For måneds- og kvartalstall er det ofte betydelige sesongvariasjoner som vanskeliggjør en direkte tolkning av utviklingen fra periode til periode. For å lette tolkningen av slike tidsserier så sesongjusteres tallseriene. viser at de samlede investeringene i detaljhandelen i 3. kvartal 2022 gikk ned med 5,0 prosent fra 2. kvartal 2022. Investeringsnivået er imidlertid fortsatt relativt høyt etter betydelig oppgang de to foregående kvartalene. Totalt for årets tre første kvartaler har investeringene ligget noe høyere enn i 2021, som var et år med relativt høye investeringer sammenlignet med de foregående årene.

I begynnelsen av koronakrisen, fra 1. til 3. kvartal 2020, opplevde detaljhandelen en nedgang i investeringsaktiviteten, men fra 3. kvartal 2020 til 2. kvartal 2022 har det vært en markant økning i investeringene før det falt litt igjen siste kvartal.

Figur 1. Investeringsindeks for detaljhandel, sesongjustert og trend. 2005=100

Ifølge de ujusterte tallene ble det investert 15 prosent mer i 3. kvartal 2022 enn tilsvarende kvartal året før. Det største bidraget til oppgangen skyldtes økte investeringer i Omfatter for eksempel datautstyr, kassaapparater, rengjøringsutstyr, stemplingsur, alarmanlegg, video, TV, møbler, deler inkludert montasje, samt redskap og verktøy som skal benyttes gjennom flere år. som steg med hele 28 prosent. Maskiner og inventar utgjorde da nesten to tredeler av de totale investeringene i detaljhandelen.

For investeringer i Omfatter nybygg og total rehabilitering av butikk-, lager- og kontorbygg, produksjonsanlegg og velferdsanlegg. For byggearbeider satt i gang før kvartalets utgang, er det bare de kostnadene som refererer seg til det gjeldende kvartalet som er inkludert. var det en oppgang på 4,7 prosent fra 3. kvartal i 2021 til 3. kvartal i år. Nybygg og rehabilitering utgjorde om lag en tredel av de totale investeringene. I tillegg falt investeringene i Omfatter biler, busser, lastebiler, tilhengere og andre transportmidler. med 25 prosent i samme periode som da utgjorde 5 prosent av investeringene i detaljhandelen.

Figur 2. Investeringer i detaljhandel etter type driftsmiddel i prosent av totale investeringer i 3. kvartal 2022