For måneds- og kvartalstall er det ofte betydelige sesongvariasjoner som vanskeliggjør en direkte tolkning av utviklingen fra periode til periode. For å lette tolkningen av slike tidsserier så sesongjusteres tallseriene. viser at de samlede investeringene i detaljhandelen i 2. kvartal 2021 økte med 15 prosent fra 1. kvartal 2021. Økningen skyldtes i hovedsak at det ble investert mer i Omfatter for eksempel datautstyr, kassaapparater, rengjøringsutstyr, stemplingsur, alarmanlegg, video, TV, møbler, deler inkludert montasje, samt redskap og verktøy som skal benyttes gjennom flere år. samt Omfatter biler, busser, lastebiler, tilhengere og andre transportmidler.. Høyt omsetningsvolum i detaljhandelen gjennom koronapandemien kan være en utløsende årsak for investeringsveksten vi har sett de siste kvartalene.

Figur 1. Investeringsindeks for detaljhandel, sesongjustert og trend. 2005=100

Ifølge de ujusterte tallene ble det investert 35 prosent mer i 2. kvartal 2021 enn tilsvarende kvartal året før. Investeringer i maskiner og inventar steg med 25 prosent, og utgjorde 59 prosent av de totale investeringene. Investeringer i biler og andre transportmidler steg med hele 104 prosent, men utgjorde likevel kun 8 prosent av de totale investeringene. Investeringer i Omfatter nybygg og total rehabilitering av butikk-, lager- og kontorbygg, produksjonsanlegg og velferdsanlegg. For byggearbeider satt i gang før kvartalets utgang, er det bare de kostnadene som refererer seg til det gjeldende kvartalet som er inkludert. steg med 41 prosent, og utgjorde dermed en tredel av de totale investeringene i perioden.

Figur 2. Investeringer i detaljhandel etter type driftsmiddel i prosent av totale investeringer i 2. kvartal 2021

Tallene for 2. kvartal ble samlet inn i perioden 5. juli til 10. august 2021. Svarprosenten var som normalt, og endte på 98 prosent

Torsdag den 12. mars 2020 innførte regjeringen tiltak mot spredningen av koronaviruset i Norge. Sesongjusteringen under koronakrisen gjøres på en slik måte at tall fra krisen (fra 1. kvartal 2020) ikke inngår i grunnlaget for beregningen av sesongmønsteret. Teknisk, i sesongjusteringsrutinen, gjøres dette ved å spesifisere 1. kvartal 2020 og påfølgende kvartaler som ekstremverdier.

Dette betyr at trendtall ikke vil bli beregnet på vanlig måte. Trendtallene fra og med 1. kvartal 2020 vil kun være en fremskrevet verdi, og vil dermed være vanskelige å tolke.

SSB sin sesongjustering er i tråd med anbefalinger fra Eurostat.

Det er normalt noe større usikkerhet i de sesongjusterte tallene for 1. og 2. kvartal grunnet ulik plassering av påsken fra år til år. Rutinen for sesongjustering tar hensyn til påskens plassering, men det kan være vanskelig å korrigere for alle effekter av påsken.