Fylkesfordelt nasjonalregnskap

11713: Fylkesfordelt nasjonalregnskap, etter næring (F) 2008 - 2018
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 5 Valgte

Søk

region

Totalt 23 Valgte

Søk

næring

Totalt 42 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 11 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
09.10.2019
Kontakt
Magnus Kvåle Helliesen, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 617
mkh@ssb.no

Edita Zahirovic, Statistisk sentralbyrå
+47 93 28 55 12
eza@ssb.no

Måleenhet
Bruttoprodukt i basisverdi. Løpende priser (mill. kr):
mill. kr
Bruttoprodukt i basisverdi. Volumendring, årlig (prosent):
prosent
Bruttoinvestering i fast realkapital. Løpende priser (mill. kr):
mill. kr
Sysselsatte personer (1 000 personer):
1 000 personer
Lønnskostnader. Løpende priser (mill. kr):
mill. kr
Referansetid
Bruttoprodukt i basisverdi. Løpende priser (mill. kr):
31.12.
Bruttoprodukt i basisverdi. Volumendring, årlig (prosent):
31.12.
Bruttoinvestering i fast realkapital. Løpende priser (mill. kr):
31.12.
Sysselsatte personer (1 000 personer):
31.12.
Lønnskostnader. Løpende priser (mill. kr):
31.12.
Pristype
Bruttoprodukt i basisverdi. Løpende priser (mill. kr):
Løpende priser
Bruttoprodukt i basisverdi. Volumendring, årlig (prosent):
Løpende priser
Bruttoinvestering i fast realkapital. Løpende priser (mill. kr):
Løpende priser
Lønnskostnader. Løpende priser (mill. kr):
Løpende priser
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

2015. Brudd i tjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass: En del virksomheter i denne næringen ble tidligere ført på kontinentalsokkelen. Disse er nå ført til fastlandsfylkene, i all hovedsak Rogaland.
2015. Brudd i varehandel og reparasjon av motorvogner: Produksjonen ble tidligere fordelt med fylkesvise omsetningstall, men blir nå fordelt i henhold til fylkesvise avansetall. I Oslo medførte dette lavere tall.
2011. Brudd i utvinning av olje og gass: Tidligere ble det beregnet egen «fiktiv» produksjon av landbasert virksomhet. Dette blåste opp produksjonen og kostnadene (like mye), noe som ble betraktet som uhensiktsmessig. Derfor ble metoden endret slik at landvirksomheten beregnes ved hjelp av inntektsmetoden (bruttoproduktet er lik summen av lønnskostnader og brutto driftsresultat). Driftsresultatet per sysselsatt i denne aktiviteten blir tillagt en verdi tilsvarende som i næringer med sammenlignbar aktivitet. Det er forutsatt at driftsresultatet per sysselsatt for denne aktiviteten er lik i alle fylker. Lønnskostnader og antall sysselsatte i næringen er kjent for alle fylker.
2011. Brudd i supplyvirksomhet: Næringen ble skilt ut av utenriks sjøfart, og den nye næringen ble lagt under aggregatet «Transport ellers».
2011. Brudd i utenriks sjøfart: Definisjonsendring på hva som regnes som sysselsatte i næringen. Tidligere ble alle om bord på båt regnet som sysselsatte, dvs. norske og utenlandske sysselsatte og norsk og utenlandsk innleid arbeidskraft. Etter den nye definisjonen skal verken norsk eller utenlandsk innleid arbeidskraft telle som sysselsatte i utenriks sjøfart. Dette er i tråd med rederienes egen definisjon av sysselsatte. Endringen i hva som betraktes som sysselsatte, medførte at det som tidligere var lønnskostander knyttet til innleid arbeidskraft/utlendinger, etter 2012 har blitt føre som driftskostnader og går til fradrag på bruttoproduktet. Lønnskostnadene sank tilsvarende som økningen i driftskostnadene, slik at driftsresultatet i utenriks sjøfart er uendret.
2010. Brudd i finans: Ny kilde ble tatt i bruk. Lønnskostnader har tradisjonelt blitt bruke for å fordele bruttoproduktet på fylke. I 2009 ble bosted brukt for å plassere lønnskostnader, mens for 2010 er plassering av lønnskostnader etter arbeidssted blitt brukt for fylkesfordelingen. Dette medførte spesielt en endring mellom Oslo og Akershus.
Tall for siste publiserte årgang er foreløpige.
region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.
region
21 Svalbard
Svalbard er ikke definert som fylke i lovens forstand, men i offisiell statistikk behandles Svalbard på lik linje med de andre fylkene i Norge.

Brukerveiledning for statistikkbanken