Avkastningstall fra direkteinvesteringsstatistikken viser at Omfatter den delen av overskuddet som ikke utbetales til investorene i form av utbytte, men holdes tilbake i investeringsobjektet. Representerer både inntekt i utenriksregnskapet og opptjent egenkapital i finansregnskapet. falt til de laveste nivåene i tidsserien i både utenlandskeide selskaper i Norge og i norskeide selskaper i utlandet i 2020, til henholdsvis -36 milliarder kroner og -57 milliarder kroner. Dette skjedde til tross for at det ble utbetalt mindre utbytter til direkteinvestorene både i Norge og utlandet sammenlignet med året før. I direkteinvesteringsstatistikken beregner vi reinvestert fortjeneste som et selskaps årsresultat for det aktuelle året minus utbetalte utbytter det året. Til tross for en reduksjon fra året før ble det likevel utbetalt store utbytter i 2020. Dermed er hovedårsaken til nedgangen i reinvestert fortjeneste lave årsresultater både i Norge og utlandet. Figur 1 viser utviklingen av reinvestert fortjeneste siden tidsseriens start.

Figur 1. Reinvestert fortjeneste (Mill. kroner), 2013-2020

Store utbytter i 2020

Figur 2 viser utviklingen av utbetalte utbytter siden tidsseriens start. Det er mange faktorer som spiller inn når det avgjøres hvor mye utbytte som skal utbetales til aksjonærene. En av hovedfaktorene er at utbytter som utbetales i et gitt år vanligvis er avsatt til utbytteutbetaling året før, basert på årsresultatet det året. Siden 2019 var et relativt godt år med god økonomisk aktivitet ble også foretakenes årsresultater relativt gode.

Figur 2. Utbetalte utbytter (Mill. kroner), 2013-2020

Utenlandske aksjonærer hentet størst utbytte fra norsk sokkel og industri

Figur 3 viser utbetalte utbytter til utenlandske aksjonærer fra et utvalg av næringer i Norge i 2020. Her ser man at den næringen med desidert mest utbetalte utbytter til utenlandske aksjonærer var bergverksdrift og utvinning med nærmere 39 milliarder kroner. Videre følger industri og varehandel med henholdsvis 10 milliarder og 5,5 milliarder kroner. Størrelsen på utbetalingen av utbytte i de forskjellige næringene henger også sammen med beholdningen av direkteinvesteringer utenlandske investorer har i de forskjellige næringene. Bergverksdrift og utvinning og industri er to av de enkeltnæringene i Norge hvor utenlandske direkteinvestorer har store beholdninger av direkteinvesteringer.

Figur 3. Utbetalte utbytter (Mill. kroner), utvalgte næringer (SN2007), utenlandske direkteinvesteringer i Norge, 2020