Endringer i statistikkbanktabeller

Ingress

Oppdatert: 29. mai 2024

Her legges informasjon om tabeller som blir strukturelt endret, erstattet av nye tabeller eller avsluttet.
Disse endringene kan påvirke lagrede søk og API-spørringer som er gjort mot tabellene.

2024

Dato for endringStatistikkEndring
04.07.2024

Avfall fra tjenesteytende næringer

Tabell 07355 avsluttes og etterfølges av ny tabell 14342.
21.06.2024

Kyrkjelege fellesråd, rekneskap

Tabell 12455 avsluttes og etterfølges av ny tabell 14294.
05.06.2024

Fag- og forskingsbibliotek

Tabellene 10869, 10870, 10871, 10872 og 10873 erstattes av nye tabeller 14327, 14329, 14330 og 14331.
05.06.2024

Nasjonale befolkningsframskrivinger

Tabellene 13599, 13601, 13602, 13603, 13604 og 13606 erstattes av nye tabeller 14282, 14283, 14284, 14285, 14286 og 14287.
05.06.2024

Regionale befolkningsframskrivinger

Tabellene 13600, 13605, 13609, 13610, 13611 og 13612 erstattes av nye tabeller 14288, 14289, 14290, 15292, 14292 og 14293.

30.05.2024

Sykefravær

Tabell 13934 avsluttes og etterfølges av ny tabell 14341.
30.05.2024

Elektrisitet

Tabellene 10431, 08307 og 08308 utvides med tall for solkraft.
28.05.2024

Investeringer i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning

I tabell 08147 endres basisår for indeksen fra 2005=100 til 2021=100.
24.05.2024

Produsentprisindekser for tjenester

I tabellene 09517, 09519, 09520, 09521, 09522, 09524, 09525, 07159, 09936, 09526, 07247, 09910, 08408, 08922, 09529, 09528, 08769 og 06931 endres basisår for indeksen fra 2010=100 til 2021=100.
23.05.2024SykefraværKode 0000 Alle kommuner er fjernet. Tall for hele landet finnes i blant annet tabell 12446.
14.05.2024

Norsk mediebarometer

Tabell 05242 avsluttes og etterfølges av ny tabell 14319. Tabell 05243 avsluttes.
07.05.2024

Investeringsindeks for detaljhandel

I tabell 07266 endres basisår for indeksen fra 2005=100 til 2021=100.
11.04.2024

Fattigdomsproblemer, levekårsundersøkelsen

Indikatoren «Har høy boutgiftsbelastning» fjernes tabellene 12123, 13642, 13643, 12125, 12126, 13644, 13645 og 12128 . Indikatoren «Leier bolig» fjernes tabellene 12119, 13634,  13635, 12076, 12078, 13636, 13637 og 12079. Begge disse indikatorene publiseres i tabellene under Boforhold, levekårsundersøkelsen.
05.04.2024

Grunnlag for arbeidsgiveravgift

Tabell 08892 utvides med statistikkvariablene «Ekstra arbeidsgiveravgift» og «Foretak i økonomiske vanskeligheter».
15.03.2024

Barnevern

Tabell 12305 utvides med statistikkvariabelen «Stillingar som oppfyller kompetansekravet i bvl § 15-6 (årsverk)».
15.03.2024

Kommunehelsetenesta

Tabell 11994 avsluttes og erstattes av ny tabell 14277.

Tabell 12005 utvides med statistikkvariabelen «Antall fastlegeavtaler totalt, inkludert lister uten fast lege».

15.03.2024

Sjukeheimar, heimetenester og andre omsorgstenester

Tabellene 12228 og 12229 avsluttes og etterfølges av nye tabeller 14275 og 14276.
08.03.2024

Overnattingar

Tabellene 12892, 12893, 12896, 08403, 12897, 08405, 13152, 13153, 13154, 13155, 13156, 13157, 13474 og 13475 erstattes av nye tabeller 14162, 14163, 14164, 14165, 14166, 14167, 14168, 14169, 14170, 14171, 14172, 14173, 14174, 14175, 14176, 14177, 14178 og 14179.

Tabell 12895 avsluttes.

08.03.2024

Omsetningsindeks for tjenester

I tabell 13863 endres basisår for indeksen fra 2015=100 til 2021=100.
07.03.2024

Plan- og byggesaksbehandling

Tabell 13434 erstattes av ny tabell 14304.
07.03.2024

Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning

I tabellene 07096 og 08534 endres basisår for indeksen fra 2005=100 til 2021=100.
07.03.2024

Produksjonsindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning

I tabellene 07095 og 08297 endres basisår for indeksen fra 2005=100 til 2021=100.
06.03.2024

Helse- og sosialpersonell

Tabell 07935 utvides med deltabell for sykepleiespesialiteter.
05.03.2024

Norsk kulturbarometer

Kulturtilbud «Bok» (kode 13) fjernes fra tabellene 13503, 13504 og 13505. I stedet lanserer vi en ny tabell 14274 med tall for boklesing.
29.02.2024

Varehandelsindeksen

I tabellene 07129 og 09296 endres basisår for indeksen fra 2015=100 til 2021=100.
28.02.2024ElektrisitetTabell 12824 blir avslutta og etterfølges av nye tabeller 14091, 14092 og 14093.
27.02.2024

Høyere yrkesfaglig utdanning

Tabellene 09400, 11623, 10862, 10866 og 11635 erstattes av nye tabeller 14259, 14260, 14261, 14264 og 14265.
26.02.2024

Produksjonsindeks for bygge- og anleggsvirksomhet

I tabellene 13430 og 13431 endres basisår for indeksen fra 2015=100 til 2021=100.
21.02.2024

Befolkning mfl.

Tabeller med regionale tall får nye koder for noen fylker, kommuner og grunnkretser fra årgang 2024. Valgene «Kommuner 2018-2019» og «Fylker 1972-2019» erstattes med utvalg for 2020-2023. Økonomiske regioner endres i henhold til ny inndeling for 2024. De andre regiongrupperingene justeres slik at nye kommunekoder blir summert opp til de gruppene de tilhører.
21.02.2024

Grensehandel

Tabellene 05678 og 13147 avsluttes og etterfølges av nye tabeller 14223 og 14224.

15.02.2024Konsumprisindeksen

Harmonisert konsumprisindeks (tabellene 03700, 03702, 10493 og 10494) flyttes sammen med Konsumprisindeksen.

13.02.2024Lufttransport

Alle tabellane er omsette til nynorsk.

09.02.2024ProdusentprisindeksenI tabellene 12462 og 12463 endres basisår for indeksen fra 2015=100 til 2021=100.
09.02.2024Prisindeks for førstegangsomsetning innenlandsI tabellene 03675 og 03768 endres basisår for indeksen fra 2015=100 til 2021=100.
26.01.2024

Areal av land og ferskvatn

Tabell 06198 får fra og med 2024-årgangen nye grunnkretsnummer i fylkene 31 Østfold, 32 Akershus, 33 Buskerud, 39 Vestfold, 40 Telemark, 55 Troms og 56 Finnmark. Det samme gjelder i kommunene 1508 Ålesund og 1580 Haram.

24.01.2024MiljøvernutgifterI tabell 13062 får lista over detaljerte næringer noen små kodeendringer.
17.01.2024

Kommunestyre- og fylkestingsvalget, velgerundersøkelsen

Tabell 11240 er avslutta.
2.-5.1.2024

Aktivitet i sentrumssoner

Antall arbeidsforhold og lønn

Areal av land og ferskvatn

Arealbruk i tettsteder

Arealbruk og arealressurser

Barnehager

Befolkning

Bilparken

Boliger

Byggeareal

Bygningsmassen

Døde

Ekteskap og skilsmisser

Elektrisitet

Elevar i grunnskolen

Elgjakt

Etablerere i næringslivet

Familier og husholdninger

Flyttinger

Folkeavstemningen om EU (opphørt)

Fritidsbyggområder

Fødte

Føretak

Helse- og sosialpersonell

Hjortejakt

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre

Kommunal forvaltning av landbruksarealer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget, kandidater og representanter

Lokale folkeavstemninger

Opna konkursar

Overgang til norsk statsborgerskap

Personer med stemmerett

Registrert avgang av hjortevilt utenom ordinær jakt

Sjukeheimar, heimetenester og andre omsorgstenester

Sjøfiske etter laks og sjøaure

Skatt for personer

Skogavvirkning for salg

Skogeiendommer

Skogkultur

Småvilt- og rådyrjakt

Sysselsetting, registerbasert

Tettsteders befolkning og areal

Tilknytning til arbeid, utdanning og velferdsordninger

Trafikkulykker med personskade

Virksomheter

Fylkes- og kommunelista med sammenslåtte tidsserier 2020 endres til 2024-inndeling. Det betyr at koder som starter med F-30, F-38, F-54, K-30, K-38 og K-54 blir fjernet og erstattet med nye koder. Også Kode K-1507 fjernes. Se Alle endringer i de regionale inndelingene – SSB.

Disse tabellene blir berørt:

01182, 01183, 01184, 01185, 01186, 01187, 01188, 01222, 01223, 01961, 03027, 03158, 03173, 03174, 03175, 03432, 03434, 03501, 03795, 03895, 04231, 04768, 04812, 04813, 04861, 05212, 05426, 05887, 05889, 05939, 05940, 06070, 06081, 06083, 06093, 06104, 06194, 06265, 06266, 06513, 06514, 06515, 06516, 06517, 06518, 06681, 06707, 06830, 06844, 06913, 06952, 07091, 07108, 07109, 07110, 07165, 07196, 07359, 07360, 07366, 07459, 07513, 07514, 07565, 07832, 07849, 07903, 07940, 07944, 07984, 08076, 08123, 08229, 08409, 08425, 08455, 08456, 08457, 08536, 08704, 08705, 08774, 09169, 09220, 09243, 09280, 09281, 09339, 09344, 09345, 09546, 09594, 09659, 09660, 10135, 10137, 10138, 10148, 10149, 10209, 10308, 10309, 10314, 10328, 10781, 10783, 10784, 10785, 10786, 10790, 11200, 11358, 11359, 11615, 11618, 11619, 11642, 11643, 11644, 11653, 11657, 11823, 12044, 12306, 12508, 12511, 12512, 12539, 12540, 12906, 12983, 13148, 13256, 13370, 13448, 13470, 13472, 13563, 13632, 13701, 13898, 13899, 13900, 13901, 14012, 14018, 14150 og 14151.

Arkiv

Arkiv: Endringer i statistikkbanktabeller 2016–2023

Du kan følge med på endringer i Statistikkbanken via RSS-feeds:

  • De siste 5 dagers tabeller i Statistikkbanken http://www.ssb.no/rss/statbank/
  • Siste tabeller i Statistikkbanken for et kortnavn http://www.ssb.no/rss/statbank/kortnavn

RSS-feeds viser tabeller som er oppdatert med nye tall, eventuelle nye tabeller og tabeller som er endret.