Norske lastebiler fraktet 269,8 millioner tonn gods til, fra og i Norge i 2022. Det er 1,4 prosent mer enn i 2021. Av all innenlands og utenlands godstransport utgjorde de utenlandske lastebilenes andel kun 3,7 prosent i 2022. Det er en nedgang på 1,2 prosentpoeng fra 2021.

Mindre transportarbeid utført med utenlandske lastebiler

Det samlede Det transportarbeidet som blir utført når et transportmiddel frakter en bestemt godsmengde over en viss avstand. Benevningen som brukes for transportarbeid, er tonnkilometer. i forbindelse med kjøring til, fra og i Norge med utenlandske og norske lastebiler utgjorde i alt 32 milliarder tonnkilometer i 2022. Av dette utgjorde transportarbeidet utført med utenlandske lastebiler 7,7 milliarder tonnkilometer. Det er en nedgang på 23,3 prosent fra 2021. Norske lastebiler stod for 22,3 milliarder tonnkilometer ved kjøring i Norge, som er en økning på 9,2 prosent fra 2021. I 2022 kjørte norske lastebiler også 2,1 milliarder tonnkilometer mellom Norge og utlandet, som er en nedgang på 0,2 prosent fra året før.

Mindre tredjelandskjøring

Utenlandske lastebiler fraktet 4,1 millioner tonn i forbindelse med Transport mellom to forskjellige land, og hvor lastebilen er registrert i et tredje land., en nedgang på 41,3 prosent sammenlignet med året før. Andelen av tredjelandskjøring var 39,5 prosent av godset som ble fraktet med utenlandske lastebiler til og fra Norge i 2022, 11,1 prosentpoeng mindre enn i 2021.

Transportarbeidet i forbindelse med tredjelandskjøring med utenlandske biler utgjorde i alt 3,6 milliarder tonnkilometer i 2022, en nedgang på 35,1 prosent fra 2021.

Figur 1. Godstransport med utenlandske lastebiler til, fra og i Norge. Transportert mengde etter type kjøring. Prosent

Nedgang i kabotasje

Totalt ble 1 million tonn gods transportert i Pålessing og avlessing skjer i samme land, og i et annet land enn der lastebilen er registrert. av utenlandske biler i Norge i 2022. Det tilsvarer 0,4 prosent av alt gods som ble fraktet med norske og utenlandske biler i Norge. Lastebiler fra Litauen fraktet mest gods, 297,4 tusen tonn, i kabotasjekjøring i Norge i 2022. Kabotasjetallene er relativt små i det store bildet, og tallene varierer en del mellom de enkelte år. Dette indikerer at det er en del usikkerhet knyttet til tallene.

Svenske lastebiler frakter fortsatt mest blant de utenlandske

Svenske lastebiler fraktet 3,5 millioner tonn gods på sine norgesturer i 2022, mens lastebilene fra Litauen tok seg av 1,8 millioner. Polske lastebiler fulgte rett etter med nesten samme mengde. I 2022 utførte litauiske lastebiler 1,8 milliard tonnkilometer på sine turer til, fra eller i Norge, mens svenske lastebiler sto for 1,2 milliard tonnkilometer.

Figur 2. Godstransport med utenlandske lastebiler registrert i EU/EØS-landene i Norge. Transportert mengde etter utvalgte land. 2022. 1 000 tonn