Tall fra statistikken Kollektivtransport viser at det i 2023 var 87 millioner flere Antall påstigninger. Ved overgang mellom transportmidler telles hver påstigning for seg. enn i 2022, og nivået er nesten tilbake på samme nivå som i 2019, som er året med høyest antall registrerte reiser i kollektivtransporten. Jernbane har hatt størst relativt vekst i antall passasjerer fra 2022 til 2023, mens veksten har vært lavest for båttransport.

Figur 1. Kollektivtransport. Antall passasjerer. Millioner

De samlede billettinntektene i 2023 var på 15,8 milliarder kroner. Dette er 2,2 milliarder kroner mer enn i 2022, og også 0,5 milliarder kroner mer enn i 2019. Den gjennomsnittlige billettinntekten per kollektivreise har økt med 2 prosent fra 2022 til 2023.

Store regionale forskjeller

I 2023 reiste hver nordmann i gjennomsnitt 129 ganger med kollektivtransport uavhengig av type. Fylkeskommunale bussruter sto for 78 av disse reisene, men det er store forskjeller mellom fylkene. I Oslo reiste hver innbygger i gjennomsnitt 164 ganger med fylkeskommunale bussruter, mens fylkene med færrest reiser var Innlandet og Nordland med henholdsvis 29 og 31 bussreiser per innbygger.

Økt passasjerbelegg

Kapasitetsutnyttelsen i kollektivtransporten i alt, målt som Samlet reiselengde. Antall passasjerer ombord multiplisert med kjørelengde i rute delt på Antall sitteplasser multiplisert med kjørelengde i rute, har økt med to prosentpoeng til 27 prosent i 2023. Sammenlignet med 2019 har det vært en nedgang på 7 prosentpoeng, noe som innebærer at det fortsatt er flere ledige seteplasser enn før pandemien. Det gjennomsnittlige belegget var i 2023 på 33 prosent for sporvogn og forstadsbane, 27 prosent for jernbane, 26 prosent for båt og 25 prosent for buss.

Figur 2. Kollektivtransport. Transportarbeid og kapasitet. Millioner