294462
/transport-og-reiseliv/statistikker/jernbane/aar
294462
statistikk
2017-06-02T08:00:00.000Z
Transport og reiseliv
no
jernbane, Jernbanetransport, passasjertransport, godstransport, transportert mengde, transportarbeid, togreiserLandtransport, Transport og reiseliv
true

Jernbanetransport

Oppdatert

Neste oppdatering

Nøkkeltall

0,1 %

økning i innenlands godstransport

Transportmengde og transportarbeid, gods- og persontransport
2016Prosent
2015 - 20162011 - 2016
På grunn av underrapportering, ble det foretatt en korreksjon av tallene for innenlands godstransport 23. august 2017
Persontransport
Passasjerer (påstigninger)74 295 0920,625,1
Transportarbeid (passasjerkm)3 695 387 3223,920,1
Godstransport
Transportmengde (tonn)33 971 9297,620,0
Transportarbeid (tonnkm)3 668 357 5124,92,6

Se flere tabeller om emnet

Tabell 1 
Transportmengde og transportarbeid, gods nasjonalt og internasjonalt

Transportmengde og transportarbeid, gods nasjonalt og internasjonalt
2016Prosent
2015 - 20162012 - 2016
På grunn av underrapportering, ble det foretatt en korreksjon av tallene for innenlands godstransport 23. august 2017
Transportmengde (tonn)
I alt33 971 9297,612,2
Nasjonal10 705 9120,113,5
Internasjonal23 266 01711,411,6
Fra Norge2 709 631-11,451,5
Til Norge20 556 38615,37,9
 
Transportarbeid (tonnkm)
I alt3 668 357 5124,95,1
Nasjonal2 591 982 2045,42,4
Internasjonal1 076 375 3083,512,3
Fra Norge146 205 465-35,69,9
Til Norge930 169 84314,412,7

Tabell 2 
Persontransport med jernbane, etter strekningstype

Persontransport med jernbane, etter strekningstype
PassasjererTransportarbeid
1 000 påstigningerAndel1 000 passasjererkmAndel
På grunn av underrapportering, ble det foretatt en korreksjon av tallene for innenlands godstransport 23. august 2017
2016
Alle strekninger74 295100,03 695 387100,0
 
Lokaltog - alle strekninger57 92778,01 648 78644,6
Lokaltog Oslo43 36558,41 038 17128,1
Flytoget6 4498,7336 6589,1
Gjøvikbanen1 4071,969 0151,9
Lokaltog Stavanger3 7135,072 4332,0
Lokaltog Bergen1 7312,362 4051,7
Lokaltog Trondheim1 2621,770 1051,9
 
Regiontog - alle korte strekninger1 7552,4103 6472,8
Rørosbanen4480,657 2961,6
Flåmsbanen9271,220 3840,6
Øvrige regiontog - korte strekninger3810,525 9670,7
 
InterCity - alle strekninger10 55314,2769 51520,8
InterCity - Oslo-Halden2 3423,2185 7605,0
InterCity - Oslo-Lillehammer3 3284,5263 7237,1
InterCity - Oslo-Skien4 8836,6320 0328,7
 
Nattog og fjerntrafikk - alle strekninger3 5204,71 122 44730,4
Sørlandsbanen1 0151,4289 7537,8
Bergensbanen1 2091,6371 26510,0
Dovrebanen8001,1303 2658,2
Nordlandsbanen4970,7158 1644,3
 
Grensekryssende tog5390,750 9921,4

Om statistikken

Gods- og passasjertransport med jernbane i Norge. Utenlandske selskapers transport er med og grensekryssende trafikk er spesifisert.

Definisjoner

Definisjoner av viktige begrep og variabler

Nasjonal transport: Jernbanetransport mellom to steder i det rapporterende landet, ett sted for lasting/påstigning og et sted for lossing/avstigning.

Internasjonal transport: Jernbanetransport mellom et sted (for lasting/påstigning eller lossing/avstigning) i det rapporterende landet og et sted (for lasting/påstigning eller lossing/avstigning) i et annet land.

Transitt: Jernbanetransport gjennom det rapporterende landet mellom to steder lokalisert utenfor det rapporterende landet. Malmtransporten fra Kiruna til Narvik, betraktes ikke som transittrafikk i jernbaneforordningen da malmen fra Narvik ikke går videre med jernbane, men på skip.

TEU (Twenty-foot Equivalent Unit): En standardenhet basert på en ISO-container 20 fot lang (6,10 meter).

Vekselflak: Container med støtteben.

Transportmengde: Bruttovekten av det gods som er transportert, medregnet emballasje.

Transportarbeid (tonnkilometer): Transportmengden for én tur multiplisert med kjørt distanse.

Vareslag: Type vare definert i henhold til EUs transportstatistiske varenomenklatur NST-2007

Farlig gods: Definert i henhold til ADR-klassifiseringen.

Passasjerer: Antall påstigninger

Passasjerkilometer: I prinsippet summen av tallet på kilometer hver enkelt passasjer har reist.

Togstrekning - noen presiseringer i tilknytning til tabell 10848:

  • Togkilometer og setekilometer for grensekryssende tog er tatt med i tilhørende innenlandske togprodukt/togstrekning. Eksempelvis er svenske togs bevegelser på Kongsvingerbanen medregnet under "lokaltog Oslo". Passasjerer og passasjerkilometer for reiser med både på- og avstigning i Norge er med her, mens de som krysser grensen telles med under "grensekryssende tog".
  • Lokaltog Stavanger: Stavanger-Egersund
  • Lokaltog Bergen: Bergen-Arna og Bergen-Voss-Myrdal
  • Lokaltog Trondheim: Lerkendal-Steinkjer
  • Rørosbanen: Hamar-Røros og Røros-Trondheim
  • Øvrige regiontog - korte strekninger: Nelaug-Arendal, Dombås-Åndalsnes, Porsgrunn-Notodden,
    Bodø-Rognan, Trondheim-Storlien, Halden-Gøteborg, Ofotbanen
  • Togkilometer, passasjerkilometer og setekilometer regnes bare på norsk territorium.

Standard klassifikasjoner

EUs transportstatistiske varenomenklatur (NST-2007) ADR - farlig gods.

NUTS - regional inndeling for statistikkformål.

Administrative opplysninger

Navn og emne

Neste publisering

Ansvarlig seksjon

Seksjon for transport-, reiselivs- og IKT-statistikk

Regionalt nivå

Landet.

NUTS 2-regioner hvert 5. år.

Hyppighet og aktualitet

Kvartal og år.

Internasjonal rapportering

Data rapporteres kvartalsvis, årlig og femårlig til Eurostat.

Lagring og anvendelse av grunnlagsmaterialet

Mikrodata lagres i Oracle-baser, og produksjonsdata som SAS-filer. Historiske data lagres som ASCII-filer på UNIX.

Bakgrunn

Formål og historie

Nasjonalt: Få et tilsvarende statistikkgrunnlag for jernbane som for øvrige transportformer.

Internasjonalt: EU ønsker større satsing på intermodale transporter som et ledd i å redusere lastebiltransporten til et 1998-nivå. Dette understreker ytterligere behovet for å kunne følge opp utviklingen i transportmarkedene. Jernbaneforordningen føyer seg inn i rekken av statistikkforordninger på området transport.

Årsstatistikken ble publisert første gang for 2003 og kvartalsvis omsetningsstatistikk fra 1. kvartal 2004.

Brukere og bruksområder

Statistikken vil inngå i beregningene av de Innenlandske transportytelsene. Denne statistikken brukes av en rekke interessenter, ikke minst av offentlige myndigheter/Samferdselsdepartementet og forskningsinstitusjoner. Da statistikken blir ytterligere utbygd, og får lengre tidsserier, vil den også gi grunnlag for analyser av jernbanesektoren. Kvartalsvise tall for omsetning og tonnkilometerproduksjon benyttes som grunnlag for framskrivning av produksjonen i løpende og faste priser i kvartalsvis nasjonalregnskap.

Likebehandling av brukere

Ingen eksterne brukere har tilgang til statistikk før den er publisert samtidig for alle kl. 08.00 på ssb.no etter forhåndsvarsling senest tre måneder før i Statistikkalenderen. Dette er et av de viktigste prinsippene i SSB for å sikre likebehandling av brukerne.

Sammenheng med annen statistikk

Data fra undersøkelsen brukes i Nasjonalregnskapet, ressursregnskapet og energiregnskapet, samt i statistikksystemet innenlandske transportytelser. Data fra undersøkelsen benyttes også i den kvartalsvise omsetningsindeksen for transport og reiseliv. For persontrafikk gjøres innsamlingen i direkte samhandling med statistikk for kollektivtransport.

Lovhjemmel

Statistikklovens § 2-1, 2-2, 2-3.

EØS-referanse

Rådsforordning (EF) nr. 91/2003.

Kommisjonsforordning (EF) nr. 1192/2003.

Produksjon

Omfang

Statistikken ble faset inn over en periode av tre år. For 2003 ble det publisert et fåtall tabeller om godstransport. I 2004 ble disse tabellene utvidet i tillegg til at persontransporten med jernbane ble implementert. Hvert 5. år, og første gang for 2005 ble det stilt krav til den regionale dimensjonen (på NUTS 2-nivå og nettverkssegmenter). Fra og med 2004 er det også gitt tall for ulykker med tog involvert (tog i beveglse). All kommersiell jernbanetransport inklusive eventuelt privateide, inngår. Sporveier og forstadsbaner dekkes ikke av forordningen.

Forordningen stiller krav til territorialstatistikk. Dvs. det forutsettes at data skal innhentes fra både nasjonale og utenlandske transportoperatører som nytter den norske infrastrukturen. EU overlater imidlertid til det enkelte land å finne fram til en løsning for datainnhenting for utenlandske operatørers transporter på fremmed territorium. Myndighetene åpnet det norske godstransportmarkedet for fri konkurranse 15. mars 2003. Det ble samtidig åpnet for at jernbaneselskap i andre EØS-land og Sveits, som driver internasjonal godstransport, kan drive godstransport på nærmere bestemte strekninger i Norge.

Statistikken for 2003 var basert på oppgaver fra to norske jernbaneselskaper. Det har etter hvert tilkommet et fåtall mindre operatører, også svenske. SSB har hatt et godt samarbeid med Banverket i Sverige for utveksling av data, men fra 2011 har data blitt hentet direkte, også fra de utenlandske transportørene.

Datakilder og utvalg

Infrastrukturforvalter (Jernbaneverket) har oversikt over selskaper med lisens. Disse selskapene får tilsendt skjema.

Fulltelling.

Datainnsamling, editering og beregninger

Oppgavegiverne fyller ut regneark som sendes inn via epost.  

Det er små datamengder det er snakk om. Editeringene skjer derfor manuelt.

Datagrunnlaget vil nok ikke gi noe godt grunnlag for analyse på regionalt nivå og tilsvarende komparative analyser/sammenligninger. Til det blir en inndeling av landet i syv regioner (landsdeler), som er i tråd med forordningens NUTS 2-nivå, for grovt. EU stiller krav til inndeling etter nettverkssegment, i den grad de er en del av Transeuropean Network (TEN). Det er en del slike strekninger i Norge, men kravet til statistikk er begrenset til å omfatte kun togbevegelser.

Sesongjustering

Ingen sesongjustering.

Konfidensialitet

Statistikklovens hovedregel er at opplysninger ikke skal offentliggjøres slik at de kan føres tilbake til oppgavegiver eller annen identifiserbar enkeltperson. Etter avtale med operatørene, er det i denne statistikken gjort unntak fra denne regelen.

Sammenlignbarhet over tid og sted

Statistikken er relativt nyetablert. De aggregerte tallene kan sammenlignes og kontrolleres mot bl.a. Jernbaneverkets årlige statistikkhefte. Det har tilkommet et fåtall mindre godsoperatører etter 2003.

Gjøvikbanen ble skilt ut fra NSB i midten av 2006 i forbindelse med anbudsutsetting. Etter den tid er denne banens tall ikke tatt med i NSBs total og dette påvirker NSBs markedsandeler.

Fra 2011 har alle jernbanetransportører, uavhengig av størrelse, fylt ut såkalte detaljerte opplysninger. Dette har komplettert statistikken.

Nøyaktighet og pålitelighet

Feilkilder og usikkerhet

For godstransporten er det ingen spesielle innsamlings- og/eller bearbeidingsfeil. Det som er problemet for statistikken er at en stor andel av godset transporteres i containere og vekselflak. Dermed blir vareslaget oppgitt som ukjent. Data over svenske operatørers (gods)transporter i Norge kunne vært et problem, men enn så lenge flyter dette samarbeidet utmerket.

Revisjon

Mindre korrigeringer av publiseringer gjøres fortløpende når slikt kommer inn fra oppgavegiver.

Kontakt

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB