Arbeidskraftundersøkelsen

Til toppen

04542: Sysselsatte i alt og i arbeid, utførte ukeverk (a 37,5 timer) og faktisk arbeidstid, etter kjønn og yrkesstatus (midlertidig ikke oppdatert) 1996K1 - 2020K4

Må velges

Valgt 1 av totalt 4

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1996K1 , 1996K2 , 1996K3 ,

Valgt 1 av totalt 104

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 4

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Det skjedde en større omlegging av AKU fra januar 2006 ved blant annet å senke aldersgrensen fra 16 til 15 år. For bedre å kunne sammenligne tallene for 2006 med årene før, er det for 2006 også lagt inn tall basert på det gamle opplegget. Mer informasjon se egen artikkel. Det vil ofte være brudd i tidsserien for utførte ukeverk når ferier og bevegelige helligdager endrer plassering fra ett år til et annet. Tallene etter gammel og ny definisjon for utførte ukeverk/faktisk arbeidstid gjelder ikke bare alder, men også endringer i spørreskjemaet. I 1. kvartal 2006 har den ene halvparten av utvalget fått den gamle versjonen av spørresekvensen om faktisk arbeidstid, og den andre halvparten den nye versjonen. Tallene i tabellen omfatter personer i alderen 15-74 år. Fra 2018 er det tatt i bruk en ny estimeringsmetode, tallene er revidert tilbake til 2006. For mer informasjon se egen artikkel . Det ble gjennomført en større omlegging av AKU fra januar 2021. Med omleggingen er det foretatt endringer i utvalget som inngår i undersøkelsen, samt at spørresekvenser, spørsmålsformuleringer og svaralternativer er modernisert og tilpasset selvutfylling som fremtidig innsamlingsmetode. Se Om statistikken for mer informasjon om endringene som er foretatt.

statistikkvariabel

Sysselsatte i alt (1 000 personer)

Sysselsatte på jobb og faktisk arbeidstid (timer per uke) omfatter ikke dem som var midlertidig fraværende fra arbeidet i hele referanseuka.