204226
204226
Stabil arbeidsløyse
statistikk
2015-02-25T10:00:00.000Z
Arbeid og lønn;Arbeid og lønn
no
akumnd, Arbeidskraftundersøkinga, sesongjusterte tal, AKU, arbeidsmarknad, sysselsette, arbeidslause, yrkesaktive, utførde vekeverk, arbeidsstyrkenSysselsetting, Arbeidsledighet, Arbeid og lønn
true

Arbeidskraftundersøkinga, sesongjusterte taldesember 2014

Innhald

Stabil arbeidsløyse

I desember utgjorde dei arbeidslause 3,7 prosent av arbeidsstyrken. Arbeidsløysa er dermed uendra frå september.

Arbeidsløyse og sysselsetjing for personar 15-74 år. Sesongjusterte tal1
Desember 2014 Endring frå førre ikkje-overlappande tremånadersperiode
13-månadersgjennomsnitt med namnet til midtarste månaden i perioden.
Arbeidslause personar 102 000 1 000
I prosent av arbeidsstyrken 3,7 0,0
 
Sysselsette personar 2 665 000 25 000
I prosent av befolkninga 68,8 0,4
Figur 1. Arbeidslause (AKU), registrerte arbeidslause og registrerte arbeidslause pluss arbeidsmarknadstiltak. Sesongjusterte tal, tremånaders glidande gjennomsnitt
Figur 2. Sesongjustert arbeidsløyse i utvalde land. I prosent av arbeidsstyrken
Figur 3. Sysselsette (AKU). Sesongjusterte tal og trend. Tremånaders glidande gjennomsnitt
Figur 4. Arbeidslause (AKU). Sesongjusterte tal og trend. Tremånaders glidande gjennomsnitt. Prosent av arbeidsstyrken
Figur 1. Arbeidslause (AKU), registrerte arbeidslause og registrerte arbeidslause pluss arbeidsmarknadstiltak. Sesongjusterte tal, tremånaders glidande gjennomsnittFigur 2. Sesongjustert arbeidsløyse i utvalde land. I prosent av arbeidsstyrkenFigur 3. Sysselsette (AKU). Sesongjusterte tal og trend. Tremånaders glidande gjennomsnittFigur 4. Arbeidslause (AKU). Sesongjusterte tal og trend. Tremånaders glidande gjennomsnitt. Prosent av arbeidsstyrken

Ifølge sesongjusterte tal frå Arbeidskraftundersøkinga (AKU) var det 102 000 arbeidslause i desember 2014 (gjennomsnitt av november-januar). Auken på 1 000 arbeidslause sidan september (gjennomsnitt av august-oktober) er klart innanfor feilmarginen i AKU. Talet på registrerte arbeidslause og ordinære tiltaksdeltakarar hos NAV var uendra i den same perioden.

Auke i sysselsettinga

Ifølge AKU gjekk det sesongjusterte talet på sysselsette opp med 25 000 frå september til desember. Auken kom blant både kvinner og menn, og i hovudsak blant dei i aldersgruppa 25-74 år. I desember utgjorde dei sysselsette 68,8 prosent av befolkninga i aldersgruppa 15-74 år, opp 0,4 prosentpoeng frå september.

Arbeidsløysa ned i USA

Ifølge sesongjusterte tal utgjorde dei arbeidslause i USA 5,6 prosent av arbeidsstyrken i desember. Det er ein nedgang på 0,3 prosentpoeng frå september. Også i EU sett under eitt gjekk arbeidsløyseprosenten ned i denne perioden: frå 10,4 til 10,3 prosent. I både Sverige og Danmark gjekk arbeidsløysa ned med 0,1 prosentpoeng frå september til desember, til høvesvis 7,6 og 6,4 prosent.