Publikasjon

Notater 2014/13

Arbeidskraftundersøkelsen

Imputering av overtid ved indirekte intervju

Innhold

Opprinnelig ble spørsmål om overtid i Arbeidskraftundersøkelsen bare stilt ved direkte intervju. Men fra og med 2006 ble det også stilt ved indirekte intervju.

I Arbeidskraftundersøkelsen spørres det blant annet om overtid. I dette notatet ser vi på de to overtidsvariablene overt_tot og overt_tot_tim. Den førstnevnte variabelen angir om intervjuobjektet har jobbet overtid eller ikke i referanseuken, mens den andre variabelen angir hvor mange timer vedkommende har jobbet overtid.

Sammenligning viser at de direkte og indirekte intervjuede svarer forskjellig på disse variablene, selv når vi tar hensyn til variable som påvirker overtidsbruken. Dette kan tyde på at kvaliteten til de indirekte intervjuene ikke er så bra (når det gjelder overtid). Vi anbefaler derfor å ikke bruke rapportert overtid for de indirekte intervjuene, men i stedet imputere overtidsbruken når det skal estimeres tall for publisering.

Vi har testet ulike imputeringsmetoder. For variabelen overt_tot foreslår vi å bruke en ikkestokastisk imputering som baserer seg på en modellert sannsynlighet for å jobbe overtid. For variabelen overt_tot_tim anbefaler vi en nærmeste nabo-imputering med predictive mean matching.

Kontakt