Persontransporten Transport fra et sted i Norge til et annet sted i Norge. Den delen av en transport mellom Norge og utlandet som foregår på norsk område blir ikke regnet med. gikk ned med 12 milliarder Produktet av reiselengde og antall personer som er transportert. Eksempel: En bil med 2 personer som kjører 10 kilometer har utført et persontransportarbeid på 2 x 10 = 20 personkilometer. fra 2019 til 2020, til rundt 73 milliarder, viser statistikken Innenlandsk transport. Relativt sett var det skinnegående transport, luft- og sjøtransport som sto for den største nedgangen i persontransporten i 2020.

Målt i personkilometer sto veitransport for 92 prosent av persontransporten innenlands i 2020, en økning på 6 prosentpoeng sammenlignet med 2019. Tallene for veitransport inkluderer transport med busser, drosjer, personbiler, motorsykler og mopeder. Deretter fulgte lufttransport med en andel på 4 prosent, en nedgang på 3 prosentpoeng fra 2019. Skinnegående transports andel ble halvert fra 6 til 3 prosent, mens sjøtransport som tidligere utgjorde 1 prosent av det samlede Et mål på omfanget av persontransport, definert som det arbeidet som blir utført når et transportmiddel frakter et visst antall personer en bestemt reiselengde. Persontransportarbeidet blir målt i personkilometer..

Figur 1. Innenlandsk persontransport målt i personkilometer, etter type transport. 2010-2020. Prosent

¹Transport med jernbane, forstadsbaner og sporveier.

Fortsatt mest gods på veiene

I alt ble det fraktet 327 millioner tonn gods innenlands i Norge i 2020, når transporten av olje og gass fra den norske kontinentalsokkelen til fastlandet blir holdt utenfor. Det var en nedgang på 6 millioner tonn sammenlignet med 2019. Fortsatt var det lastebilene som utførte den største delen av godstransporten mellom steder i Norge.

Målt i Produktet av godsmengde og transportavstand. Eksempel: En lastebil som transporterer 2 tonn gods i 10 kilometer har utført et godstransportarbeid på 2 x 10 = 20 tonnkilometer. økte veitransportens andel av Et mål på omfanget av godstransport, definert som det arbeidet som blir utført når et transportmiddel frakter en viss mengde gods over en bestemt avstand. Godstransportarbeidet blir målt i tonnkilometer. innenlands fra 51 prosent i 2019 til 53 prosent i 2020, mens sjøtransporten minsket fra 44 til 42 prosent. Jernbanetransporten hadde en andel på 6 prosent av godstransporten innenlands i 2020. Lufttransportens andel er svært liten i denne sammenhengen.

Tallene for godstransport i denne artikkelen inkluderer beregninger av Kabotasje er transport mellom steder i et annet land enn der transportøren hører hjemme. I denne statistikken vil det si transport av gods mellom steder i Norge utført med utenlandsregistrerte transportmidler..

Figur 2. Innenlandsk godstransport målt i tonnkilometer medregnet kabotasje, etter type fastlandstransport¹. 2010-2020. Prosent

¹Inkluderer ikke transport fra norsk kontinentalsokkel.