Endringer i statistikkbanktabeller

Ingress

Oppdatert: 1. desember 2023

Her legges informasjon om tabeller som blir strukturelt endret, erstattet av nye tabeller eller avsluttet.
Disse endringene kan påvirke lagrede søk og API-spørringer som er gjort mot tabellene.

2023

Dato for endringStatistikkEndring
18.12.2023

Arbeidsmiljø, levekårsundersøkelsen

Alle tabellene erstattes av nye tabeller.
13.12.2023

Boforhold, levekårsundersøkelsen

Alle tabellene erstattes av nye tabeller.
15.12.2023

Føretak

I tabellane 13700 og 14000 er omsetningskategoriane «Inga rapportering» og «Har ikkje omsetning» slått samen. I tabellane 13759 og 14000 er næring D-E «Elektrisitet, gass, vatn, avløp, renovasjon» splitta i D «Forsyning av elektrisitet, gass-, damp og varmtvatn» og E «Forsyning av vatn, avløps- og renovasjonsverksemd».
01.12.2023

Inntekts- og formuesstatistikk for husholdninger

Tabellene 07893 og 09534 er avslutta.
21.11.2023

Forskerpersonale

Fagområde «Landbruks- og fiskerifag og veterinærmedisin» er fjernet fra tabell 13922.
16.11.2023

Forskerpersonale

Klassifikasjonsvariabelen «Kjønn» er fjernet i tabellene 13921 og 13923.
31.10.2023

Spesialisthelsetjenesten

Tabell 09544 erstattes av ny tabell 14080.

20.10.2023

Antall arbeidsforhold og lønn

Tabell 13631 utvides med to nye statistikkvariabler.
19.10.2023

Norskopplæring for voksne innvandrere

Statistikkvariabel for deltakere og prøveresultat i prosent fjernes fra alle tabellene.
18.10.2023

Arbeidskraftundersøkelsen

Variabelen avtalt «Arbeidstid» er endret til «Heltid/deltid» i tabellene 07202 og 07203.
06.10.2023

Inntekts- og formuesstatistikk for husholdninger

I tabell 10316 er statistikkvariabelen «Usikra gjeld (gjennomsnitt i kr)» lagt til.
30.09.2023

Antall arbeidsforhold og lønn

I tabell 12821 er næringskode 77-82 byttet ut med kodene 77-82u78.2 og 78.2.
22.09.2023

Bruk av IKT i næringslivet

Tabellene 10975, 10980 og 13271 utvides med nye statistikkvariabler.
04.09.2023BilparkenTabell 10336 erstattes av ny tabell 14006.
28.08.2023

Grensehandel

Tabell 08460 avsluttes og etterfølges av ny tabell 14044.
17.08.2023

Bruk av IKT i næringslivet

Tabell 13271 utvides med ny statistikkvariabel.
17.08.2023

Spesialisthelsetjenesten

Tabell 03750 erstattes av ny tabell 14045.
16.08.2023FøretakI tabell 13705 er to koder fjernet. I tabell 13759 er en kode fjernet.
16.08.2023

Levekår hos personer med funksjonsnedsettelse

I tabellene 13653, 13654, 13655, 13656, 13657, 13658, 13659, 13660 og 13661 erstattes aldersgruppa 18-66 år med 18-67 år.
04.07.2023

Digitalisering og IKT i offentlig sektor

Tabell 12019 og 12029 avsluttes og erstattes av nye tabeller 14023, 14024 og 14025. Tabellene 12620, 12621, 12037, 12956, 12040, 10610, 12033, 10846 og 12034 avsluttes.
04.07.2023

Museum og samlingar

Tabell 08885 utvides med tre nye statistikkvariabler.
03.07.2023

Kommunestyre- og fylkestingsvalget, kandidater og representanter

Tabellene 12705, 12710 og 12711 er utvidet med fylkes- og kommunekoder som gjelder fra 2024.

29.06.2023

Arbeidskraftundersøkelsen

Tabellene 09791, 11424, 11430, 11432, 11429, 11517, 11431, 09731, 09734, 09733, 09882, 09873, 09732, 09730 og 09883 er avslutta.
28.06.2023

Introduksjonsordningen for nyankomne innvandrere

I tabell 08437 blir tiltakskode 16 Foreldreveiledning og livsmestring splittet opp i to nye koder 17 og 18.
27.06.2023

Sykefravær

Tabellene 11177, 11122 og 11176 er avsluttet, og erstattet av tabellene 12446, 12451 og 12447.
26.06.2023FøretakTabellene 07195, 07196, 07197, 06104, 08774, 08228, 08229, 06681, 10219, 08316, 06707, 09431, 13307, 13308 og 13309 avsluttes og erstattes av nye tabeller 13700, 13705, 13759, 14000 og 14001. Flere nye tabeller vil komme i november.
22.06.2023

Spesialisthelsetjenesten

Tabellene 06464, 09447, 03745, 03720, 08831 og 07181 avsluttes og erstattes av ny tabell 14022. Tabellene 06922, 11209, 04434, 04511 og 04513 avsluttes og erstattes av ny tabell 13942.
21.06.2023

Antall arbeidsforhold og lønn

Tabell 11676 erstattes av ny tabell 13888, som også inneholder næring og utvalgte land.
20.06.2023

Grunnlag for arbeidsgiveravgift

Tabell 13966 utvides med ny klassifikasjonsvariabel for type grunnlag.
15.06.2023Økonomisk sosialhjelp

Tabellene 12210, 13138, 12203, 12213, 12266, 12204 og 12201 etterfølges av nye tabeller 14019, 13995, 13992, 13994, 13991, 13993 og 13990.

14.06.2023

Produksjon og forbruk av energi, energibalanse og energiregnskap

Tabell 11563 avsluttes og erstattes av ny tabell 13929.
13.06.2023

Sysselsetting, registerbasert

Tabell 06161 utvides med to nye statistikkvariabler.
12.06.2023

Livs- og skadeforsikringsselskaper, regnskap

Tabellene 07693 og 11580 utvides med ny statistikkvariabel: Brutto forsikringsforpliktelser. Tabellene 08489, 08490, 08491, 08492 og 08493 avsluttes.
09.06.2023

Utslipp til luft

Nye tabeller 13931 og 13932 viser utslipp i henhold til Parisavtalen, og disse bør brukes i stedet for tabellene 08940 og 09288, som er basert på Kyotoprotokollen.

09.06.2023

Konjunkturtendensene

Tabell 12880 utvides med ny statistikkvariabel: BNP i løpende priser (milliarder kr).
08.06.2023

Utenriksregnskap

Tabell 10740 avsluttes, siden tallene nå finnes i tabell 11644.
20.04.2023

Norsk mediebarometer

«Alder» har blitt utvidet med «80 år og eldre», og summeringen er endret fra «9-79 år» til «I alt» i tabellene 12947 og 12952.
19.04.2023

Arbeidskraftundersøkelsen

Klassifikasjonsvariabelen er endret fra «avtalt arbeidstid» til «heltid/deltid» i tabellene 08417 og 08420.
18.04.2023

Varehandelsindeksen

Tabell 07129 er utvidet med en ny statistikkvariabel for sesongjustert verdiindeks.
18.04.2023

Norsk mediebarometer

Tabell 05244 er avslutta.
17.04.2023

Personer med stemmerett

Tabellene 12758, 05453 og 12638 er utvidet med fylkes- og kommunekoder som gjelder fra 2024. Tabellene 12634 og 12635 avsluttes og erstattes av ny tabell 12753. Tabellene 12636 og 12637 avsluttes og erstattes av nye tabeller 13967 og 13968.
13.04.2023

Gjennomføring ved universiteter og høgskoler

Tabell 09166 er avslutta, fordi den nå dekkes av tabell 13960.
12.04.2023

Flyttinger

I tabell 13234 er variabelen «land» endret til «statsborgerskap».
05.04.2023

Fattigdomsproblemer, levekårsundersøkelsen

Tabellene 13635, 13639 og 13643 er utvidet med sumverdi for sentralitet. Tabellene 13636, 13640 og 13644 er utvidet med sumverdi for økonomisk status.
31.03.2023

Byggeareal

Tabell 13633 er utvidet med tall på kommunenivå.
30.03.2023

Spesialisthelsetjenesten

Tabell 09547, 08063, 08064, 09548, 09549, 09551, 09550 og 09552 avsluttes og erstattes av nye tabeller 13953 og 13954.
30.03.2023

Forskerpersonale

Tabell 13520 utvides med variabel for kjønn.
22.03.2023ArbeidskraftundersøkelsenTabell 13618 og 13619 utvides med nye statistikkvariabler for feilmargin.
21.03.2023

Gjennomføring ved universiteter og høgskoler

I tabellene 12925, 12927 og 13063 er tallene for studier i alt fjernet, siden de var misvisende.
17.03.2023

Inntekts- og formuesstatistikk for husholdninger

Tabell 12599 er utvidet med to nye statistikkvariabler og klassifikasjonsvariabel for hovedinntektstakers yrkesinntekt.
16.03.2023

Sysselsetting, registerbasert

Tabell 12827 er utvidet med en ny statistikkvariabel for antall ledere.
16.03.2023

Gårdbrukernes inntekter og gjeld

Tabellene 09832, 05038, 09833, 05034 og 05034 er utvidet med nye statistikkvariabler.
15.03.2023

Barnevern

Tabellene 12238 og 12600 erstattes av nye tabeller 13939 og 13941.
15.03.2023

Sjukeheimar, heimetenester og andre omsorgstenester

Tabell 12228 og 12229 utvides med statistikkvariabel for psykologer i den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Tabell 12292, 12293, 12418 og 12435 utvides med statistikkvariabel for institusjon - andel beboere.
15.03.2023

Økonomisk sosialhjelp

Tabell 12221 utvides med statistikkvariabel for livsoppholdsytelse etter kommunalt reglement (kr).
15.03.2023

Kulturtilbod

Tabell 11758 utvides med statistikkvariabel for antall folkebibliotek.
15.03.2023

Miljøforvaltning

Tabell 12294 erstattes av ny tabell 13853.
15.03.2023

Plan- og byggesaksbehandling

Tabell 12294 erstattes av ny tabell 13858.
06.03.2022

Gårdbrukernes inntekter og gjeld

Tabellene 04984, 04985 og 04987 er utvidet med fire nye statistikkvariabler.
22.02.2023

Byggekostnadsindeks for bustader

Tabellene 08650,  08651,  08652,  08653,  08654 og  08655 får ny ledetekst i en statistikkvariabel. «Byggjekostnadsindeks» endres til «Byggekostnadsindeks». Dette kan få følger for enkelte API-løsninger.
22.02.2023

Byggekostnadsindeks for røyrleggjararbeid i kontor- og forretningsbygg

Tabellene 04534 og 08649 får ny ledetekst i en statistikkvariabel. «Byggjekostnadsindeks» endres til «Byggekostnadsindeks». Dette kan få følger for enkelte API-løsninger.
21.02.2023

Antall arbeidsforhold og lønn

I tabell 13630 er koden for Norden endret fra 00 til 00N.
21.02.2023

Lønn

I tabell 12525 er koden for Norden endret fra 00 til 00N.
02.02.2023

Nasjonalregnskap

Tabell 09785 er avslutta. 
26.01.2023

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldrePersoner med flyktningbakgrunnSysselsetting blant innvandrere, registerbasert med flere

Beskrivelsene av landgrupper er endret i henhold til nye standarder https://www.ssb.no/klass/klassifikasjoner/545 og https://www.ssb.no/klass/klassifikasjoner/546
20.01.2023

Kostnadsindeks for vare- og lastebiltransport

I tabell 12535 er variabelen «type lastebiltransport» endret til «type transport». Lista er utvidet med verdien «varebiltransport». Også statistikkvariablene har fått endret tekst som inkluderer «varebil».
19.01.2023

Utenrikshandel med varer

Tabellene 08891 og 12902 er avslutta.
17.01.2023

Selskapers inntekter og fradrag

Tall for årgangene 2012 og 2013 er flyttet fra tabell 10335 til tabell 11182. Tabell 10335 er derfor fjernet.
05.01.2023

Miljøforvaltning

Tabell 13227 er flytta til 

Samferdsel i kommuner og fylkeskommuner

04.01.2023

Sysselsetting, registerbasert

Tabell 13164 er avslutta.  
03.01.2023

Personer med nedsatt funksjonsevne, arbeidskraftundersøkelsen

Alle tabellene er avslutta og flytta til 

Arbeidskraftundersøkelsen

Arkiv

Arkiv: Endringer i statistikkbanktabeller 2016–2022

Du kan følge med på endringer i Statistikkbanken via RSS-feeds:

  • De siste 5 dagers tabeller i Statistikkbanken http://www.ssb.no/rss/statbank/
  • Siste tabeller i Statistikkbanken for et kortnavn http://www.ssb.no/rss/statbank/kortnavn

RSS-feeds viser tabeller som er oppdatert med nye tall, eventuelle nye tabeller og tabeller som er endret.