For måneds- og kvartalstall er det ofte betydelige sesongvariasjoner som vanskeliggjør en direkte tolkning av utviklingen fra periode til periode. For å lette tolkningen av slike tidsserier så sesongjusteres tallseriene. viser at de samlede investeringene i detaljhandelen i 1. kvartal 2023 økte med 6,0 prosent fra 4. kvartal 2022.

- Relativt høy prisstigning det siste året kan forklare en del av økningen i verdien av investeringene i 2022 og videre inn i 2023, sier seniorrådgiver Marius Bergh i SSB.

Den største økningen i investeringene var innenfor Omfatter nybygg og total rehabilitering av butikk-, lager- og kontorbygg, produksjonsanlegg og velferdsanlegg. For byggearbeider satt i gang før kvartalets utgang, er det bare de kostnadene som refererer seg til det gjeldende kvartalet som er inkludert. med en økning på 22 prosent fra 4. kvartal 2022 til 1. kvartal 2023. Investeringer i Omfatter for eksempel datautstyr, kassaapparater, rengjøringsutstyr, stemplingsur, alarmanlegg, video, TV, møbler, deler inkludert montasje, samt redskap og verktøy som skal benyttes gjennom flere år. steg med 6,0 prosent i denne perioden. Maskiner og inventar utgjorde 60 prosent av de totale investeringene mens nybygg og rehabilitering utgjorde 36 prosent.

For investeringer i Omfatter biler, busser, lastebiler, tilhengere og andre transportmidler. var det en nedgang på hele 37 prosent siste kvartal. Investeringene i denne kategorien utgjorde 3,7 prosent av de totale investeringene.

- Nedgangen i investeringer i biler og andre transportmidler må ses i sammenheng med relativt store investeringer i denne kategorien i 4. kvartal 2022, sier Bergh. 

Figur 1. Investeringsindeks for detaljhandel, sesongjustert og trend. 2005=100

Figur 2. Investeringer i detaljhandel etter type driftsmiddel i prosent av totale investeringer i 1. kvartal 2023