I 3. kvartal 2022 ble det overført 1458,1 milliarder kroner fra utlandet til norske bankkontoer i Norge tilhørende ikke-finansielle foretak og privatpersoner viser statistikken over betalingsstrømmer. Sett mot samme periode i fjor viser tallene en oppgang på 62,8 prosent. Bankoverføringer fra ikke-finansielle foretak og privatpersoner i Norge til utlandet endte på 1220,7 milliarder kroner i 3. kvartal 2022; en oppgang på 44,3 prosent sammenlignet med 3. kvartal 2021.

Økningen for både inngående og utgående transaksjoner skyldes primært økning i næringene for «Bergverksdrift og utvinning» og «Elektrisitets-, gass-, damp- og varmtvannsforsyning». Næringen bergverksdrift og utvinning økte inngående verdier med 82,9 milliarder kroner og for utgående verdier med 36,6 milliarder kroner sammenlignet mot forrige periode. Næringen elektrisitets-, gass-, damp- og varmtvannsforsyning opplevde en mer markant utvikling. Sammenlignet med forrige periode var det en økning for inngående verdier med 189 milliarder kroner og 172 milliarder kroner for utgående verdier.  

Figur 1. Grensekryssende betalinger (milliarder kroner) per kvartal

Statistikken «Betalingsstrømmer mellom Norge og utlandet» har ikke vært publisert siden 3. kvartal 2020 på grunn av manglende innrapportering til Valutaregisteret. At vi nå gjenopptar publiseringen er med de dataene og kvaliteten som er i Valutaregisteret i dag. Historiske mangler vil ikke bli oppdatert i Valutaregisteret. Det editeres ikke i dataene i Valutaregisteret.