146378
statistikk
2014-06-26T10:00:00.000Z
Arbeid og lønn;Arbeid og lønn
no
akumnd, Arbeidskraftundersøkinga, sesongjusterte tal, AKU, arbeidsmarknad, sysselsette, arbeidslause, yrkesaktive, utførde vekeverk, arbeidsstyrkenSysselsetting, Arbeidsledighet, Arbeid og lønn
true

Arbeidskraftundersøkinga, sesongjusterte talapril 2014

Innhald

Arbeidsløysa 3,3 prosent

I april var det 90 000 arbeidslause, som svarer til 3,3 prosent av arbeidsstyrken.

Arbeidsløyse og sysselsetjing for personar 15-74 år. Sesongjusterte tal1
April 2014 Endring frå førre ikkje-overlappande tremånadersperiode
13-månadersgjennomsnitt med namnet til midtarste månaden i perioden.
Arbeidslause personar 90 000 -5 000
I prosent av arbeidsstyrken 3,3 -0,2
 
Sysselsette personar 2 633 000 8 000
I prosent av befolkninga 68,6 0,0
Figur 1. Arbeidslause (AKU), registrerte arbeidslause og registrerte arbeidslause pluss arbeidsmarknadstiltak. Sesongjusterte tal, tremånaders glidande gjennomsnitt
Figur 2. Sesongjustert arbeidsløyse i utvalde land. I prosent av arbeidsstyrken
Figur 3. Sysselsette (AKU). Sesongjusterte tal og trend. Tremånaders glidande gjennomsnitt
Figur 4. Arbeidslause (AKU). Sesongjusterte tal og trend. Tremånaders glidande gjennomsnitt. Prosent av arbeidsstyrken
Figur 1. Arbeidslause (AKU), registrerte arbeidslause og registrerte arbeidslause pluss arbeidsmarknadstiltak. Sesongjusterte tal, tremånaders glidande gjennomsnittFigur 2. Sesongjustert arbeidsløyse i utvalde land. I prosent av arbeidsstyrkenFigur 3. Sysselsette (AKU). Sesongjusterte tal og trend. Tremånaders glidande gjennomsnittFigur 4. Arbeidslause (AKU). Sesongjusterte tal og trend. Tremånaders glidande gjennomsnitt. Prosent av arbeidsstyrken

Ifølge arbeidskraftundersøkinga (AKU) var den sesongjusterte arbeidsløysa på 3,3 prosent i april (gjennomsnitt av mars-mai), ned 0,2 prosentpoeng frå januar (gjennomsnitt av desember-februar). Endringa er innanfor feilmarginen .

AKU viser at det sesongjusterte talet på arbeidslause gjekk ned med 5 000 frå januar til april. Talet på registrerte arbeidslause og ordinære tiltaksdeltakarar hos NAV gjekk til samanlikning ned med 1 000 i løpet av den same perioden. Også dette talet er sesongjustert og eit gjennomsnitt av tre månader.

Stabil sysselsetting

Ifølge AKU gjekk det sesongjusterte talet på sysselsette opp med 8 000 frå januar til april. Denne endringa er isolert sett innanfor feilmarginen, men likevel i tråd med utviklinga det siste året. Frå april 2013 til april 2014 har det sesongjusterte talet på sysselsette auka med 38 000. I april 2014 utgjorde dei sysselsette 68,6 prosent av befolkninga i alderen 15-74 år. Dette var uendra både frå januar det same året og frå april året før.

Talet på sysselsette har berre variert innanfor feilmarginen sidan hausten 2013. I løpet av dette halvåret har likevel trenden vore auke i talet på sysselsette blant dei i alderen 25-74 år og små endringar eller nedgang blant dei under 25 år.

Arbeidsløysa ned i USA

I USA utgjorde dei arbeidslause 6,3 prosent av arbeidsstyrken i april, ned 0,3 prosentpoeng frå januar. USA har hatt ein gradvis nedgang i arbeidsløysa dei siste åra, frå eit nivå på 9-10 prosent i 2010-2011. Arbeidsløyseprosenten i EU15 var også 9-10 prosent i desse to åra, men der gjekk arbeidsløysa opp til rundt 11 prosent i 2013. Sidan byrjinga av 2014 har det vore ein liten nedgang. I april 2014 var arbeidsløysa i EU15 10,7 prosent, ned 0,1 prosentpoeng frå januar.

I Danmark gjekk arbeidsløysa ned frå 7,0 prosent i januar til 6,5 prosent i april. I Sverige gjekk arbeidsløysa ned med 0,1 prosentpoeng i den same perioden, til 8,1 prosentpoeng i april.