Tall i denne artikkelen ble rettet 20. mai 2022.

Selskaper som skattlegges med hjemmel i petroleumsskatteloven. stod for mesteparten av nedgangen i selskapsskatt i 2020, viser nye tall fra statistikken Skatt for selskaper.

Fastsatt skatt på selskaper som driver olje- og gassutvinning og rørtransport var på minus 21,4 milliarder kroner i 2020, sammenlignet med 111,5 milliarder kroner i 2019.

  • Inntektsskatten utgjorde 18,4 milliarder kroner for oljeutvinningsselskapene
  • Særskatten var på 7,8 milliarder kroner
  • Utbetalt skatteverdi av underskudd og ubenyttet friinntekt, letekostnader, samt underskudd og friinntekt ved opphør, beløp seg til 47,6 milliarder kroner

I juni 2020 vedtok Stortinget midlertidige regler i petroleumsskatteloven knyttet til avskrivninger, Friinntekt er et ekstra avskrivningsfradrag i inntekten det beregnes særskatt av. Friinntekten for investeringer i 2020 utgjorde 24 prosent og kan i sin helhet fradragsføres i investeringsåret, mens den tidligere ble fordelt over fire år. og underskudd for å opprettholde investeringsnivået på norsk sokkel i en periode med lave oljepriser.

I årene 2020 og 2021 fikk dermed petroleumsselskapene trekke fra elementer som de ellers ville kunne trekke fra i senere inntektsår. Dette leder til lavere skatteinnbetalinger i 2020 og 2021, men høyere forventede skatteinnbetalinger i årene etter 2021.

Videre ble det vedtatt at skatteverdien av underskudd og ubenyttet friinntekt for inntektsårene 2020 og 2021 kunne kreves utbetalt gjennom negativ terminskatt.

Økning for landbaserte

Koronapandemien rammet skattegrunnlaget i mange næringer, men etter et kraftig tilbakeslag i norsk økonomi i første halvår, endte landbaserte virksomheter med en fastsatt skatt på 55,5 milliarder kroner for 2020, som tilsvarer en økning på 0,4 milliarder kroner fra året før.

Skatt for Skilt ut som en egen skatteregel fra 2017, da finansskatten ble innført. var på sin side 21,5 milliarder kroner, etter et fall på 10 milliarder kroner fra 2019.

Summerer vi landbaserte virksomheter og selskaper som betaler finansskatt, havnet skatten på 77 milliarder kroner i 2020, tilsvarende en reduksjon på 9,7 milliarder kroner fra året før.

Stor nedgang for kraftskatt

Kraftskatten falt til 4,4 milliarder kroner i 2020, et år med svært lave strømpriser, fra 13,5 milliarder kroner i 2019.

Inntektsskatt for kraftforetak endte på 1,6 milliarder kroner, etter en nedgang på 2,8 milliarder kroner fra 2019. Beregnes på grunnlag av en grunnrenteinntekt. Denne består av brutto salgsinntekter fratrukket omkostninger ved produksjon av elektrisk kraft. I tillegg gis det fradrag for en friinntekt tilsvarende skattemessig verdi av driftsmidler multiplisert med en fastsatt normrente. hadde en nedgang på 6,7 milliarder kroner og havnet på 2,3 milliarder kroner.

Tallene i artikkelen for selskapsskatt totalt, landbaserte virksomheter og selskaper som betaler finansskatt er rettet for å inkludere utbetalt skatteverdi av underskudd i 2020. Den midlertidige adgangen til å tilbakeføre underskudd for inntil 30 millioner kroner mot positiv inntekt i 2019 og 2018, reduserer skatt for selskaper i 2020 med totalt 1,9 milliarder kroner.