Fylkesfordelt nasjonalregnskap

Til toppen

11713: Fylkesfordelt nasjonalregnskap, etter næring (F) 2008 - 2018

Må velges

Valgt 1 av totalt 5

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2008 , 2009 , 2010 ,

Valgt 1 av totalt 11

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 0 Hele landet , 01 Østfold (-2019) , 02 Akershus (-2019) ,

Valgt 0 av totalt 23

Valgfri variabel
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Totalt for næringer , Jordbruk og skogbruk , Fiske, fangst og akvakultur ,

Valgt 0 av totalt 42

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
2015. Brudd i tjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass: En del virksomheter i denne næringen ble tidligere ført på kontinentalsokkelen. Disse er nå ført til fastlandsfylkene, i all hovedsak Rogaland. 2015. Brudd i varehandel og reparasjon av motorvogner: Produksjonen ble tidligere fordelt med fylkesvise omsetningstall, men blir nå fordelt i henhold til fylkesvise avansetall. I Oslo medførte dette lavere tall. 2011. Brudd i utvinning av olje og gass: Tidligere ble det beregnet egen «fiktiv» produksjon av landbasert virksomhet. Dette blåste opp produksjonen og kostnadene (like mye), noe som ble betraktet som uhensiktsmessig. Derfor ble metoden endret slik at landvirksomheten beregnes ved hjelp av inntektsmetoden (bruttoproduktet er lik summen av lønnskostnader og brutto driftsresultat). Driftsresultatet per sysselsatt i denne aktiviteten blir tillagt en verdi tilsvarende som i næringer med sammenlignbar aktivitet. Det er forutsatt at driftsresultatet per sysselsatt for denne aktiviteten er lik i alle fylker. Lønnskostnader og antall sysselsatte i næringen er kjent for alle fylker. 2011. Brudd i supplyvirksomhet: Næringen ble skilt ut av utenriks sjøfart, og den nye næringen ble lagt under aggregatet «Transport ellers». 2011. Brudd i utenriks sjøfart: Definisjonsendring på hva som regnes som sysselsatte i næringen. Tidligere ble alle om bord på båt regnet som sysselsatte, dvs. norske og utenlandske sysselsatte og norsk og utenlandsk innleid arbeidskraft. Etter den nye definisjonen skal verken norsk eller utenlandsk innleid arbeidskraft telle som sysselsatte i utenriks sjøfart. Dette er i tråd med rederienes egen definisjon av sysselsatte. Endringen i hva som betraktes som sysselsatte, medførte at det som tidligere var lønnskostander knyttet til innleid arbeidskraft/utlendinger, etter 2012 har blitt føre som driftskostnader og går til fradrag på bruttoproduktet. Lønnskostnadene sank tilsvarende som økningen i driftskostnadene, slik at driftsresultatet i utenriks sjøfart er uendret. 2010. Brudd i finans: Ny kilde ble tatt i bruk. Lønnskostnader har tradisjonelt blitt bruke for å fordele bruttoproduktet på fylke. I 2009 ble bosted brukt for å plassere lønnskostnader, mens for 2010 er plassering av lønnskostnader etter arbeidssted blitt brukt for fylkesfordelingen. Dette medførte spesielt en endring mellom Oslo og Akershus. Tall for siste publiserte årgang er foreløpige.

region

Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

region

21 Svalbard

Svalbard er ikke definert som fylke i lovens forstand, men i offisiell statistikk behandles Svalbard på lik linje med de andre fylkene i Norge.