Økonomisk sosialhjelp

Oppdatert: 2. november 2020

Neste oppdatering: 29. juni 2021

Har sosialhjelp som hovedinntekt
Økonomisk sosialhjelp

Utvalde tabellar frå denne statistikken

Om statistikken

Statistikken tek føre seg dei som mottek økonomisk sosialhjelp, stønadssatsar for sosialhjelp, dei som deltek i kvalifiseringsprogram, andre sosiale teneste i NAV, tiltak for rusmiddelmisbrukarar og krisesenter/vald i nære relasjonar.

Kontakt