Fylkesfordelt nasjonalregnskap

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

11713: Fylkesfordelt nasjonalregnskap, etter næring (F) 2008 - 2021

Edita Zahirovic, Statistisk sentralbyrå
+47 93 28 55 12
Julian Paulsen Blytt, Statistisk sentralbyrå
+47 409 023 26
13.03.2024 08:00
Bruttoprodukt i basisverdi. Løpende priser (mill. kr):
mill. kr
Bruttoprodukt i basisverdi. Volumendring, årlig (prosent):
prosent
Bruttoinvestering i fast realkapital. Løpende priser (mill. kr):
mill. kr
Sysselsatte personer (1 000 personer):
1 000 personer
Lønnskostnader. Løpende priser (mill. kr):
mill. kr
Bruttoprodukt i basisverdi. Løpende priser (mill. kr):
31.12.
Bruttoprodukt i basisverdi. Volumendring, årlig (prosent):
31.12.
Bruttoinvestering i fast realkapital. Løpende priser (mill. kr):
31.12.
Sysselsatte personer (1 000 personer):
31.12.
Lønnskostnader. Løpende priser (mill. kr):
31.12.
Bruttoprodukt i basisverdi. Løpende priser (mill. kr):
Løpende priser
Bruttoprodukt i basisverdi. Volumendring, årlig (prosent):
Løpende priser
Bruttoinvestering i fast realkapital. Løpende priser (mill. kr):
Løpende priser
Lønnskostnader. Løpende priser (mill. kr):
Løpende priser
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.

Valgt 1 av totalt 5

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2008 , 2009 , 2010 ,

Valgt 1 av totalt 14

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 0 Hele landet , 30 Viken (2020-2023) , 01 Østfold (-2019) ,

Valgt 0 av totalt 29

Valgfri variabel
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Totalt for næringer , Jordbruk og skogbruk , Fiske, fangst og akvakultur ,

Valgt 0 av totalt 42

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
I 2017 ble Regionreformen vedtatt på Stortinget. Fra 1 januar 2020 gikk Norge fra å ha 18 til 11 fylker. Vekstratene fra 2019 til 2020 i de nye fylkene beregnes i forhold til summen av de gamle fylkene som ble slått sammen og pga av at noen kommuner endret sin fylkestilhørighet vil det oppstå brudd i de berørte fylkene. I november 2022 utførte nasjonalregnskapet en mellomrevisjon hvor en rekke næringer ble påvirket. Fylkestallene er revidert tilbake til 2008 som følge av mellomrevisjonen. 2015. Brudd i tjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass: En del virksomheter i denne næringen ble tidligere ført på kontinentalsokkelen. Disse er nå ført til fastlandsfylkene, i all hovedsak Rogaland. 2015. Brudd i varehandel og reparasjon av motorvogner: Produksjonen ble tidligere fordelt med fylkesvise omsetningstall, men blir nå fordelt i henhold til fylkesvise avansetall. I Oslo medførte dette lavere tall. 2011. Brudd i utvinning av olje og gass: Tidligere ble det beregnet egen «fiktiv» produksjon av landbasert virksomhet. Dette blåste opp produksjonen og kostnadene (like mye), noe som ble betraktet som uhensiktsmessig. Derfor ble metoden endret slik at landvirksomheten beregnes ved hjelp av inntektsmetoden (bruttoproduktet er lik summen av lønnskostnader og brutto driftsresultat). Driftsresultatet per sysselsatt i denne aktiviteten blir tillagt en verdi tilsvarende som i næringer med sammenlignbar aktivitet. Det er forutsatt at driftsresultatet per sysselsatt for denne aktiviteten er lik i alle fylker. Lønnskostnader og antall sysselsatte i næringen er kjent for alle fylker. 2011. Brudd i supplyvirksomhet: Næringen ble skilt ut av utenriks sjøfart, og den nye næringen ble lagt under aggregatet «Transport ellers». 2011. Brudd i utenriks sjøfart: Definisjonsendring på hva som regnes som sysselsatte i næringen. Tidligere ble alle om bord på båt regnet som sysselsatte, dvs. norske og utenlandske sysselsatte og norsk og utenlandsk innleid arbeidskraft. Etter den nye definisjonen skal verken norsk eller utenlandsk innleid arbeidskraft telle som sysselsatte i utenriks sjøfart. Dette er i tråd med rederienes egen definisjon av sysselsatte. Endringen i hva som betraktes som sysselsatte, medførte at det som tidligere var lønnskostander knyttet til innleid arbeidskraft/utlendinger, etter 2012 har blitt føre som driftskostnader og går til fradrag på bruttoproduktet. Lønnskostnadene sank tilsvarende som økningen i driftskostnadene, slik at driftsresultatet i utenriks sjøfart er uendret. 2010. Brudd i finans: Ny kilde ble tatt i bruk. Lønnskostnader har tradisjonelt blitt bruke for å fordele bruttoproduktet på fylke. I 2009 ble bosted brukt for å plassere lønnskostnader, mens for 2010 er plassering av lønnskostnader etter arbeidssted blitt brukt for fylkesfordelingen. Dette medførte spesielt en endring mellom Oslo og Akershus. Tall med ny liste over undertrykte observasjoner ble publisert 03.12.2021.

region

Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Tabeller som bruker ny regioninndeling også for årene før 2024.

region

21 Svalbard

Svalbard er ikke definert som fylke i lovens forstand, men i offisiell statistikk behandles Svalbard på lik linje med de andre fylkene i Norge.