212290
212290
Arbeidsløysa på 4,5 prosent
statistikk
2015-08-26T10:00:00.000Z
Arbeid og lønn;Arbeid og lønn
no
akumnd, Arbeidskraftundersøkinga, sesongjusterte tal, AKU, arbeidsmarknad, sysselsette, arbeidslause, yrkesaktive, utførde vekeverk, arbeidsstyrkenSysselsetting, Arbeidsledighet, Arbeid og lønn
true

Arbeidskraftundersøkinga, sesongjusterte taljuni 2015

Innhald

Arbeidsløysa på 4,5 prosent

Justert for sesongsvingingar var det 124 000 arbeidslause i juni. Dette utgjorde 4,5 prosent av arbeidsstyrken.

Arbeidsløyse og sysselsetting for personar 15-74 år. Sesongjusterte tal1
Juni 2015Endring frå førre ikkje-overlappande tremånadersperiode
13-månadersgjennomsnitt med namnet til midtarste månaden i perioden.
Arbeidslause personar124 0008 000
I prosent av arbeidsstyrken4,50,3
 
Sysselsette personar2 653 00011 000
I prosent av befolkninga68,20,1
Figur 1. Arbeidslause (AKU), registrerte arbeidslause og registrerte arbeidslause pluss arbeidsmarknadstiltak. Sesongjusterte tal, tremånaders glidande gjennomsnitt
Figur 2. Sesongjustert arbeidsløyse i utvalde land. I prosent av arbeidsstyrken
Figur 3. Sysselsette (AKU).  Sesongjusterte tal og trend. Tremånaders glidande gjennomsnitt
Figur 4. Arbeidslause (AKU). Sesongjusterte tal og trend. Tremånaders glidande gjennomsnitt. Prosent av arbeidsstyrken
Figur 1. Arbeidslause (AKU), registrerte arbeidslause og registrerte arbeidslause pluss arbeidsmarknadstiltak. Sesongjusterte tal, tremånaders glidande gjennomsnittFigur 2. Sesongjustert arbeidsløyse i utvalde land. I prosent av arbeidsstyrkenFigur 3. Sysselsette (AKU).  Sesongjusterte tal og trend. Tremånaders glidande gjennomsnittFigur 4. Arbeidslause (AKU). Sesongjusterte tal og trend. Tremånaders glidande gjennomsnitt. Prosent av arbeidsstyrken

Ifølge sesongjusterte tal frå Arbeidskraftundersøkinga (AKU) gjekk arbeidsløysa opp med 8 000 personar frå mars (gjennomsnitt av februar-april) til juni (gjennomsnitt av mai-juli). Auken er innanfor feilmarginen i AKU, men likevel i tråd med ein stigande trend sidan mai 2014. I løpet av denne perioden har auken vore sterkast blant dei under 25 år, men det har også vore auke i arbeidsløysa blant dei i alderen 25-74 år, og særleg blant menn.

Talet på registrerte arbeidslause og ordinære tiltaksdeltakarar hos NAV gjekk opp med 4 000 frå mars til juni. Også dette talet er sesongjustert og eit gjennomsnitt av tre månader.

Små endringar i sysselsettinga

AKU viser at det sesongjusterte talet på sysselsette gjekk opp med 11 000 frå mars til juni, ei endring som er innanfor feilmarginen. I juni var 68,2 prosent av befolkninga i aldersgruppa 15-74 år sysselsette, opp med 0,1 prosentpoeng frå mars.

Arbeidsløysa ned i Danmark og Sverige

Ifølge sesongjusterte tal utgjorde dei arbeidslause i Danmark 6,0 prosent av arbeidsstyrken i juni, ned 0,3 prosentpoeng frå mars. Også i Sverige gjekk arbeidsløysa ned i perioden, der med 0,1 prosentpoeng til 7,4 prosent. I EU sett under eitt var arbeidsløysa på 9,6 prosent i juni, ned frå 9,7 prosent i mars.