Pasienter på sykehus

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

10261: Pasienter, behandlinger og liggedager ved somatiske sykehus, etter kjønn, alder og diagnose (F) 2012 - 2022

Geir Hjemås, Statistisk sentralbyrå
+47 93 08 27 75
Elin Skretting Lunde, Statistisk sentralbyrå
+47 92 42 70 07
14.04.2023 08:00
Pasienter på somatiske sykehus totalt:
personer
Pasienter med døgnopphold:
personer
Pasienter med dagbehandling:
personer
Pasienter på poliklinikk:
personer
Antall døgnopphold (utskrivninger):
utskrivninger
Antall liggedager:
liggedager
Antall dagbehandlinger:
dagbehandlinger
Antall polikliniske konsultasjoner:
konsultasjoner
Pasienter på somatiske sykehus totalt:
01.01.-31.12.
Pasienter med døgnopphold:
01.01.-31.12.
Pasienter med dagbehandling:
01.01.-31.12.
Pasienter på poliklinikk:
01.01.-31.12.
Antall døgnopphold (utskrivninger):
01.01.-31.12.
Antall liggedager:
01.01.-31.12.
Antall dagbehandlinger:
01.01.-31.12.
Antall polikliniske konsultasjoner:
01.01.-31.12.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 8

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2012 , 2013 , 2014 ,

Valgt 1 av totalt 11

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. F00 Hele landet , 30 Viken , 01 Østfold (-2019) ,

Valgt 0 av totalt 28

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 8

Valgfri variabel
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Antall pasienter eller behandlinger i alt , VISSE INFEKSJONSSYKDOMMER OG PARASITTSYKDOMMER , SVULSTER ,

Valgt 0 av totalt 93

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Friske nyfødte er inkludert, bosatte i utlandet eller ukjent sted ekskludert. Alder = Utskrivningsår - fødselsår Pasientenes fylke/helseregion En pasient kan ha hatt flere behandlinger med ulike hoveddiagnoser. Derfor vil summen av antall pasienter kunne være mindre enn summen av pasienter over ICD-10-kapitlene. En pasient kan ha hatt flere behandlinger med hoveddiagnoser i ulike undergrupper av ICD-10-kapitlene, slik at summen av undergruppene kan være høyere enn totalen på kapittelnivå. Tall fra 2009 - 2011 kan finnes under arkiv for Pasienter på sykehus. Velg publiseringsår, vedleggstabeller ligger nederst i artikkelen fra det aktuelle året. Norsk pasientregister (NPR) har endret registreringspraksis for enkelte behandlinger. Dagbehandling inkluderer nå innleggelser med 0 liggedager (dette ble tidligere definert som døgnbehandling). Dialysebehandling med 0 liggedager (tidligere definert som dagbehandling) defineres nå som poliklinisk kontakt. Tallene for de ulike behandlingsnivåene i 2015 er derfor ikke sammenlignbare med tidligere årganger. 2018-tall for fylke 50 Trøndelag ble publisert 10.5.2019 kl. 11.30.

region

Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

statistikkvariabel

Pasienter på somatiske sykehus totalt

En pasient kan ha vært på sykehus på flere behandlingsnivåer.

år

2012

Data om forløsning mangler i 2012. Det var 39939 døgnopphold relatert til diagnosen dette året.