For måneds- og kvartalstall er det ofte betydelige sesongvariasjoner som vanskeliggjør en direkte tolkning av utviklingen fra periode til periode. For å lette tolkningen av slike tidsserier så sesongjusteres tallseriene. viser at de samlede investeringene i detaljhandelen i 1. kvartal 2022 økte med 11 prosent fra 4. kvartal 2021. Økningen skyldes blant annet økte investeringer i Omfatter nybygg og total rehabilitering av butikk-, lager- og kontorbygg, produksjonsanlegg og velferdsanlegg. For byggearbeider satt i gang før kvartalets utgang, er det bare de kostnadene som refererer seg til det gjeldende kvartalet som er inkludert. .

 

Figur 1. Investeringsindeks for detaljhandel, sesongjustert og trend. 2005=100

Ifølge de ujusterte tallene ble det investert 10 prosent mer i 1. kvartal 2022 enn tilsvarende kvartal året før. Det største bidraget til oppgangen skyldtes økte investeringer i nybygg og rehabilitering som steg med hele 26 prosent. Denne investeringskategorien utgjorde rett i underkant av en tredel av de totale investeringene. I tillegg bidro Omfatter for eksempel datautstyr, kassaapparater, rengjøringsutstyr, stemplingsur, alarmanlegg, video, TV, møbler, deler inkludert montasje, samt redskap og verktøy som skal benyttes gjennom flere år.  til den samlede oppgangen, med en økning på 6,6 prosent det siste året. Denne kategorien utgjorde litt under to tredeler av de totale investeringene.

For investeringer i Omfatter biler, busser, lastebiler, tilhengere og andre transportmidler.  var det en nedgang på 18 prosent fra 1. kvartal i 2021 til 1. kvartal i år. Disse investeringene utgjorde 4,9 prosent av investeringene i detaljhandelen.

Figur 2. Investeringer i detaljhandel etter type driftsmiddel i prosent av totale investeringer i 4. kvartal 2021

Torsdag den 12. mars 2020 innførte regjeringen tiltak mot spredningen av koronaviruset i Norge. Sesongjusteringen under koronakrisen gjøres på en slik måte at tall fra krisen (fra 1. kvartal 2020) ikke inngår i grunnlaget for beregningen av sesongmønsteret. Teknisk, i sesongjusteringsrutinen, gjøres dette ved å spesifisere 1. kvartal 2020 og påfølgende kvartaler som ekstremverdier.

Dette betyr at vanlige trendtall ikke vil bli beregnet og i stedet vil trend og sesongjusterte tall følge hverandre. Et viktig unntak er siste observasjon, der trendtallet som beregnes i sesongjusteringsrutinen kun vil være en fremskrevet verdi og siste observasjon ikke inngår. Trendtallene fra og med 1. kvartal 2020 vil dermed være vanskelige å tolke.

SSB sin sesongjustering er i tråd med anbefalinger fra Eurostat.

Det er normalt noe større usikkerhet i de sesongjusterte tallene for 1. og 2. kvartal grunnet ulik plassering av påsken fra år til år. Rutinen for sesongjustering tar hensyn til påskens plassering, men det kan være vanskelig å korrigere for alle effekter av påsken.