Pasienter på sykehus

Til toppen

10261: Pasienter, behandlinger og liggedager ved somatiske sykehus, etter kjønn, alder og diagnose (F) 2012 - 2019

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 8

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 8

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. F00 Hele landet , 01 Østfold (-2019) , 02 Akershus (-2019) ,

Valgt 0 av totalt 22

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel

alder


Valgt 0 av totalt 8

Valgfri variabel

diagnose: ICD-10-kapittel

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Antall pasienter eller behandlinger i alt , VISSE INFEKSJONSSYKDOMMER OG PARASITTSYKDOMMER , SVULSTER ,

Valgt 0 av totalt 93

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Friske nyfødte er inkludert, bosatte i utlandet eller ukjent sted ekskludert. Alder = Utskrivningsår - fødselsår
Pasientenes fylke/helseregion
En pasient kan ha hatt flere behandlinger med ulike hoveddiagnoser. Derfor vil summen av antall pasienter kunne være mindre enn summen av pasienter over ICD-10-kapitlene.
En pasient kan ha hatt flere behandlinger med hoveddiagnoser i ulike undergrupper av ICD-10-kapitlene, slik at summen av undergruppene kan være høyere enn totalen på kapittelnivå.
Tall fra 2009 - 2011 kan finnes under arkiv for Pasienter på sykehus. Velg publiseringsår, vedleggstabeller ligger nederst i artikkelen fra det aktuelle året.
Norsk pasientregister (NPR) har endret registreringspraksis for enkelte behandlinger. Dagbehandling inkluderer nå innleggelser med 0 liggedager (dette ble tidligere definert som døgnbehandling). Dialysebehandling med 0 liggedager (tidligere definert som dagbehandling) defineres nå som poliklinisk kontakt. Tallene for de ulike behandlingsnivåene i 2015 er derfor ikke sammenlignbare med tidligere årganger.
2018-tall for fylke 50 Trøndelag ble publisert 10.5.2019 kl. 11.30.
region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.
statistikkvariabel
Pasienter på somatiske sykehus totalt
En pasient kan ha vært på sykehus på flere behandlingsnivåer.
år
2012
Data om forløsning mangler i 2012. Det var 39939 døgnopphold relatert til diagnosen dette året.

Brukerveiledning for statistikkbanken