Klimakur 2030 er en utredning av ulike virkemidler som kan gi minst 50 prosent reduksjon i utslipp fra ikke-kvotepliktige sektor innen 2030 sammenlignet med 2005. Ikke-kvotepliktig sektor omfatter blant annet transport. Ett av virkemidlene er elektrifisering. Tilgang på allmenn tilgjengelig ladeinfrastruktur over hele landet er en mulig barriere for elektrifisering av veitransporten.

12 prosent elektriske biler

Ved utgangen av 2020 var det registrert rundt 340 000 elektriske personbiler. Dette er 30 prosent flere enn året før, men fortsatt utgjør elektriske personbiler bare 12 prosent av personbilparken. I tillegg kommer rundt 146 000 ladbare En hybrid er en bil med både forbrenningsmotor og elektrisk motor. som også har behov for lading.

Elbilistene må likevel ha enkel og tilstrekkelig tilgang til En ladestasjon er et sted med ett eller flere ladepunkt, det vil si en kontakt med parkeringsplass reservert for elbiler eller ladbare hybrider. og ladepunkter på langturer i helger og sommerferier.

  • Schuko CEE 7/4 eller vanlig stikkontakt har minimum tilgjengelig ladeeffekt på 3,6 kW
  • CHAdeMO hurtigladere har minimum tilgjengelig ladeeffekt på 43 kW
  • Combo/CCS hurtigladere har minimum tilgjengelig ladeeffekt på 43 kW
  • AC Type 2 hurtigladere med minimum tilgjengelig ladeeffekt på 43 kW
  • AC Type 2 semihurtigladere med minimum tilgjengelig ladeeffekt på 22 kW
  • Tesla superladepunkt med tilgjengelig ladeeffekt opp mot 120 kW

Ladestasjoner for elbil finnes overalt

I 2020 var det allment tilgjengelige ladestasjoner over hele landet. Siden det er flest elbiler i Sør-Norge, ligger ladestasjonene tettest der. Veksten i antall ladestasjoner har også vært størst i Sør-Norge i tiårsperioden.

Animert kart med ladestasjoner i Norge som punkter. Utvikling over tid fra 2010 til 2020.
Animert kart med ladestasjoner i Norge som punkter. Utvikling over tid fra 2010 til 2020.

Kilde: NOBIL (www.nobil.no) og Kartverket.

Ved utgangen av 2020 var det 17 850 ladepunkter mot 10 865 i 2018, en økning på 64 prosent. Begge måletidspunktene inkluderer ladepunkter med varierende Ladeeffekt måler hvor mye strøm du mottar på én gang.. Men i samme periode vokste antallet elbiler med 74 prosent fra 195 000 til 340 000. Antallet elbiler per ladepunkt økte derfor fra 18 til 19.

Antallet elbiler per allment tilgjengelige ladepunkt varierte geografisk. Alta og Sarpsborg skiller seg ut med et lavt antall elbiler per ladepunkt, henholdsvis 12 og 13 elbiler. I Asker og Skien må over 50 elbiler dele hvert ladepunkt.

Kilde: NOBIL (www.nobil.no) og Statistisk sentralbyrå (Bilparken).

Oppdragsgiver: Samferdselsdepartementet.