
Figur 2. Sesongjustert arbeidsløyse i utvalde land. I prosent av arbeidsstyrken
Figur 3. Sysselsette (AKU).  Sesongjusterte tal og trend. Tremånaders glidande gjennomsnitt
Figur 4. Arbeidslause (AKU). Sesongjusterte tal og trend. Tremånaders glidande gjennomsnitt. Prosent av arbeidsstyrken
Figur 1. Arbeidslause (AKU), registrerte arbeidslause og registrerte arbeidslause pluss arbeidsmarknadstiltak. Sesongjusterte tal, tremånaders glidande gjennomsnittFigur 2. Sesongjustert arbeidsløyse i utvalde land. I prosent av arbeidsstyrkenFigur 3. Sysselsette (AKU).  Sesongjusterte tal og trend. Tremånaders glidande gjennomsnittFigur 4. Arbeidslause (AKU). Sesongjusterte tal og trend. Tremånaders glidande gjennomsnitt. Prosent av arbeidsstyrken

Ifølge Arbeidskraftundersøkinga (AKU) var den sesongjusterte arbeidsløysa 3,7 prosent av arbeidsstyrken i november (gjennomsnitt av oktober-desember). Dette er uendra frå august (gjennomsnitt av juli-september). Til samanlikning gjekk talet på registrerte arbeidslause og ordinære tiltaksdeltakarar hos NAV ned med 1 000 i den same perioden.

Små endringar i sysselsettinga

Ifølge AKU gjekk det sesongjusterte talet på sysselsette opp med 17 000 frå august til november. Dette er ei endring som ligg rundt feilmarginen i statistikken. I løpet av 2014 har det vore ein auke i det sesongjusterte talet på sysselsette: Frå januar til november viste AKU ein auke på 31 000.

I november utgjorde dei sysselsette 68,6 prosent av befolkninga i aldersgruppa 15-74 år, som er opp 0,2 prosentpoeng frå august og uendra frå januar.

Stabil arbeidsløyse i Tyskland

I Tyskland var den sesongjusterte arbeidsløysa på 5,0 prosent i november, og dermed uendra frå august. Tyskland er blant landa med lågast arbeidsløyse i EU. I EU sett under eitt utgjorde dei arbeidslause 10,4 prosent av arbeidsstyrken i november, også dette er uendra frå august. I Frankrike var den sesongjusterte arbeidsløysa på 10,3 prosent i november. Dette er ein nedgang på 0,1 prosentpoeng frå august.

Ifølge sesongjusterte tal gjekk arbeidsløysa i Sverige ned frå 8,0 prosent i august til 7,8 prosent i november. I den same perioden gjekk arbeidsløysa i Danmark ned med 0,2 prosentpoeng, til 6,4 prosent.