Tall fra statistikken Kollektivtransport viser at det i 2022 var 155 millioner flere Antall påstigninger. Ved overgang mellom transportmidler telles hver påstigning for seg. enn i 2021, men fortsatt 92 millioner færre passasjerer enn i 2019. Den relative veksten fra 2021 til 2022 var størst for sporvei og forstadsbane samt jernbane, men det er likevel disse transportformene som har hatt størst relativ nedgang fra 2019 til 2022.  

Figur 1. Kollektivtransport. Antall passasjerer. Millioner

De samlede billettinntektene i 2022 var på 13,6 milliarder kroner. Dette er 5 milliarder kroner mer enn i 2021, men 1,7 milliarder kroner mindre enn i 2019. Den gjennomsnittlige billettinntekten per kollektivreise har økt med 19 prosent fra 2021 til 2022.

Store regionale forskjeller

I 2022 reiste hver nordmann i gjennomsnitt 113 ganger med kollektivtransport uavhengig av type. Antall bussreiser per innbygger var 70 for hele landet, men her er det store forskjeller mellom fylkene. I Oslo reiste hver innbygger i gjennomsnitt 145 ganger med buss, mens fylkene med færrest reiser var Innlandet og Nordland med henholdsvis 26 og 27 bussreiser per innbygger.

Økt passasjerbelegg

Kapasitetsutnyttelsen i kollektivtransporten i alt, målt som Samlet reiselengde. Antall passasjerer ombord multiplisert med kjørelengde i rute delt på Antall sitteplasser multiplisert med kjørelengde i rute, har økt med fire prosentpoeng til 25 prosent i 2022. Sammenlignet med 2019 har det vært en nedgang på 9 prosentpoeng, noe som innebærer at det fortsatt er flere ledige seteplasser enn før pandemien. Det gjennomsnittlige belegget var i 2022 på 29 prosent for sporvogn og forstadsbane, 25 prosent for båt og jernbane og 24 prosent for buss.

Figur 2. Kollektivtransport. Transportarbeid og kapasitet. Millioner