For måneds- og kvartalstall er det ofte betydelige sesongvariasjoner som vanskeliggjør en direkte tolkning av utviklingen fra periode til periode. For å lette tolkningen av slike tidsserier så sesongjusteres tallseriene. viser at de samlede investeringene i detaljhandelen i 3. kvartal 2021 falt med 16 prosent fra de relativt høye investeringene i 2. kvartal 2021. Selv om investeringene gikk ned i dette kvartalet er indeksen fortsatt høyere enn gjennomsnittet i 2019. Nedgangen var størst for investeringer i Omfatter biler, busser, lastebiler, tilhengere og andre transportmidler., med en nedgang på 38 prosent fra 2. til 3. kvartal. For Omfatter for eksempel datautstyr, kassaapparater, rengjøringsutstyr, stemplingsur, alarmanlegg, video, TV, møbler, deler inkludert montasje, samt redskap og verktøy som skal benyttes gjennom flere år. var nedgangen 19 prosent. Sistnevnte type investeringer utgjør imidlertid godt over halvparten av de totale investeringene i detaljhandelen og bidro mest til nedgangen i alt. For Omfatter nybygg og total rehabilitering av butikk-, lager- og kontorbygg, produksjonsanlegg og velferdsanlegg. For byggearbeider satt i gang før kvartalets utgang, er det bare de kostnadene som refererer seg til det gjeldende kvartalet som er inkludert. var det en liten oppgang på 2 prosent i denne perioden, viser sesongjusterte tall.

Figur 1. Investeringsindeks for detaljhandel, sesongjustert og trend. 2005=100

Ifølge de ujusterte tallene ble det investert 27 prosent mer i 3. kvartal 2021 enn tilsvarende kvartal året før. Investeringer i maskiner og inventar falt med 3 prosent, og utgjorde 54 prosent av de totale investeringene. Investeringer i biler og andre transportmidler økte med 65 prosent, men utgjorde likevel kun 7 prosent av de totale investeringene. For investeringer i Omfatter nybygg og total rehabilitering av butikk-, lager- og kontorbygg, produksjonsanlegg og velferdsanlegg. For byggearbeider satt i gang før kvartalets utgang, er det bare de kostnadene som refererer seg til det gjeldende kvartalet som er inkludert. var det om lag en dobling fra et relativt lavt nivå. Disse investeringene utgjorde snaut 40 prosent av de totale investeringene i 3. kvartal 2021.

Figur 2. Investeringer i detaljhandel etter type driftsmiddel i prosent av totale investeringer i 3. kvartal 2021

Torsdag den 12. mars 2020 innførte regjeringen tiltak mot spredningen av koronaviruset i Norge. Sesongjusteringen under koronakrisen gjøres på en slik måte at tall fra krisen (fra 1. kvartal 2020) ikke inngår i grunnlaget for beregningen av sesongmønsteret. Teknisk, i sesongjusteringsrutinen, gjøres dette ved å spesifisere 1. kvartal 2020 og påfølgende kvartaler som ekstremverdier.

Dette betyr at trendtall ikke vil bli beregnet på vanlig måte. Trendtallene fra og med 1. kvartal 2020 vil kun være en fremskrevet verdi, og vil dermed være vanskelige å tolke.

SSB sin sesongjustering er i tråd med anbefalinger fra Eurostat.