Av de som avsluttet introduksjonsprogrammet i 2019, var 43 prosent i arbeid året etter, viser nye tall fra statistikken om introduksjonsordningen for nyankomne innvandrere. Her inngår 15 prosent som var i arbeid kombinert med utdanning. I tillegg var 19 prosent kun under utdanning, og til sammen utgjør dette 61 prosent.

For første gang publiseres her foreløpige tall, og det knytter seg som vanlig noe usikkerhet til slike tall. I dette tilfellet foreligger ikke data for selvstendig næringsdrivende for 2020 enda, og for disse er dermed data for 2019 benyttet i de foreløpige tallene.

Til sammenlikning var 48 prosent av de som avsluttet programmet i 2018, i arbeid ett år etter (inkludert de som kombinerte arbeid og utdanning). 17 prosent var kun under utdanning, og til sammen utgjorde dette 66 prosent.

Fra og med 2010 har det vært en nasjonal målsetting at minst 70 prosent skal være i arbeid eller under utdanning innen ett år etter endt introduksjonsprogram.

Det var som tidligere år store forskjeller mellom menn og kvinner. 69 prosent av mennene, men bare 46 prosent av kvinnene var i arbeid og/eller utdanning ett år etter avsluttet introduksjonsprogram. Dette var en nedgang på 4 prosentpoeng for menn og 2 prosentpoeng for kvinner.

Nedgang i sysselsettingen både for menn og kvinner

Medregnet de som kombinerer arbeid og utdanning, var 52 prosent av mennene og bare 24 prosent av kvinnene sysselsatt ett år etter avsluttet program. For både menn og kvinner var dette 5 prosentpoeng lavere sammenliknet med de som avsluttet programmet i 2018.

Andelen som kun var i utdanning gikk opp fra henholdsvis 16 til 17 prosent for menn og fra 20 til 22 prosent for kvinner.

10 prosent av mennene og 8 prosent av kvinnene var registrert som ledige eller på tiltak. Dette var en økning på 3 prosentpoeng for menn, for kvinner var andelen den samme som året før.

Andel med annen eller ukjent status var som tidligere år langt høyere blant kvinner (45 prosent) enn blant menn (21 prosent). Blant kvinner i denne kategorien var det i hovedsak mottakere av sosialhjelp, samt de med såkalt «ukjent status» som dominerer med henholdsvis 9 og 23 prosent.

Mange av dem med ukjent status var sannsynligvis hjemme med barn. I denne samlekategorien vil også de som deltar i grunnskoleopplæring være, dersom de ikke i tillegg har en deltidsjobb, mottar kontantstøtte eller på annen måte inngår i noen av de overnevnte kategoriene. Det finnes foreløpig ikke data på individnivå om personer som deltar i grunnskoleopplæring et år eller mer etter avsluttet introduksjonsprogram.

Figur 1. Status på arbeidsmarkedet, november 2020, etter kjønn og aldersgrupper personer som avsluttet introduksjonsprogrammet i 2019. Prosent

Fire av fem under 25 år i arbeid eller utdanning

Som i de foregående årene hadde de yngste aldersgruppene i 2020 størst andel i arbeid eller utdanning året etter endt introduksjonsprogram. 81 prosent av dem i alderen 20–24 år var i arbeid eller utdanning, mens blant dem i alderen 25–29 år var den tilsvarende andelen 71 prosent. Blant alle i alderen 20–24 år som avsluttet programmet i 2019 var 67 prosent i utdanning, inklusive de som kombinerte utdanning med arbeid. For de i alderen 25–29 år var 40 prosent i utdanning inklusive de som kombinerte utdanning med arbeid.

Mange fra Syria avsluttet i introduksjonsprogrammet i 2019

Av de nær 8 100 som avsluttet introduksjonsprogrammet i 2019 kom til sammen 3 av 4 fra Syria eller Eritrea. Av de nær 4 500 med bakgrunn fra Syria var 59 prosent i arbeid eller utdanning året etter endt introduksjonsprogram. Blant menn gjaldt det 65 prosent og for kvinner 43 prosent. Av de 1 500 med bakgrunn fra Eritrea var 71 prosent i arbeid eller utdanning året etter; 79 prosent av mennene og 58 prosent av kvinnene.