340538
/transport-og-reiseliv/statistikker/jernbane/aar
340538
statistikk
2018-06-04T08:00:00.000Z
Transport og reiseliv
no
jernbane, Jernbanetransport, passasjertransport, godstransport, transportert mengde, transportarbeid, togreiserLandtransport, Transport og reiseliv
true

Jernbanetransport

Oppdatert

Neste oppdatering

Nøkkeltall

2,9 %

økning i godstransport

Transportmengde og transportarbeid, gods- og persontransport
2017Prosent
2016 - 20172012 - 2017
1Endring av tellemåte for persontransport (se Om statistikken)
Persontransport1
Passasjerer (påstigninger)73 560 977-1,017,3
Transportarbeid (passasjerkm)3 584 485 060-3,015,9
Godstransport
Transportmengde (tonn)34 974 0252,915,5
Transportarbeid (tonnkm)4 039 800 95910,115,8

Se utvalgte tabeller fra denne statistikken

Tabell 1 
Persontransport med jernbane, etter strekningstype

Persontransport med jernbane, etter strekningstype
PassasjererTransportarbeid
1 000 påstigningerAndel1 000 passasjererkmAndel
2017
Alle strekninger73 561100,03 584 485100,0
 
Lokaltog - alle strekninger53 33872,51 482 70241,4
Lokaltog Oslo38 54952,4862 05624,0
Flytoget6 6179,0345 3829,6
Gjøvikbanen1 4682,071 7212,0
Lokaltog Stavanger3 5864,969 0291,9
Lokaltog Bergen1 7492,460 1971,7
Lokaltog Trondheim1 3691,974 3162,1
 
Regiontog - alle korte strekninger1 8112,5103 9112,9
Rørosbanen4420,656 0921,6
Flåmsbanen9901,321 7870,6
Øvrige regiontog - korte strekninger3790,526 0320,7
 
InterCity - alle strekninger14 41819,6897 09525,0
InterCity - Oslo-Halden2 5033,4195 1695,4
InterCity - Oslo-Lillehammer5 4317,4325 0579,1
InterCity - Oslo-Skien6 4848,8376 86910,5
 
Nattog og fjerntrafikk - alle strekninger3 4014,61 045 00129,2
Sørlandsbanen9631,3256 2657,1
Bergensbanen1 1541,6343 2899,6
Dovrebanen7931,1293 0608,2
Nordlandsbanen4910,7152 3884,3
 
Grensekryssende tog5930,855 7771,6

Tabell 2 
Transportmengde og transportarbeid, gods nasjonalt og internasjonalt

Transportmengde og transportarbeid, gods nasjonalt og internasjonalt
2017Prosent
2016 - 20172013 - 2017
Rettet 10. desember 2018.
Transportmengde (tonn)
I alt34 974 0254,011,0
Nasjonal11 293 6845,516,4
Internasjonal23 680 3413,38,7
Fra Norge2 868 48321,311,4
Til Norge20 811 8581,28,3
 
Transportarbeid (tonnkm)
I alt4 039 800 9595,715,0
Nasjonal2 755 671 1876,317,4
Internasjonal1 284 129 7724,310,1
Fra Norge334 747 85111,39,0
Til Norge949 381 9212,110,5

Om statistikken

Gods- og passasjertransport med jernbane i Norge. Utenlandske selskapers transport er med og grensekryssende trafikk er spesifisert.

Definisjoner

Definisjoner av viktige begrep og variabler

Nasjonal transport: Jernbanetransport mellom to steder i det rapporterende landet, ett sted for lasting/påstigning og et sted for lossing/avstigning.

Internasjonal transport: Jernbanetransport mellom et sted (for lasting/påstigning eller lossing/avstigning) i det rapporterende landet og et sted (for lasting/påstigning eller lossing/avstigning) i et annet land.

Transitt: Jernbanetransport gjennom det rapporterende landet mellom to steder lokalisert utenfor det rapporterende landet. Malmtransporten fra Kiruna til Narvik, betraktes ikke som transittrafikk i jernbaneforordningen da malmen fra Narvik ikke går videre med jernbane, men på skip.

TEU (Twenty-foot Equivalent Unit): En standardenhet basert på en ISO-container 20 fot lang (6,10 meter).

Vekselflak: Container med støtteben.

Transportmengde: Bruttovekten av det gods som er transportert, medregnet emballasje.

Transportarbeid (tonnkilometer): Transportmengden for én tur multiplisert med kjørt distanse.

Vareslag: Type vare definert i henhold til EUs transportstatistiske varenomenklatur NST-2007

Farlig gods: Definert i henhold til ADR-klassifiseringen.

Passasjerer: Antall påstigninger

Passasjerkilometer: I prinsippet summen av tallet på kilometer hver enkelt passasjer har reist.

Togstrekning - noen presiseringer i tilknytning til tabell 10848:

  • Togkilometer og setekilometer for grensekryssende tog er tatt med i tilhørende innenlandske togprodukt/togstrekning. Eksempelvis er svenske togs bevegelser på Kongsvingerbanen medregnet under "lokaltog Oslo". Passasjerer og passasjerkilometer for reiser med både på- og avstigning i Norge er med her, mens de som krysser grensen telles med under "grensekryssende tog".
  • Lokaltog Stavanger: Stavanger-Egersund
  • Lokaltog Bergen: Bergen-Arna og Bergen-Voss-Myrdal
  • Lokaltog Trondheim: Lerkendal-Steinkjer
  • Rørosbanen: Hamar-Røros og Røros-Trondheim
  • Øvrige regiontog - korte strekninger: Nelaug-Arendal, Dombås-Åndalsnes, Porsgrunn-Notodden,
    Bodø-Rognan, Trondheim-Storlien, Halden-Gøteborg, Ofotbanen
  • Togkilometer, passasjerkilometer og setekilometer regnes bare på norsk territorium.

Standard klassifikasjoner

EUs transportstatistiske varenomenklatur (NST-2007) ADR - farlig gods.

NUTS - regional inndeling for statistikkformål.

Administrative opplysninger

Navn og emne

Neste publisering

Ansvarlig seksjon

Seksjon for energi-, miljø- og transportstatistikk

Regionalt nivå

Landet.

NUTS 2-regioner hvert 5. år.

Hyppighet og aktualitet

Kvartal og år.

Internasjonal rapportering

Data rapporteres kvartalsvis, årlig og femårlig til Eurostat.

Lagring og anvendelse av grunnlagsmaterialet

Mikrodata lagres i Oracle-baser, og produksjonsdata som SAS-filer. Historiske data lagres som ASCII-filer på UNIX.

Bakgrunn

Formål og historie

Nasjonalt: Få et tilsvarende statistikkgrunnlag for jernbane som for øvrige transportformer.

Internasjonalt: EU ønsker større satsing på intermodale transporter som et ledd i å redusere lastebiltransporten til et 1998-nivå. Dette understreker ytterligere behovet for å kunne følge opp utviklingen i transportmarkedene. Jernbaneforordningen føyer seg inn i rekken av statistikkforordninger på området transport.

Årsstatistikken ble publisert første gang for 2003 og kvartalsvis omsetningsstatistikk fra 1. kvartal 2004.

Brukere og bruksområder

Statistikken vil inngå i beregningene av de Innenlandske transportytelsene. Denne statistikken brukes av en rekke interessenter, ikke minst av offentlige myndigheter/Samferdselsdepartementet og forskningsinstitusjoner. Da statistikken blir ytterligere utbygd, og får lengre tidsserier, vil den også gi grunnlag for analyser av jernbanesektoren. Kvartalsvise tall for omsetning og tonnkilometerproduksjon benyttes som grunnlag for framskrivning av produksjonen i løpende og faste priser i kvartalsvis nasjonalregnskap.

Likebehandling av brukere

Ingen eksterne brukere har tilgang til statistikk før den er publisert samtidig for alle kl. 08.00 på ssb.no etter forhåndsvarsling senest tre måneder før i Statistikkalenderen. Dette er et av de viktigste prinsippene i SSB for å sikre likebehandling av brukerne.

Sammenheng med annen statistikk

Data fra undersøkelsen brukes i Nasjonalregnskapet, ressursregnskapet og energiregnskapet, samt i statistikksystemet innenlandske transportytelser. Data fra undersøkelsen benyttes også i den kvartalsvise omsetningsindeksen for transport og reiseliv. For persontrafikk gjøres innsamlingen i direkte samhandling med statistikk for kollektivtransport.

Lovhjemmel

Statistikklovens § 2-1, 2-2, 2-3.

EØS-referanse

Rådsforordning (EF) nr. 91/2003.

Kommisjonsforordning (EF) nr. 1192/2003.

Produksjon

Omfang

Statistikken ble faset inn over en periode av tre år. For 2003 ble det publisert et fåtall tabeller om godstransport. I 2004 ble disse tabellene utvidet i tillegg til at persontransporten med jernbane ble implementert. Hvert 5. år, og første gang for 2005 ble det stilt krav til den regionale dimensjonen (på NUTS 2-nivå og nettverkssegmenter). Fra og med 2004 er det også gitt tall for ulykker med tog involvert (tog i beveglse). All kommersiell jernbanetransport inklusive eventuelt privateide, inngår. Sporveier og forstadsbaner dekkes ikke av forordningen.

Forordningen stiller krav til territorialstatistikk. Dvs. det forutsettes at data skal innhentes fra både nasjonale og utenlandske transportoperatører som nytter den norske infrastrukturen. EU overlater imidlertid til det enkelte land å finne fram til en løsning for datainnhenting for utenlandske operatørers transporter på fremmed territorium. Myndighetene åpnet det norske godstransportmarkedet for fri konkurranse 15. mars 2003. Det ble samtidig åpnet for at jernbaneselskap i andre EØS-land og Sveits, som driver internasjonal godstransport, kan drive godstransport på nærmere bestemte strekninger i Norge.

Statistikken for 2003 var basert på oppgaver fra to norske jernbaneselskaper. Det har etter hvert tilkommet et fåtall mindre operatører, også svenske. SSB har hatt et godt samarbeid med Banverket i Sverige for utveksling av data, men fra 2011 har data blitt hentet direkte, også fra de utenlandske transportørene.

Datakilder og utvalg

Infrastrukturforvalter (Jernbaneverket) har oversikt over selskaper med lisens. Disse selskapene får tilsendt skjema.

Fulltelling.

Datainnsamling, editering og beregninger

Oppgavegiverne fyller ut regneark som sendes inn via epost.  

Det er små datamengder det er snakk om. Editeringene skjer derfor manuelt.

Datagrunnlaget vil nok ikke gi noe godt grunnlag for analyse på regionalt nivå og tilsvarende komparative analyser/sammenligninger. Til det blir en inndeling av landet i syv regioner (landsdeler), som er i tråd med forordningens NUTS 2-nivå, for grovt. EU stiller krav til inndeling etter nettverkssegment, i den grad de er en del av Transeuropean Network (TEN). Det er en del slike strekninger i Norge, men kravet til statistikk er begrenset til å omfatte kun togbevegelser.

Sesongjustering

Ingen sesongjustering.

Konfidensialitet

Statistikklovens hovedregel er at opplysninger ikke skal offentliggjøres slik at de kan føres tilbake til oppgavegiver eller annen identifiserbar enkeltperson. Etter avtale med operatørene, er det i denne statistikken gjort unntak fra denne regelen.

Sammenlignbarhet over tid og sted

Statistikken er relativt nyetablert. De aggregerte tallene kan sammenlignes og kontrolleres mot bl.a. Jernbaneverkets årlige statistikkhefte. Det har tilkommet et fåtall mindre godsoperatører etter 2003.

Gjøvikbanen ble skilt ut fra NSB i midten av 2006 i forbindelse med anbudsutsetting. Etter den tid er denne banens tall ikke tatt med i NSBs total og dette påvirker NSBs markedsandeler.

Fra 2011 har alle jernbanetransportører, uavhengig av størrelse, fylt ut såkalte detaljerte opplysninger. Dette har komplettert statistikken.

Fra og med januar 2017 ble automatisk passasjertelling tatt i bruk til rapportering av antall reiser med jernbane på Østlandet. Dette er en forbedring av metoden for passasjertellinger som medfører at passasjertallene ligger på et noe lavere nivå i 2017 enn i publiserte tall for tidligere år. Disse tallene vil derfor ikke være direkte sammenlignbare med tall offentliggjort for tilsvarende periode i 2016.

 

Nøyaktighet og pålitelighet

Feilkilder og usikkerhet

For godstransporten er det ingen spesielle innsamlings- og/eller bearbeidingsfeil. Det som er problemet for statistikken er at en stor andel av godset transporteres i containere og vekselflak. Dermed blir vareslaget oppgitt som ukjent. Data over svenske operatørers (gods)transporter i Norge kunne vært et problem, men enn så lenge flyter dette samarbeidet utmerket.

Revisjon

Mindre korrigeringer av publiseringer gjøres fortløpende når slikt kommer inn fra oppgavegiver.

Kontakt

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB