For måneds- og kvartalstall er det ofte betydelige sesongvariasjoner som vanskeliggjør en direkte tolkning av utviklingen fra periode til periode. For å lette tolkningen av slike tidsserier så sesongjusteres tallseriene. viser at de samlede investeringene i detaljhandelen i 3. kvartal falt med 5,5 prosent fra 2. kvartal. 

- Etter to kvartaler på rad med nedgang er investeringsnivået i detaljhandelen nå det laveste siden 2021, viser sesongjustert verdiindeks. Høyere renter og noe lavere omsetningsvolum i detaljhandelen kan forklare deler av denne nedgangen, sier seniorrådgiver Marius Bergh i SSB. 

- Investeringene i detaljhandelen svinger imidlertid en del fra kvartal til kvartal, så det gjenstår å se om denne nedgangen fortsetter fremover, sier Bergh.

Den største nedgangen i investeringene var i Omfatter nybygg og total rehabilitering av butikk-, lager- og kontorbygg, produksjonsanlegg og velferdsanlegg. For byggearbeider satt i gang før kvartalets utgang, er det bare de kostnadene som refererer seg til det gjeldende kvartalet som er inkludert. med et fall på 19 prosent fra 2. kvartal til 3. kvartal. Det skjer etter en nedgang på 20 prosent forrige kvartal.

Investeringer i Omfatter for eksempel datautstyr, kassaapparater, rengjøringsutstyr, stemplingsur, alarmanlegg, video, TV, møbler, deler inkludert montasje, samt redskap og verktøy som skal benyttes gjennom flere år. falt med 2,5 prosent. Maskiner og inventar utgjorde drøyt 60 prosent av de totale investeringene mens nybygg og rehabilitering utgjorde 30 prosent.

Investeringer i Omfatter biler, busser, lastebiler, tilhengere og andre transportmidler. steg 4,5 prosent i 3. kvartal. Investeringene i denne kategorien utgjorde snaut 10 prosent av de totale investeringene. 

Figur 1. Investeringsindeks for detaljhandel, sesongjustert og trend. 2005=100

Figur 2. Investeringer i detaljhandel etter type driftsmiddel i prosent av totale investeringer i 2. kvartal 2023