Offisiell statistikk over økonomisk sosialhjelp viser at om lag 131 000 personer fikk Økonomisk sosialhjelp: Personer som har fått vedtak om stønad til livsopphold etter sosialtjenestelovens §§ 18 og/eller 19 i løpet av 2020. Andre kommunale eller statlige ytelser er ikke inkludert. i 2022. Det betyr at i overkant av 11 000 nye personer hadde behov for økonomisk sosialhjelp i 2022 sett i forhold til i 2021.

Pandemi, krig og høy prisvekst

Det er første gang på fire år at antall sosialhjelpsmottakere øker kraftig. Det er grunn til å tro at pandemien og krigen i Europa har hatt betydning for utviklingen i sosialhjelpstallene. Den etterfølgende prisveksten og generelt økte utgifter til livsopphold gjennom 2022 for flere i befolkningen, er også med på å påvirke tallene. Grunnlagstallene viser bl.a. en økning i sosialhjelpsmottakere med ukrainsk landbakgrunn samt en økning i sosialhjelpsmottakere som er i heltidsjobb.  

Samtidig med veksten i antall sosialhjelpsmottakere, har også utbetalte stønader til økonomisk sosialhjelp økt. Fra 2021 til 2022 har utbetalingene steget med 10,6 prosent, fra 6,7 milliarder til 7,4 milliarder.

Figur 1. Sosialhjelpsmottakere og sosialhjelpsutbetalinger. Endringer i perioden 2015-2022. Prosent

Flest sosialhjelpsmottakere er i aldersgruppen 30-39 år...

Det var om lag 33 500 mottakere i aldersgruppen 30-39 år i 2022, og denne gruppen utgjør med sine 26 prosent den største andelen blant sosialhjelpsmottakerne fordelt etter alder. Mottakere i aldersgruppene 40-49 år og 50-67 år utgjør til sammenlikning om lag 21 prosent hver av sosialhjelpsmottakere totalt (figur 2a).

Figur 2a. Sosialhjelpsmottakere, andel i ulike aldersgrupper. 2022. Prosent

...men den største veksten er i aldersgruppen 50-67 år

Den største veksten i antall stønadsmottakere fra 2021 til 2022, fant sted i aldersgruppen 50-67 år. I 2022 var antall nye sosialhjelpsmottakere om lag 3 500 i denne gruppen, noe som utgjør om lag en tredel av alle nye sosialhjelpsmottakere.

Personer over 67 år er på sin side ikke en vanlig gruppe sosialhjelpsmottaker. De fleste i denne aldersgruppen vil være alderspensjonister og dermed ha inntektssikring gjennom alderspensjon. Tallene viser likevel en kraftig økning fra 2021 til 2022 for denne aldersgruppen.

For aldersgruppene 18-24 år og 25-29 år har ikke antall nye sosialhjelpsmottakere økt vesentlig fra 2021 til 2022.

 

Figur 2b. Antall nye sosialhjelpsmottakere, etter aldersgruppe. 2022. Absolutte tall

1 700 av nye sosialhjelpsmottakere er i heltidsjobb

Om lag to tredjedeler av sosialhjelpsmottakerne er i 2022 som i 2021 enten arbeidsledig eller ikke arbeidssøker.

Tallene fordelt etter arbeidssituasjon, viser videre at det har vært en vesentlig oppgang i gruppen som deltar i Introduksjonsordningen er en lovfestet ordning som skal bidra til en lettere og raskere integrering av nyankomne innvandrere til det norske samfunnet. Loven ble innført som en frivillig ordning 1. september 2003 og ble påbudt 1. august 2004. Det vil si at alle kommuner som sier ja til å ta imot flyktninger er forpliktet å tilby introduksjonsprogram..

Antall som deltar i introduksjonsprogrammet og som samtidig mottar sosialhjelp,  økte med hele 83 prosent i perioden fra 2021 til 2022. Tallene viser også at det har vært en økning på 1 700 nye sosialhjelpsmottakere blant dem som er i heltidsjobb, noe som tilsvarer en vekst på 19 prosent.

Antall mottakere av sosialhjelp som er under utdanning gikk i motsatt retning, og falt med om lag 13 prosent.

Figur 3. Sosialhjelpsmottakere, etter antall mottakere og arbeidssituasjon. 2021-2022. Absolutte tall

Sosialhjelpsmottakere og landbakgrunn

Fordelt etter Konstrueres med utgangspunkt i informasjon om fødeland i tre generasjoner – og viser til eget, eventuelt mors, eventuelt fars eller besteforeldrenes utenlandske fødeland. For personer født i utlandet er dette (med få unntak) eget fødeland. For personer født i Norge er det foreldrenes fødeland. I de tilfeller der foreldrene har ulikt fødeland er det morens fødeland som blir valgt. er sosialhjelpsmottakere med Norge som landbakgrunn den største gruppen. I 2022 utgjorde disse 40 prosent av alle mottakere av sosialhjelp.

Figur 4 viser de elleve største gruppene av sosialhjelpsmottakere fordelt etter landbakgrunn, uten Norge (40 prosent) og uoppgitt landbakgrunn (9,2 prosent). I 2022 var dermed sosialhjelpsmottakere med Ukraina som landbakgrunn den tredje største gruppen med 7,5 prosent av alle sosialhjelpsmottakere, etterfulgt av Syria med 7 prosent.

Figur 4. Sosialhjelpsmottakere, etter landbakgrunn. Andel i prosent. 2022

En fjerdedel av sosialhjelpsmottakere forsørger barn 

Det er nesten 34 600 sosialhjelpsmottakere som forsørger barn under 18 år, enten som enslige eller i familier. Disse utgjør 26 prosent av det totale antallet sosialhjelpsmottakere. Det er litt over 2 prosent enslige menn og i underkant av 12 prosent enslige kvinner som forsørger barn. Mer enn 12 prosent par forsørger barn på sosialhjelpsstønad. Til sammen mottar personer som forsørger barn på sosialhjelp over 2,8 milliarder kroner, noe som utgjør 38 prosent av de totale stønadsutbetalingene.

Det er litt ulikt hvordan sosialhjelpsmottakere som forsørger barn, fordeler seg etter sivilstand. 

Tallene viser at menn som er gift og forsørger barn mottar mer stønad totalt enn kvinner i samme situasjon. I de andre kategoriene, som ugifte, enke/enkemann, skilte og separerte, mottar kvinner som forsørger barn mer støtte totalt enn menn.

Figur 5. Stønad til sosialhjelpsmottakere som forsørger barn under 18 år, etter kjønn og sivilstatus. 2022. Absolutte tall