212260
212260
Arbeidsløysa på 4,3 prosent
statistikk
2015-07-29T10:00:00.000Z
Arbeid og lønn;Arbeid og lønn
no
akumnd, Arbeidskraftundersøkinga, sesongjusterte tal, AKU, arbeidsmarknad, sysselsette, arbeidslause, yrkesaktive, utførde vekeverk, arbeidsstyrkenSysselsetting, Arbeidsledighet, Arbeid og lønn
true

Arbeidskraftundersøkinga, sesongjusterte talmai 2015

Innhald

Arbeidsløysa på 4,3 prosent

I mai var det 118 000 arbeidslause, som utgjorde 4,3 prosent av arbeidsstyrken.

Arbeidsløyse og sysselsetting for personar 15-74 år. Sesongjusterte tal1
Mai 2015Endring frå førre ikkje-overlappande tremånadersperiode
13-månadersgjennomsnitt med namnet til midtarste månaden i perioden.
Arbeidslause personar118 0005 000
I prosent av arbeidsstyrken4,30,1
 
Sysselsette personar2 652 0008 000
I prosent av befolkninga68,20,0
Figur 1. Arbeidslause (AKU), registrerte arbeidslause og registrerte arbeidslause pluss arbeidsmarknadstiltak. Sesongjusterte tal, tremånaders glidande gjennomsnitt
Figur 2. Sesongjustert arbeidsløyse i utvalde land. I prosent av arbeidsstyrken
Figur 3. Sysselsette (AKU).  Sesongjusterte tal og trend. Tremånaders glidande gjennomsnitt
Figur 4. Arbeidslause (AKU). Sesongjusterte tal og trend. Tremånaders glidande gjennomsnitt. Prosent av arbeidsstyrken
Figur 1. Arbeidslause (AKU), registrerte arbeidslause og registrerte arbeidslause pluss arbeidsmarknadstiltak. Sesongjusterte tal, tremånaders glidande gjennomsnittFigur 2. Sesongjustert arbeidsløyse i utvalde land. I prosent av arbeidsstyrkenFigur 3. Sysselsette (AKU).  Sesongjusterte tal og trend. Tremånaders glidande gjennomsnittFigur 4. Arbeidslause (AKU). Sesongjusterte tal og trend. Tremånaders glidande gjennomsnitt. Prosent av arbeidsstyrken

Ifølge sesongjusterte tal frå Arbeidskraftundersøkinga (AKU) gjekk arbeidsløysa opp med 5 000 personar frå februar (gjennomsnitt av januar-mars) til mai (gjennomsnitt av april-juni). Auken er innanfor feilmarginen i AKU, men likevel i tråd med ein stigande trend sidan mai 2014.

Talet på registrerte arbeidslause og ordinære tiltaksdeltakarar hos NAV gjekk til samanlikning opp med 2 000 frå februar til mai. Også dette talet er sesongjustert og eit gjennomsnitt av tre månader.

Stabil sysselsetting

AKU viser at det sesongjusterte talet på sysselsette gjekk opp med 8 000 frå februar til mai. Det inneber ei endring som er innanfor feilmarginen. I mai var 68,2 prosent av befolkninga i aldersgruppa 15-74 år sysselsette, prosentdelen er uendra frå februar.

Arbeidsløysa ned i EU

Ifølge sesongjusterte tal gjekk arbeidsløysa i EU ned frå 9,7 prosent i februar til 9,6 prosent i mai. Det er store skilnader i nivået på arbeidsløysa mellom EU-landa. I mai var til dømes arbeidsløyseprosenten på 22,5 i Spania, 12,4 i Italia, 10,3 i Frankrike, 7,8 i Polen og 4,7 i Tyskland. Arbeidsløysa har vore ganske stabil i Italia og Frankrike det siste året, medan dei tre andre nemnde landa har hatt ein nedgang.

I Sverige utgjorde dei arbeidslause 7,8 prosent av arbeidsstyrken i mai, ned 0,1 prosentpoeng frå februar. I Danmark gjekk arbeidsløysa opp med 0,1 prosentpoeng i den same perioden, til 6,2 prosent i mai. I USA var arbeidsløysa på 5,5 prosent, som er uendra frå februar.