Endringer i statistikkbanktabeller

Ingress

Oppdatert: 28. september 2022

Her legges informasjon om tabeller som blir strukturelt endret, erstattet av nye tabeller eller avsluttet.
Disse endringene kan påvirke lagrede søk og API-spørringer som er gjort mot tabellene.

2022

Dato for endring Statistikk Endring
25.10.2022

Næringenes økonomiske utvikling

Tabell 12817 utvides med sysselsettingsgrupper og med næringene P, Q og R.
28.09.2022

Fattigdomsproblemer, levekårsundersøkelsen

I tabellene 13637, 13641 og 13645 er variabelen landbakgrunn blitt obligatorisk.

28.09.2022

Idrett og friluftsliv, levekårsundersøkelsen

I tabellene 13378, 13386, 13394, 13402, 13410, 13418 og 13426 er variabelen landbakgrunn blitt obligatorisk.

28.09.2022 Lønn

I tabell 12521 er variablene «Gjennomsnittlig alder» og «Gjennomsnittlig avtalt arbeidstid per uke» fjernet.

23.09.2022

Kostnadsindeks for buss

Tabell 11931 er utvidet med regiontall for elektrisitet. Tabell 12004 er midlertidig fjernet på grunn av omlegging av statistikken.

15.09.2022

Fattigdomsproblemer, levekårsundersøkelsen

I tabellene 13641 og 13645 er variabelen innvandringsgrunn og i tabell 13637 er variabelen innvandringsbakgrunn begge endret til landbakgrunn.
06.09.2022

Levekår hos personer med funksjonsnedsettelse

Tabellene 12840, 12984, 12997, 12999, 13001, 13279, 13319 og 13320 erstattes av nye tabeller 13654-13661.
23.08.2022

Befolkning

Tabell 03037 er utvidet med landstall.

16.08.2022

Fattigdomsproblemer, levekårsundersøkelsen

Tabellene 12075, 12077, 12080, 12087, 12124 og 12127 avsluttes og erstattes av nye tabeller 13635, 13636, 13639, 13640, 13643 og 13644.

06.07.2022

Barnevern

Nye koder for innhald i meldinga lagt til for tabellene 10674, 10675, 10667, 10668, 10782 og 10663. Ny koder for plasseringstiltak lagt til i tabellene 11600 og 12845. Ny kode for tiltak lagt til i tabellene 10660, 10661 og 10662. Nye aldersgrupper lagt til i tabellene 01353, 09050, 10674, 10760, 10665, 10667, 09074, 10661, 10663, 10664, 10673, 10666, 11292, 11296, 11297, 11600, 12845 og 11298.

05.07.2022

Nasjonale befolkningsframskrivinger

Tabellene 12881, 12883, 12884, 12885, 12886, 12888, 12889 og 12890 erstattes av nye tabeller 13599, 13601, 13602, 13603, 13604 og 13606.

05.07.2022

Regionale befolkningsframskrivinger

Tabellene 12882, 12887, 12978, 12979, 12980 og 12981 erstattes av nye tabeller 13600, 13605, 13609, 13610, 13611 og 13612.

30.06.2022

Potet- og grovfôravlingar

Tabellene 05771, 05772, 05774 og 05776 er avsluttet og erstattet av ny tabell 13648.

24.06.2022

Økonomisk sosialhjelp

I tabell 08524 er variabelen «Livssituasjon» endret til «Situasjon». Tilhørende kodeliste er utvidet med nye verdier. Tabell 05074 er avslutta. Tall for hele landet finnes i tabell 05973 og for fylker og kommuner i tabell 13138.

23.06.2022

Vareproduksjon i industri og bergverksdrift

Tabellene 07345 og 10455 utvides med tall for solgt produksjon av utenlandske oppdragstakere.
22.06.2022

Kostnadsindeks for innenriks sjøfart

Tabellene 11585 og 11586 får ny basisperiode 4. kvartal 2021=100. Tabeller med gammel basisperiode vil finnes under avslutta tidsserier.
09.06.2022

Regionale befolkningsframskrivinger

Regionkode 21 Svalbard ble fjernet fra tabellene 12882, 12887 og 12981, siden denne ikke hadde noen tall.
08.06.2022

Gjennomføring ved universiteter og høgskoler

Tabell 09165 erstattes av tabell 13063.
08.06.2022

Tilknytning til arbeid, utdanning og velferdsordninger

I tabell 13563 har vi lagt til aggregering av kommunetall til sentralitet og andre høyere regionale nivåer. Sammenslåtte tidsserier for kommuner har nå koder som starter med «K-» i stedet for «K.».
03.06.2022

Kostnadsindeks for buss

Tabellene 11931, 11934, 11935, 12004 og 12006 får ny basisperiode 4. kvartal 2021=100. Tabeller med gammel basisperiode vil finnes under avslutta tidsserier.
02.06.2022

Småvilt- og rådyrjakt

I tabellene 07513 og 07514 har vi fjernet aggregering av kommunetall til høyere regionale nivå, siden tall manglet for en del kommuner. Sammenslåtte tidsserier for kommuner har nå koder som starter med «K.» i stedet for «K-».
24.05.2022

Norsk kulturbarometer

Tabellene 05285, 05286, 05299, 05287, 05297, 05296, 05295, 05292, 05582, 05288, 05289, 05290, 05298 og 05583 avsluttes og etterfølges av 13503 og 13504. I tillegg publiseres nye tabeller 13505, 13506, 13507 og 13508.
19.05.2022

Driftsundersøkelse for sjøfart

Tabell 11584 avsluttes og erstattes av tabell 13530.
10.05.2022

Videregående opplæring og annen videregående utdanning

Tabellene 04556, 05326, 05336, 05363, 05364, 05376, 05430 og 05958 inneholdt tidligere to versjoner for en del årganger før 2013. Bare reviderte versjoner av årgangene er nå beholdt.
05.05.2022

Arbeidskraftundersøkelsen

I tabellene 03780, 03781, 04544, 04547, 04553, 05111 og 05612 er perioden 2006 Gml fjernet. I tabellene 03778, 04542, 04545, 04552, 05110 og 05611 er periodene 2006K1 Gml, 2006K2 Gml, 2006K3 Gml og 2006K4 Gml fjernet.
03.05.2022

Sjukeheimar, heimetenester og andre omsorgstenester

I tabellene 11642 og 11643 har vi fjernet aggregering fra kommunetall til høyere regionale nivå, siden tallene ikke var summerbare. Sammenslåtte tidsserier for kommuner har nå koder som starter med «K.» i stedet for «K-».
20.04.2022

Næringenes økonomiske utvikling

I tabell 08039 har byene fått nye kommunekoder i henhold til standarden fra 2020.
20.04.2022

Kostnadsindeks for lastebiltransport

Tabellene 12535 og 12538 får ny basisperiode 4. kvartal 2021=100. Tabeller med gammel basisperiode vil finnes under avslutta tidsserier.
08.04.2022

Sal av petroleumsprodukt og flytande biodrivstoff

Tabell 11185 avsluttes og erstattes av tabell 13615.
24.03.2022

Arbeidskraftundersøkelsen

Tabellene 11754 og11755 avsluttes og erstattes av nye tabeller 13583 og 13584.
21.03.2022 Sal av petroleumsprodukt og flytande biodrivstoff Tabell 11174 avsluttes og erstattes av tabell 13585.
17.03.2022

Stortingsvalget, velgerundersøkelsen

Tabellene 11661 og 11662 erstattes av 13554 og 13555.
16.03.2022

Prisindeks for nye boliger

Tabell 03364 avsluttes og erstattes av tabell 13500.
15.03.2022

Videregående opplæring og annen videregående utdanning

Tabellene 12250, 11969 og 12252 erstattes av nye tabeller 13587, 13588 og 13586.
15.03.2022

Barnehager

Tabellene 12562 og 12573 avsluttes og erstattes av nye tabeller 13502 og 13529.
15.03.2022

Plan- og byggesaksbehandling

Tabell 13111 erstattes av ny tabell 13434.
15.03.2022

Miljøforvaltning

Tabell 13111 erstattes av ny tabell 13526.
15.03.2022

Kommuneregnskap

Tabellene 13292, 13178, 13291, 13290, 13174, 13226, 13220, 13200, 13186, 13212, 13210, 13211 og 12330 erstattes av nye tabeller 13551, 13552, 13543, 13557, 13545, 13542, 13566, 13540, 13544, 13553 og 13541.
15.03.2022

Fylkeskommuneregnskap

Tabellene 13301, 13169, 13287, 13289, 13166, 13223, 13192, 13201, 13187, 13221, 13209, 13214 og 12331 avsluttes og erstattes av nye tabeller 13547, 13548, 13567, 13559, 13558, 13565, 13562, 13560, 13561, 13549 og 13539.
15.03.2022

Kommunehelsetenesta

Tabell 12191 erstattes av ny tabell 13533.
15.03.2022 Gjennomføring ved universiteter og høgskoler

Tabellene 09045 og 11017 erstattes med nye tabeller 12925, 12926 og 12927.
Tabell 19847 avsluttes og erstattes at ny tabell 13063 med nye kodeliste og annen klassifikasjon. 
Tabellene 05159, 05152, 10847, 05158,10857, 09109 og 09072 erstattes med 13461, 13462, 13463, 13464, 13465, 13466, 13467 og 13468.

14.03.2022

Stortingsvalget, velgerundersøkelsen

I tabellene 11659 og 11666 er kodelistene endret slik at det skal være lettere å skille hvilke partier velgerne kom fra og gikk til.
11.03.2022

Kommuneregnskap

I tabell 12367 har vi fra variabelen regskapsomfang fjernet kode C (Fylkes-)Kommuners konsoliderte regnskap. Denne inneholdt ingen tall.
11.03.2022

Fylkeskommuneregnskap

I tabell 12368 har vi fra variabelen regskapsomfang fjernet kode C (Fylkes-)Kommuners konsoliderte regnskap. Denne inneholdt ingen tall.
11.03.2022

KOSTRA - KOmmune-STat-RApportering

I tabellene 11918 og 11918 har vi fra variabelen regskapsomfang fjernet kode C (Fylkes-)Kommuners konsoliderte regnskap. Denne inneholdt ingen tall.
11.03.2022

Produksjonsindeks for bygge- og anleggsvirksomhet

Tabellene 03165 og 09015 avsluttes og erstattes av nye tabeller 13430 og 13431.
10.03.2022

Landbruksteljing

I tabell 09666 er regionkode 0000 Alle kommuner fjernet siden den dekkes av kode 0 Hele landet. Tabellen er klargjort for 2020-kommuner.
17.02.2022

Gjennomføring ved universiteter og høgskoler

I tabellene 10808 og 10905 er enkeltår erstattet av 8-årige intervall.
12.02.2022

Utenrikshandel med varer

I tabellene 08799, 08801, 11008 og 11009 blir alle varekodene endret. De 8-sifrete varekodene får en tilføyelse som viser årstallet da varekoden ble tatt i bruk.
Det kan ta noen dager før alle årganger er på plass igjen etter omleggingen.

03.02.2022

Antall arbeidsforhold og lønn

Tabellene 11653 og 11657 er tilrettelagt med sammenslåtte tidsserier for kommuner 2020. Samtidig er kode9999g fjernet.

Arkiv: Endringer i statistikkbanktabeller 2016-2021

Du kan følge med på endringer i Statistikkbanken via RSS-feeds:

  • De siste 5 dagers tabeller i Statistikkbanken http://www.ssb.no/rss/statbank/
  • Siste tabeller i Statistikkbanken for et kortnavn http://www.ssb.no/rss/statbank/kortnavn

RSS-feeds viser tabeller som er oppdatert med nye tall, eventuelle nye tabeller og tabeller som er endret.