Pasienter på sykehus

10261: Pasienter, behandlinger og liggedager ved somatiske sykehus, etter kjønn, alder og diagnose (F) 2012 - 2019
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 8 Valgte

Søk

region

Totalt 22 Valgte

Søk

kjønn

Totalt 3 Valgte

Søk

alder

Totalt 8 Valgte

Søk

diagnose: ICD-10-kapittel

Totalt 93 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 8 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
03.04.2020
Kontakt
Merete Thonstad, Statistisk sentralbyrå
+47 99 30 70 72
met@ssb.no

Måleenhet
Pasienter på somatiske sykehus totalt:
personer
Pasienter med døgnopphold:
personer
Pasienter med dagbehandling:
personer
Pasienter på poliklinikk:
personer
Antall døgnopphold (utskrivninger):
utskrivninger
Antall liggedager:
liggedager
Antall dagbehandlinger:
dagbehandlinger
Antall polikliniske konsultasjoner:
konsultasjoner
Referansetid
Pasienter på somatiske sykehus totalt:
01.01.-31.12.
Pasienter med døgnopphold:
01.01.-31.12.
Pasienter med dagbehandling:
01.01.-31.12.
Pasienter på poliklinikk:
01.01.-31.12.
Antall døgnopphold (utskrivninger):
01.01.-31.12.
Antall liggedager:
01.01.-31.12.
Antall dagbehandlinger:
01.01.-31.12.
Antall polikliniske konsultasjoner:
01.01.-31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Friske nyfødte er inkludert, bosatte i utlandet eller ukjent sted ekskludert. Alder = Utskrivningsår - fødselsår
Pasientenes fylke/helseregion
En pasient kan ha hatt flere behandlinger med ulike hoveddiagnoser. Derfor vil summen av antall pasienter kunne være mindre enn summen av pasienter over ICD-10-kapitlene.
En pasient kan ha hatt flere behandlinger med hoveddiagnoser i ulike undergrupper av ICD-10-kapitlene, slik at summen av undergruppene kan være høyere enn totalen på kapittelnivå.
Tall fra 2009 - 2011 kan finnes under arkiv for Pasienter på sykehus. Velg publiseringsår, vedleggstabeller ligger nederst i artikkelen fra det aktuelle året.
Norsk pasientregister (NPR) har endret registreringspraksis for enkelte behandlinger. Dagbehandling inkluderer nå innleggelser med 0 liggedager (dette ble tidligere definert som døgnbehandling). Dialysebehandling med 0 liggedager (tidligere definert som dagbehandling) defineres nå som poliklinisk kontakt. Tallene for de ulike behandlingsnivåene i 2015 er derfor ikke sammenlignbare med tidligere årganger.
2018-tall for fylke 50 Trøndelag ble publisert 10.5.2019 kl. 11.30.
region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.
statistikkvariabel
Pasienter på somatiske sykehus totalt
En pasient kan ha vært på sykehus på flere behandlingsnivåer.
år
2012
Data om forløsning mangler i 2012. Det var 39939 døgnopphold relatert til diagnosen dette året.

Brukerveiledning for statistikkbanken