Nedgangen i antall deltakere fra 2019 til 2020 kom hovedsakelig blant de som ble bosatt i 2016 og 2017. De siste årene har det kommet færre flyktninger til Norge, særlig i 2020. Samtidig har mange avsluttet programmet. Både i 2018 og 2019 var det mer enn 8 000 som avsluttet.

Figur 1. Deltakere i introduksjonsprogrammet etter innvandringsår og deltakelsesår. 2017-2020

Flest deltakere fra Syria også i 2020

Til tross for at så mange som 4 500 av deltakerne fra Syria avsluttet introduksjonsprogrammet året før, er de fortsatt den største gruppen av deltakere i 2020 med 46 prosent (6 400). Tallet på deltakere fra Eritrea gikk ned med 1 500, til 2 100 i 2020.

Figur 2. Deltakere i introduksjonsprogrammet etter fødeland og kjønn. 2020

I 2020 deltok nær 6 100 menn og 7 800 kvinner i introduksjonsprogrammet. Blant mannlige deltakere var det en nedgang på nær 5 000 fra 2019 til 2020, men antallet kvinnelige deltakere gikk ned med 2 000. Som følge av dette gikk andelen mannlige deltakere ned fra 2019 til 2020, fra 53 til 44 prosent.

Personer mellom 26 og 35 år utgjør fortsatt den største gruppen med 39 prosent av deltakerne.

Figur 3. Deltakere som avsluttet/avbrøt introduksjonsprogrammet i 2020 etter sluttårsak

En tredjedel fortsatte i videregående eller høyere utdanning etter endt program

I løpet av 2020 avsluttet eller avbrøt 4 800 av deltakerne programmet, mens det de to foregående årene var mer enn 8 000 som avsluttet. På grunn av pandemien fikk en del deltakere mulighet til å få forlenget program i 2020, uten dette ville antallet som avsluttet dette året vært høyere.

Nær 33 prosent av de som avsluttet i 2020 fortsatte i videregående eller høyere utdanning.

Andelen som gikk direkte over i arbeid gikk ned fra tidligere rundt 25 prosent til 17 prosent, og mye av dette kan nok relateres til covid-19. Ledighetstall fra arbeidsmarkedsstatistikken viser at arbeidsledigheten blant innvandrere økte med 4,2 prosentpoeng fra 4 kvartal 2019 til 4 kvartal 2020.

Også i 2020 var det mange som hadde behov for ytterligere kvalifisering etter introduksjonsprogrammet i tillegg til de som fortsatte i videregående og høyere utdanning. Nær 19 prosent var etter programslutt fortsatt i grunnskoleutdanning og 13 prosent fortsatte i kvalifiseringstiltak i offentlig regi.

Statistikken følger også tidligere deltakere i introduksjonsprogrammet ett til fem år etter avsluttet program basert på registerdata om arbeid og utdanning samt andre kilder.