For måneds- og kvartalstall er det ofte betydelige sesongvariasjoner som vanskeliggjør en direkte tolkning av utviklingen fra periode til periode. For å lette tolkningen av slike tidsserier så sesongjusteres tallseriene. viser at de samlede investeringene i detaljhandelen i 4. kvartal 2022 gikk ned med 0,9 prosent fra 3. kvartal 2022. Dette kommer etter en nedgang på 5,0 prosent fra 2. til 3. kvartal. Investeringsnivået er imidlertid fortsatt relativt høyt etter en betydelig oppgang i første halvår av 2022.

Figur 1. Investeringsindeks for detaljhandel, sesongjustert og trend. 2005=100

Ifølge de ujusterte tallene ble det investert 12 prosent mer i 4. kvartal 2022 enn tilsvarende kvartal året før. Det største bidraget til oppgangen skyldtes økte investeringer i Omfatter for eksempel datautstyr, kassaapparater, rengjøringsutstyr, stemplingsur, alarmanlegg, video, TV, møbler, deler inkludert montasje, samt redskap og verktøy som skal benyttes gjennom flere år. samt Omfatter biler, busser, lastebiler, tilhengere og andre transportmidler. som steg med henholdsvis 18 og 47 prosent. Maskiner og inventar utgjorde da nesten 60 prosent av de totale investeringene mens biler og andre transportmidler utgjorde 8 prosent.

For investeringer i Omfatter nybygg og total rehabilitering av butikk-, lager- og kontorbygg, produksjonsanlegg og velferdsanlegg. For byggearbeider satt i gang før kvartalets utgang, er det bare de kostnadene som refererer seg til det gjeldende kvartalet som er inkludert. var det en nedgang på 1,7 prosent fra 4. kvartal 2021 til 4. kvartal 2022. Investeringene i denne kategorien utgjorde rett i overkant av 30 prosent av de totale investeringene.

Figur 2. Investeringer i detaljhandel etter type driftsmiddel i prosent av totale investeringer i 4. kvartal 2022

Økte investeringer etter koronapandemien

For året som helhet økte investeringene med 10 prosent i 2022 sammenliknet med 2021. Det skjer etter en økning fra 2020 til 2021 på 14 prosent. Ifølge statistikken varehandelsindeksen opplevde detaljhandelen som helhet økt omsetningsvolum under koronapandemien. I etterkant har volumet falt tilbake mot nivået før pandemien.

– Økt etterspørsel i detaljhandelen under pandemien kan ha økt behovet for nye investeringer. Samtidig har 2022 også vært et år med økte priser på varer som detaljhandelen typisk investerer i. Dette gjør at investeringer koster mer og er med på å presse verdien av investeringene opp, sier rådgiver Jørgen Vinje Berget i SSB.