Endringer i statistikkbanktabeller

Ingress

Oppdatert: 30. mars 2023

Her legges informasjon om tabeller som blir strukturelt endret, erstattet av nye tabeller eller avsluttet.
Disse endringene kan påvirke lagrede søk og API-spørringer som er gjort mot tabellene.

2023

Dato for endringStatistikkEndring
31.03.2023

Byggeareal

Tabell 13633 er utvidet med tall på kommunenivå.
30.03.2023

Spesialisthelsetjenesten

Tabell 09547, 08063, 08064, 09548, 09549, 09551, 09550 og 09552 avsluttes og erstattes av nye tabeller 13953 og 13954.
30.03.2023

Forskerpersonale

Tabell 13520 utvides med variabel for kjønn.
22.03.2023ArbeidskraftundersøkelsenTabell 13618 og 13619 utvides med nye statistikkvariabler for feilmargin.
21.03.2023

Gjennomføring ved universiteter og høgskoler

I tabellene 12925, 12927 og 13063 er tallene for studier i alt fjernet, siden de var misvisende.
17.03.2023

Inntekts- og formuesstatistikk for husholdninger

Tabell 12599 er utvidet med to nye statistikkvariabler og klassifikasjonsvariabel for hovedinntektstakers yrkesinntekt.
16.03.2023

Sysselsetting, registerbasert

Tabell 12827 er utvidet med en ny statistikkvariabel for antall ledere.
16.03.2023

Gårdbrukernes inntekter og gjeld

Tabellene 09832, 05038, 09833, 05034 og 05034 er utvidet med nye statistikkvariabler.
15.03.2023

Barnevern

Tabellene 12238 og 12600 erstattes av nye tabeller 13939 og 13941.
15.03.2023

Sjukeheimar, heimetenester og andre omsorgstenester

Tabell 12228 og 12229 utvides med statistikkvariabel for psykologer i den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Tabell 12292, 12293, 12418 og 12435 utvides med statistikkvariabel for institusjon - andel beboere.
15.03.2023

Økonomisk sosialhjelp

Tabell 12221 utvides med statistikkvariabel for livsoppholdsytelse etter kommunalt reglement (kr).
15.03.2023

Kulturtilbod

Tabell 11758 utvides med statistikkvariabel for antall folkebibliotek.
15.03.2023

Miljøforvaltning

Tabell 12294 erstattes av ny tabell 13853.
15.03.2023

Plan- og byggesaksbehandling

Tabell 12294 erstattes av ny tabell 13858.
06.03.2022

Gårdbrukernes inntekter og gjeld

Tabellene 04984, 04985 og 04987 er utvidet med fire nye statistikkvariabler.
22.02.2023

Byggekostnadsindeks for bustader

Tabellene 08650,  08651,  08652,  08653,  08654 og  08655 får ny ledetekst i en statistikkvariabel. «Byggjekostnadsindeks» endres til « Byggekostnadsindeks». Dette kan få følger for enkelte API-løsninger.
22.02.2023

Byggekostnadsindeks for røyrleggjararbeid i kontor- og forretningsbygg

Tabellene 04534 og 08649 får ny ledetekst i en statistikkvariabel. «Byggjekostnadsindeks» endres til « Byggekostnadsindeks». Dette kan få følger for enkelte API-løsninger.
21.02.2023

Antall arbeidsforhold og lønn

I tabell 13630 er koden for Norden endret fra 00 til 00N.
21.02.2023

Lønn

I tabell 12525 er koden for Norden endret fra 00 til 00N.
02.02.2023

Nasjonalregnskap

Tabell 09785 er avslutta. 
26.01.2023

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldrePersoner med flyktningbakgrunnSysselsetting blant innvandrere, registerbasert med flere

Beskrivelsene av landgrupper er endret i henhold til nye standarder https://www.ssb.no/klass/klassifikasjoner/545 og https://www.ssb.no/klass/klassifikasjoner/546
20.01.2023

Kostnadsindeks for vare- og lastebiltransport

I tabell 12535 er variabelen «type lastebiltransport» endret til «type transport». Lista er utvidet med verdien «varebiltransport». Også statistikkvariablene har fått endret tekst som inkluderer «varebil».
19.01.2023

Utenrikshandel med varer

Tabellene 08891 og 12902 er avslutta.
17.01.2023

Selskapers inntekter og fradrag

Tall for årgangene 2012 og 2013 er flyttet fra tabell 10335 til tabell 11182. Tabell 10335 er derfor fjernet.
05.01.2023

Miljøforvaltning

Tabell 13227 er flytta til 

Samferdsel i kommuner og fylkeskommuner

04.01.2023

Sysselsetting, registerbasert

Tabell 13164 er avslutta.  
03.01.2023

Personer med nedsatt funksjonsevne, arbeidskraftundersøkelsen

Alle tabellene er avslutta og flytta til 

Arbeidskraftundersøkelsen

Arkiv

Arkiv: Endringer i statistikkbanktabeller 2016–2022

Du kan følge med på endringer i Statistikkbanken via RSS-feeds:

  • De siste 5 dagers tabeller i Statistikkbanken http://www.ssb.no/rss/statbank/
  • Siste tabeller i Statistikkbanken for et kortnavn http://www.ssb.no/rss/statbank/kortnavn

RSS-feeds viser tabeller som er oppdatert med nye tall, eventuelle nye tabeller og tabeller som er endret.