401351
/transport-og-reiseliv/statistikker/jernbane/aar
401351
statistikk
2020-06-04T08:00:00.000Z
Transport og reiseliv
no
jernbane, Jernbanetransport, passasjertransport, godstransport, transportert mengde, transportarbeid, togreiserLandtransport, Transport og reiseliv
true

Jernbanetransport

Oppdatert

Neste oppdatering

Nøkkeltall

3,4 %

flere jernbanepassasjerer i 2019

Transportmengde og transportarbeid, gods- og persontransport
2019Prosent
2018 - 20192014 - 2019
1Endring av tellemåte for persontransport (se Om statistikken)
Persontransport1
Passasjerer (påstigninger)80 402 2133,414,3
Transportarbeid (passasjerkm)3 715 089 785-0,28,0
Godstransport
Transportmengde (tonn)34 563 332-1,25,3
Transportarbeid (tonnkm)3 903 286 695-1,76,0

Se utvalgte tabeller fra denne statistikken

Tabell 1 
Persontransport med jernbane, etter strekningstype

Persontransport med jernbane, etter strekningstype
PassasjererTransportarbeid
1 000 påstigningerAndel1 000 passasjererkmAndel
2019
Alle strekninger80 402100,03 715 090100,0
 
Lokaltog - alle strekninger58 71673,01 552 44041,8
Lokaltog Oslo41 44751,5884 53623,8
Flytoget6 6868,3345 5569,3
Gjøvikbanen2 1382,781 3122,2
Lokaltog Stavanger5 0246,289 9282,4
Lokaltog Bergen1 9662,471 4491,9
Lokaltog Trondheim1 4551,879 6592,1
 
Regiontog - alle korte strekninger1 7272,199 3242,7
Rørosbanen4280,554 7931,5
Flåmsbanen9391,218 9740,5
Øvrige regiontog - korte strekninger3600,425 5560,7
 
InterCity - alle strekninger15 88119,8938 84625,3
InterCity - Oslo-Halden2 6323,3207 0665,6
InterCity - Oslo-Lillehammer5 4246,7311 6088,4
InterCity - Oslo-Skien7 8259,7420 17211,3
 
Nattog og fjerntrafikk - alle strekninger3 5814,51 085 86929,2
Sørlandsbanen1 0251,3262 9147,1
Bergensbanen1 2301,5360 8279,7
Dovrebanen8581,1314 5738,5
Nordlandsbanen4680,6147 5554,0
 
Grensekryssende tog4970,638 6111,0

Tabell 2 
Transportmengde og transportarbeid, gods nasjonalt og internasjonalt

Transportmengde og transportarbeid, gods nasjonalt og internasjonalt
2019Prosent
2018 - 20192015 - 2019
Transportmengde (tonn)
I alt34 563 332-1,210,8
Nasjonal13 015 3916,821,7
Internasjonal21 547 941-5,55,1
Fra Norge3 047 14715,914,4
Til Norge18 500 794-8,23,7
 
Transportarbeid (tonnkm)
I alt3 903 286 695-1,77,5
Nasjonal2 683 928 698-1,79,2
Internasjonal1 219 357 997-1,63,9
Fra Norge338 493 0149,9-6,0
Til Norge880 864 983-5,58,3

Om statistikken

Gods- og passasjertransport med jernbane i Norge. Utenlandske selskapers transport er med og grensekryssende trafikk er spesifisert.

Definisjoner

Definisjoner av viktige begrep og variabler

Nasjonal transport: Jernbanetransport mellom to steder i det rapporterende landet, ett sted for lasting/påstigning og et sted for lossing/avstigning.

Internasjonal transport: Jernbanetransport mellom et sted (for lasting/påstigning eller lossing/avstigning) i det rapporterende landet og et sted (for lasting/påstigning eller lossing/avstigning) i et annet land.

Transitt: Jernbanetransport gjennom det rapporterende landet mellom to steder lokalisert utenfor det rapporterende landet. Malmtransporten fra Kiruna til Narvik, betraktes ikke som transittrafikk i jernbaneforordningen da malmen fra Narvik ikke går videre med jernbane, men på skip.

TEU (Twenty-foot Equivalent Unit): En standardenhet basert på en ISO-container 20 fot lang (6,10 meter).

Vekselflak: Container med støtteben.

Transportmengde: Bruttovekten av det gods som er transportert, medregnet emballasje.

Transportarbeid (tonnkilometer): Transportmengden for én tur multiplisert med kjørt distanse.

Vareslag: Type vare definert i henhold til EUs transportstatistiske varenomenklatur NST-2007

Farlig gods: Definert i henhold til ADR-klassifiseringen.

Passasjerer: Antall påstigninger

Passasjerkilometer: I prinsippet summen av tallet på kilometer hver enkelt passasjer har reist.

Togstrekning - noen presiseringer i tilknytning til tabell 10484:

  • Togkilometer og setekilometer for grensekryssende tog er tatt med i tilhørende innenlandske togprodukt/togstrekning. Eksempelvis er svenske togs bevegelser på Kongsvingerbanen medregnet under "lokaltog Oslo". Passasjerer og passasjerkilometer for reiser med både på- og avstigning i Norge er med her, mens de som krysser grensen telles med under "grensekryssende tog".
  • Lokaltog Stavanger: Stavanger-Egersund
  • Lokaltog Bergen: Bergen-Arna og Bergen-Voss-Myrdal
  • Lokaltog Trondheim: Lerkendal-Steinkjer
  • Rørosbanen: Hamar-Røros og Røros-Trondheim
  • Øvrige regiontog - korte strekninger: Nelaug-Arendal, Dombås-Åndalsnes, Porsgrunn-Notodden,
    Bodø-Rognan, Trondheim-Storlien, Halden-Gøteborg, Ofotbanen
  • Togkilometer, passasjerkilometer og setekilometer regnes bare på norsk territorium.

Standard klassifikasjoner

EUs transportstatistiske varenomenklatur (NST-2007) ADR - farlig gods.

NUTS - regional inndeling for statistikkformål.

Administrative opplysninger

Navn og emne

Neste publisering

Ansvarlig seksjon

Seksjon for energi-, miljø- og transportstatistikk

Regionalt nivå

Landet.

NUTS 2-regioner hvert 5. år.

Hyppighet og aktualitet

Årlig.

Internasjonal rapportering

Data rapporteres kvartalsvis, årlig og femårlig til Eurostat.

Lagring og anvendelse av grunnlagsmaterialet

Ikke relevant

Bakgrunn

Formål og historie

Nasjonalt: Få et tilsvarende statistikkgrunnlag for jernbane som for øvrige transportformer.

Internasjonalt: EU ønsker større satsing på intermodale transporter som et ledd i å redusere lastebiltransporten til et 1998-nivå. Dette understreker ytterligere behovet for å kunne følge opp utviklingen i transportmarkedene. Jernbaneforordningen føyer seg inn i rekken av statistikkforordninger på området transport.

Årsstatistikken ble publisert første gang for 2003.

Brukere og bruksområder

Statistikken vil inngå i beregningene av de Innenlandske transportytelsene. Denne statistikken brukes av en rekke interessenter, ikke minst av offentlige myndigheter/Samferdselsdepartementet og forskningsinstitusjoner. Da statistikken blir ytterligere utbygd, og får lengre tidsserier, vil den også gi grunnlag for analyser av jernbanesektoren. Kvartalsvise tall for omsetning og tonnkilometerproduksjon benyttes som grunnlag for framskrivning av produksjonen i løpende og faste priser i kvartalsvis nasjonalregnskap.

Likebehandling av brukere

Ingen eksterne brukere har tilgang til statistikk før den er publisert samtidig for alle kl. 08.00 på ssb.no etter forhåndsvarsling senest tre måneder før i Statistikkalenderen. Dette er et av de viktigste prinsippene i SSB for å sikre likebehandling av brukerne.

Sammenheng med annen statistikk

Data fra undersøkelsen brukes i Nasjonalregnskapet, ressursregnskapet og energiregnskapet, samt i statistikksystemet innenlandske transportytelser. Data fra undersøkelsen benyttes også i den kvartalsvise omsetningsindeksen for transport og reiseliv. For persontrafikk gjøres innsamlingen i direkte samhandling med statistikk for kollektivtransport.

Lovhjemmel

Statistikklovens § 2-1, 2-2, 2-3.

EØS-referanse

Rådsforordning (EF) nr. 91/2003.

Kommisjonsforordning (EF) nr. 1192/2003.

Produksjon

Omfang

Statistikken ble faset inn over en periode av tre år. For 2003 ble det publisert et fåtall tabeller om godstransport. I 2004 ble disse tabellene utvidet i tillegg til at persontransporten med jernbane ble implementert. Hvert 5. år, og første gang for 2005 ble det stilt krav til den regionale dimensjonen (på NUTS 2-nivå og nettverkssegmenter). All kommersiell jernbanetransport inklusive eventuelt privateide, inngår. Sporveier og forstadsbaner dekkes ikke av forordningen.

Forordningen stiller krav til territorialstatistikk. Dvs. det forutsettes at data skal innhentes fra både nasjonale og utenlandske transportoperatører som nytter den norske infrastrukturen. EU overlater imidlertid til det enkelte land å finne fram til en løsning for datainnhenting for utenlandske operatørers transporter på fremmed territorium. Myndighetene åpnet det norske godstransportmarkedet for fri konkurranse 15. mars 2003. Det ble samtidig åpnet for at jernbaneselskap i andre EØS-land og Sveits, som driver internasjonal godstransport, kan drive godstransport på nærmere bestemte strekninger i Norge.

Statistikken for 2003 var basert på oppgaver fra to norske jernbaneselskaper. Det har etter hvert tilkommet et fåtall mindre operatører, også svenske. SSB har hatt et godt samarbeid med Banverket i Sverige for utveksling av data, men fra 2011 har data blitt hentet direkte, også fra de utenlandske transportørene.

Datakilder og utvalg

Infrastrukturforvalter (Jernbaneverket) har oversikt over selskaper med lisens. Disse selskapene får tilsendt skjema.

Fulltelling.

Datainnsamling, editering og beregninger

Oppgavegiverne fyller ut regneark som sendes inn via epost, og editeringene skjer manuelt.

Datagrunnlaget vil nok ikke gi noe godt grunnlag for analyse på regionalt nivå og tilsvarende komparative analyser/sammenligninger. Til det blir en inndeling av landet i syv regioner (landsdeler), som er i tråd med forordningens NUTS 2-nivå, for grovt. EU stiller krav til inndeling etter nettverkssegment, i den grad de er en del av Transeuropean Network (TEN). Det er en del slike strekninger i Norge, men kravet til statistikk er begrenset til å omfatte kun togbevegelser.

Dersom en oppgave fra oppgavegiver mangler, blir tallene beregnet.

Sesongjustering

Ingen sesongjustering.

Konfidensialitet

Statistikklovens hovedregel er at opplysninger ikke skal offentliggjøres slik at de kan føres tilbake til oppgavegiver eller annen identifiserbar enkeltperson. Etter avtale med operatørene, er det i denne statistikken gjort unntak fra denne regelen.

Sammenlignbarhet over tid og sted

Det har tilkommet et fåtall mindre godsoperatører etter 2003.

Fra 2011 har alle jernbanetransportører, uavhengig av størrelse, fylt ut detaljerte opplysninger. Dette har komplettert statistikken.

Fra og med januar 2017 ble automatisk passasjertelling tatt i bruk til rapportering av antall reiser med jernbane på Østlandet. Dette er en forbedring av metoden for passasjertellinger som medfører at passasjertallene ligger på et noe lavere nivå i 2017 enn i publiserte tall for tidligere år. Disse tallene vil derfor ikke være direkte sammenlignbare med tall offentliggjort for tilsvarende periode i 2016.

Togoperatør på Gjøvikbanen tok i bruk en ny beregningsmodell for antall passasjerer og passasjerkilometer i 2019. Tallene for Gjøvikbanen f.o.m. 2019 er derfor ikke sammenlignbare med tidligere år.

Nøyaktighet og pålitelighet

Feilkilder og usikkerhet

For godstransporten er det ingen spesielle innsamlings- og/eller bearbeidingsfeil. Det som er problemet for statistikken er at en stor andel av godset transporteres i containere og vekselflak. Dermed blir vareslaget oppgitt som ukjent.

Revisjon

Mindre korrigeringer av publiseringer gjøres fortløpende når slikt kommer inn fra oppgavegiver. Dersom en oppgave fra oppgavegiver mangler, blir tallene beregnet.

Kontakt

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB