Pasienter på sykehus

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

10261: Pasienter, behandlinger og liggedager ved somatiske sykehus, etter kjønn, alder og diagnose (F) 2012 - 2023

Jostein Starrfelt, Statistisk sentralbyrå
+47 988 74 351
Geir Hjemås, Statistisk sentralbyrå
+47 93 08 27 75
11.04.2024 08:00
Pasienter på somatiske sykehus totalt:
personer
Pasienter med døgnopphold:
personer
Pasienter med dagbehandling:
personer
Pasienter på poliklinikk:
personer
Antall døgnopphold (utskrivninger):
utskrivninger
Antall liggedager:
liggedager
Antall dagbehandlinger:
dagbehandlinger
Antall polikliniske konsultasjoner:
konsultasjoner
Pasienter på somatiske sykehus totalt:
01.01.-31.12.
Pasienter med døgnopphold:
01.01.-31.12.
Pasienter med dagbehandling:
01.01.-31.12.
Pasienter på poliklinikk:
01.01.-31.12.
Antall døgnopphold (utskrivninger):
01.01.-31.12.
Antall liggedager:
01.01.-31.12.
Antall dagbehandlinger:
01.01.-31.12.
Antall polikliniske konsultasjoner:
01.01.-31.12.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.

Valgt 1 av totalt 8

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2012 , 2013 , 2014 ,

Valgt 1 av totalt 12

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. F00 Hele landet , 30 Viken (2020-2023) , 01 Østfold (-2019) ,

Valgt 0 av totalt 28

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 8

Valgfri variabel
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Antall pasienter eller behandlinger i alt , VISSE INFEKSJONSSYKDOMMER OG PARASITTSYKDOMMER , SVULSTER ,

Valgt 0 av totalt 93

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Friske nyfødte er inkludert, bosatte i utlandet eller ukjent sted ekskludert. Alder = Utskrivningsår - fødselsår Pasientenes fylke/helseregion En pasient kan ha hatt flere behandlinger med ulike hoveddiagnoser. Derfor vil summen av antall pasienter kunne være mindre enn summen av pasienter over ICD-10-kapitlene. En pasient kan ha hatt flere behandlinger med hoveddiagnoser i ulike undergrupper av ICD-10-kapitlene, slik at summen av undergruppene kan være høyere enn totalen på kapittelnivå. Tall fra 2009 - 2011 kan finnes under arkiv for Pasienter på sykehus. Velg publiseringsår, vedleggstabeller ligger nederst i artikkelen fra det aktuelle året. Norsk pasientregister (NPR) har endret registreringspraksis for enkelte behandlinger. Dagbehandling inkluderer nå innleggelser med 0 liggedager (dette ble tidligere definert som døgnbehandling). Dialysebehandling med 0 liggedager (tidligere definert som dagbehandling) defineres nå som poliklinisk kontakt. Tallene for de ulike behandlingsnivåene i 2015 er derfor ikke sammenlignbare med tidligere årganger. 2018-tall for fylke 50 Trøndelag ble publisert 10.5.2019 kl. 11.30.

region

Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Tabeller som bruker ny regioninndeling også for årene før 2024.

statistikkvariabel

Pasienter på somatiske sykehus totalt

En pasient kan ha vært på sykehus på flere behandlingsnivåer.

år

2012

Data om forløsning mangler i 2012. Det var 39939 døgnopphold relatert til diagnosen dette året.