Tall fra statistikken Jernbanetransport viser at passasjertransporten med jernbane hadde en nedgang på 47 prosent fra 2019 til 2020. Transportarbeidet for persontrafikk med tog ble redusert med 51 prosent til 3,7 milliarder Samlet reiselengde. Antall passasjerer ombord multiplisert med kjørelengde i rute.. Godstransportarbeidet med jernbane utgjorde 4 milliarder Transportmengden i tonn multiplisert med distansen fraktet. i 2020, en økning på 5 prosent fra 2019. Nedgangen i passasjertransporten skyldes i all hovedsak de ulike nasjonale og lokale tiltakene som er innført for å håndtere koronasituasjonen siden midten av mars i fjor. Den grensekryssende togtrafikken ble hardest rammet med en nedgang i antallet passasjerer på 85 prosent.

Figur 1. Jernbanetransport

¹Tall for godstransport i 2020 ble korrigert den 18. oktober 2021.

Økning i godstransport med jernbane

Av de 37 millioner tonn gods fraktet med jernbane, så ble nærmere 21 millioner tonn fraktet til Norge, nærmere 3 millioner tonn fraktet ut av Norge og litt over 13 millioner tonn fraktet innen Norge.

Figur 2. Jernbanetransport. Antall tonn gods

¹Tall for godstransport i 2020 ble korrigert den 18. oktober 2021.

I 2020 utgjorde malmtransporten 75 prosent av alt gods som ble fraktet med jernbane i Norge. Samtidig utgjorde transporten av produkter fra jordbruk, skogbruk og fiske 65 prosent av godset som ble eksportert.