Endringer i statistikkbanktabeller

2021

Oppdatert: 9. desember 2021

Her legges informasjon om tabeller som blir strukturelt endret, erstattet av nye tabeller eller avsluttet.
Disse endringene kan påvirke lagrede søk og API-spørringer som er gjort mot tabellene.

2021

Dato for endring Statistikk Endring
09.12.2021

Sysselsetting, registerbasert

Tabellene 13122, 12907, 11606 og 11687 er avsluttet og erstattet av nye tabeller 13472 og 13470.
08.12.2021

Idrett og friluftsliv, levekårsundersøkelsen

Alle tabellene avsluttes og erstattes med nye tabeller.
29.11.2021

Personer med stemmerett

Tabellene 07361, 07362, 07364 og 07369 er avsluttet. Nye tabeller er 13445, 13446, 13447 og 13448.
19.11.2021

Plan- og byggesaksbehandling

Tabell 13115 erstattes av ny tabell 13438.
29.10.2021

Arbeidskraftundersøkelsen

I tabellene 12760 og 12763 ble variabelen «funksjonsnedsettelse» endret til «nedsatt funksjonsevne».
26.10.2021

Valgdeltakelse

Tabellene 11693 og 11699 er avsluttet og erstattet av nye tabeller 13359 og 13358.
04.10.2021

Stortingsvalet

I tabellene 08092, 08093, 08219, 08243, 08287, 08310, 09474 og 11691 er fylkeskodene byttet ut med koder for valgdistrikter.
04.10.2021

Valgdeltakelse

I tabellene 11693 og 11699 er fylkeskodene byttet ut med koder for valgdistrikter.
04.10.2021

Eiendomsomsetning

I tabellene 11502, 11503 og 11504 er koden for uoppgitt fylke rettet.
01.10.2021 Personer med stemmerett I tabellene 07360, 07361, 07362, 07363 og 07369 er fylkeskodene byttet ut med koder for valgdistrikter. I tabellene 07361 og 07369 er koden for hele landet endret fra 00 til 0.
29.09.2021

Bygningsmassen

Tabellene 03158, 03173, 03174 og 03175 er utvidet med tall på kommunenivå.
21.09.2021

Overnattingar

I tabellene 08403 og 13155 ble variabelen «hotellopphold/formål» ble endret til «formål med hotelloppholdet.»
17.09.2021 Avfallshåndtering ved avfallsanlegg I tabell 12359 ble kodene 70, 77, 78 og 85 fjernet fra variabel materialtype, siden disse ikke hadde noen tall.
01.09.2021 Arbeidskraftundersøkinga, sesongjusterte tal Tabell 08931 avsluttes og erstattes med ny tabell 13332.
20.08.2021 Fagskoler Prosentvariabelen ble fjernet fra tabell 11634 på grunn av feil i tallene.
22.06.2021

Tannhelsetenesta

Tabell 05680 avsluttes og vil senere bli erstattet av ny tabell.
21.06.2021

Befolkning

Regiongrupperingen «Sentralitet» er endret slik at hver kommune beholder sin 2020-sentralitet bakover i tid. I forrige versjon ble det ved endringer i kommuner (sammenslåing/splitting) beregnet 2020-sentralitet for hver kommune ut fra sentralitet på grunnkretsnivå.
21.06.2021

Produksjon og forbruk av energi, energibalanse og energiregnskap

Tabell 09704 avsluttes og erstattes av ny tabell 13276.
15.06.2021 Kommuneregnskap Tabellene 13219, 13218 og 13224 erstattes av nye tabeller 13291, 13292 og 13290.
15.06.2021

Fylkeskommuneregnskap

Tabellene 13217, 13216 og 13222 erstattes av nye tabeller 13287, 13301 og 13289.
15.06.2021 Kommunale boliger Tabell 12197 avsluttes og erstattes av ny tabell 13277.
11.06.2021 Næringspolitiske virkemidler I tabellene 12643, 12644, 12645 og 12646 er sentralitet oppdatert med nye indeksgrenser. I tabellene 12644, 12645 og 12646 er regioninndelingen byttet ut med ny landsdelsinndeling. Nye fylkeskoder er lagt til i tabell 12643. Nye virkemiddelaktører og ny bistandstype (kompensasjonsordninger) er lagt til i tabellene.
28.04.2021 Detaljomsetningsindeksen Tabellene 07129 og 09296 utvides til å omfatte næringskode 45 og 46 med undergrupper.
26.04.2021 Etablerere i næringslivet Tabell 05991 erstattes av ny tabell 13258.
26.04.2021 Flyttinger Tabellene 09204 og 09498 avsluttes og erstattes av nye tabeller 13234 og 13235. Tabellene 09585 og 09586 utvides for å dekke ny landsdelsinndeling.
22.04.2021 Sysselsetting, registerbasert Tabellene 11606 og 11687 utvides med sumkode for næring. Tabellstrukturene endres til færre deltabeller.
20.04.2021 Døde Tabell 07995 er utvidet med sumkode for alder. Manglende tall vises nå som prikk i stedet for 0.
09.04.2021 Sysselsetting, registerbasert I tabell 09315 er kodene for næringsgrupper endret.
24.03.2021 Studenter i høyere utdanning Tabell 08103 avsluttes og erstattes av tabell 07960.
17.03.2021 Landbruksteljing Tabellene 09841, 09859, 09860, 08848, 08832 og 08808 avsluttes og erstattes av nye tabeller 13193, 13194, 13195, 13196, 13197 og 13198.
16.03.2021 Sjukeheimar, heimetenester og andre omsorgstenester Tabell 12922 erstattes av ny tabell 13232.
15.03.2021 Avfall frå hushalda Tabell 12313 erstattes av ny tabell 13136.
15.03.2021 Økonomisk sosialhjelp Tabell 13006 erstattes av ny tabell 13138.
15.03.2021 Miljøforvaltning Tabell 12680 erstattes av ny tabell 13112.
15.03.2021 Plan- og byggesaksbehandling Tabellene 12295, 12684, 11879, 12001, 12699, 12667, 12669 og 12678 erstattes av nye tabeller 13111, 13026, 13124, 13125, 12997, 13115, 13127, 13120 og 13117. Tabellene 12685 og 12986 utgår.
15.03.2021 Barnehager Tabell 12930 erstattes av ny tabell 13163.
15.03.2021 Kommunale boliger Tabellene 12437, 12196, 12432, 12198, 12434 og 12437 erstattes av nye tabeller  13203, 13140, 13139, 13142 og 13141.
15.03.2021 Kommunal vannforsyning Tabell 11792 erstattes av ny tabell 13143.
15.03.2021 Kommunalt avløp Tabell 11794 erstattes av ny tabell 13144.
15.03.2021 Kommuneregnskap Tabellene 12328, 12320, 12177, 12913, 12914 og 12179 avsluttes og erstattes av nye tabeller 13218, 13178, 13202, 13219, 13174 og 13220.
15.03.2021 Fylkeskommuneregnskap Tabellene 12365, 12322, 12176, 12916, 12912 og 12180 avsluttes og erstattes av nye tabeller 13216, 13169, 13213, 13217, 13166 og 13192. 
11.03.2021 Sysselsetting, registerbasert Tabell 12747 endres slik at tidsserien bare viser tall for ny fylkesinndeling. Tabell 07979 erstattes av ny tabell 13122. Tabellene 07984, 08536 og 12539 får nye koder for kommuner 2020, sammenslåtte tidsserier. Andre grupperinger som summerer opp kommunetall fjernes. Årsaken til kodendringene er at en del kommunetall må prikkes når strengere lovverk gjelder fra 1.1.2021.
01.03.2021 Overnatting Tabellene 03524 og 03526 avsluttes og erstattes av ny tabell 13100.
26.02.2021 Videregående opplæring og annen videregående utdanning Tabellene 09236 og 06382 avsluttes og erstattes av nye tabeller 13159 og 13160.
25.02.2021 Grensehandel Tabell 08862 avsluttes og erstattes av ny tabell 13147.
22.02.2021 Stortingsvalet, personar med røysterett I tabellene 09839 og 09853 er fylkeskodene byttet ut med koder for valgdistrikter.
18.02.2021 Kulturtilbod Tabell 12060 er erstattet av ny tabell 13135.
15.02.2021 Bilparken Tabell 07848 er fjernet. Tabelltittelen var misvisende, og tabellen er dekket av innholdet i tabell 08581.
10.02.2021 Sysselsetting, registerbasert Tabell 07984 ble utvidet med sumverdier næring og kjønn.
19.01.2021 Opna konkursar Statistikkvariablene eksportverdi og importverdi fjernes fra tabell 12972.
14.01.2021 Kredittindikator  Tabell 11597 utvides med nye statistikkvariabler og nye koder. Klassifikasjon "låntakernæring" erstattes med "låntaker".

Arkiv: Endringer i statistikkbanktabeller 2016-2020

Du kan følge med på endringer i Statistikkbanken via RSS-feeds:

  • De siste 5 dagers tabeller i Statistikkbanken http://www.ssb.no/rss/statbank
  • Siste tabeller i Statistikkbanken for et kortnavn http://www.ssb.no/rss/statbank/kortnavn

RSS-feeds viser tabeller som er oppdatert med nye tall, eventuelle nye tabeller og tabeller som er endret.