146390
statistikk
2014-04-02T10:00:00.000Z
Arbeid og lønn;Arbeid og lønn
no
akumnd, Arbeidskraftundersøkinga, sesongjusterte månadsvise tal, AKU, arbeidsmarknad, sysselsette, arbeidslause, yrkesaktive, utførde vekeverk, arbeidsstyrkenSysselsetting, Arbeidsledighet, Arbeid og lønn
true

Arbeidskraftundersøkinga, sesongjusterte månadsvise taljanuar 2014

Innhald

Arbeidsløysa 3,5 prosent

Dei 95 000 arbeidslause i januar svarte til 3,5 prosent av arbeidsstyrken.

Arbeidsløyse og sysselsetjing for personar 15-74 år. Sesongjusterte tal1
Januar 2014 Endring frå førre ikkje-overlappande tremånadersperiode
13-månadersgjennomsnitt med namnet til midtarste månaden i perioden.
Arbeidslause personar 95 000 4 000
I prosent av arbeidsstyrken 3,5 0,1
 
Sysselsette personar 2 631 000 6 000
I prosent av befolkninga 68,7 -0,1
Figur 1. Arbeidslause (AKU), registrerte arbeidslause og registrerte arbeidslause pluss arbeidsmarknadstiltak. Sesongjusterte tal, tremånaders glidande
Figur 2. Sesongjustert arbeidsløyse i utvalde land. I prosent av arbeidsstyrken
Figur 3. Sysselsette (AKU).  Sesongjusterte tal og trend. Tremånaders glidande gjennomsnitt
Figur 4. Arbeidslause (AKU). Sesongjusterte tal og trend. Tremånaders glidande gjennomsnitt. Prosent av arbeidsstyrken
Figur 1. Arbeidslause (AKU), registrerte arbeidslause og registrerte arbeidslause pluss arbeidsmarknadstiltak. Sesongjusterte tal, tremånaders glidandeFigur 2. Sesongjustert arbeidsløyse i utvalde land. I prosent av arbeidsstyrkenFigur 3. Sysselsette (AKU).  Sesongjusterte tal og trend. Tremånaders glidande gjennomsnittFigur 4. Arbeidslause (AKU). Sesongjusterte tal og trend. Tremånaders glidande gjennomsnitt. Prosent av arbeidsstyrken

Ifølgje sesongjusterte tal frå arbeidskraftundersøkinga (AKU) auka arbeidsløysa med 0,1 prosentpoeng frå oktober 2013 (gjennomsnitt av september-november) til januar 2014 (gjennomsnitt av desember-februar). Denne endringa er innanfor feilmarginen . Heilt sidan AKU i siste halvdelen av 2012 viste ein auke frå eit nivå rundt 3,1 prosent til 3,5 prosent, har arbeidsløyseprosenten berre variert innanfor feilmarginen.

Sidan førre publiseringa er arbeidsløyseprosenten for desember 2013 (gjennomsnitt av november-januar) justert opp frå 3,6 til 3,7 prosent. Slike justeringar er vanlege når ein reknar ut heile tidsserien på ny kvar månad.

Justert for sesongvariasjonar viser AKU ein auke på 4 000 arbeidslause frå oktober 2013 til januar 2014, men oppgangen er som nemnt innanfor feilmarginen. Talet på registrerte arbeidslause og ordinære tiltaksdeltakarar hos NAV gjekk til samanlikning opp med 1 000 personar i løpet av den same perioden. Også dette talet er sesongjustert og eit gjennomsnitt av tre månader.

Stabilt tal på sysselsette

Ifølgje AKU steig det sesongjusterte talet på sysselsette med 6 000 frå oktober 2013 til januar 2014. Auken er isolert sett innanfor feilmarginen, men i tråd med utviklinga siste året. Frå januar 2013 til januar 2014 gjekk talet på sysselsette opp med 39 000. Dei sysselsette i januar 2014 utgjorde 68,7 prosent av befolkninga i alderen 15-74 år, ned 0,1 prosentpoeng frå oktober 2013 og opp 0,1 prosentpoeng frå januar 2013.

Arbeidsløysa ned i USA

I USA utgjorde dei arbeidslause 6,6 prosent av arbeidsstyrken i januar 2014. Dette er ein negang på 0,6 prosentpoeng frå oktober 2013. I EU15 var arbeidsløysa uendra på 11,0 prosent i den same perioden. Tyskland hadde ein nedgang frå 5,2 prosent i oktober 2013 til 5,0 prosent i januar 2014. I Sverige gjekk arbeidsløysa opp frå 7,9 prosent i oktober 2013 til 8,2 prosent i januar 2014. Danmark hadde ein auke på 0,1 prosentpoeng i denne perioden, til 7,0 prosent i januar.