Nær 52 prosent av de som enten fullførte Etter lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen § 29. For den tiden en person deltar i programmet, har vedkommende rett på kvalifiseringsstønad. eller avsluttet program etter avtale (gjelder ikke flytting) i 2021 var kvinner. mens 48 prosent var menn. Samme kjønnsfordeling finner vi for de 5 prosentene av deltakerne som hadde avbrudd fra program. Om lag 2 prosent av deltakernes program har blitt avbrutt på grunn av uteblivelse, og det er flest menn som uteblir fra program. Litt i overkant av 1 prosent flytter til annen kommune i løpet av rapporteringsåret, og det er flest kvinner blant dem som flytter.

Ordningen med kvalifiseringsprogram ble innført i 2007 og ble landsdekkende i 2011, da alle landets kommuner hadde etablert NAV-kontorer.

26 prosent fullførte eller avsluttet programmet i 2021

Totalt var det 26 prosent av programdeltakerne som fullførte eller avsluttet kvalifiseringsprogrammet i 2021, noe som er 6 prosent flere enn i 2020. I underkant av 10 prosent gikk til ordinært arbeid med lønnstilskudd i 2021. For arbeidsmarkedstiltak i statlig regi, skole/utdanning og uføretrygd, er andelene på i underkant av henholdsvis 12, 14 og 4 prosent.

I Viken fylke gikk litt færre enn 55 prosent av deltakerne over til ordinært arbeid etter programmets slutt, mens 49 prosent av deltakerne i Troms og Finnmark gikk til ordinært arbeid i 2021. Bare 31 prosent av deltakerne i Møre og Romsdal gikk over til ordinært arbeid i 2021.

2 av 5 deltakere mottar sosialhjelp før oppstart

I 2021 hadde nesten 39 prosent av deltakerne i kvalifiseringsprogrammet sosialhjelp eller sosialhjelp kombinert med andre ytelser som viktigste kilde til livsopphold de to siste månedene før oppstart av program. Dette representerer en økning på 4 prosentpoeng fra 2020. 51 prosent av deltakerne fra Vestland fylke mottok sosialhjelp før oppstart i kvalifiseringsprogram.

Deltakere som hadde ytelser etter Folketrygdloven før inntreden i programmet, viser en svak økning fra 3 prosent i 2017 til i underkant av 5 prosent i både 2020 og 2021.

Mest vanlig med tilleggsstøtte fra Husbanken

Det utbetales kvalifiseringsstønad for deltakelse i kvalifiseringsprogram, men deltakerne har ofte behov for tilleggsstøtte i løpet av programmet. 32 prosent av deltakerne har oppgitt at de mottar Husbankens bostøtte alene eller i kombinasjon med annen støtte, som er ett prosentpoeng opp fra 2020 til 2021. Husbankens bostøtte har vært den dominerende tilleggsstøtten helt siden 2009.

I 2021 ble det utbetalt omlag 1 262 millioner i kvalifiseringsstønad, mot i underkant av 1 325 millioner i 2020. Oslo, Viken og Rogaland var de fylkene som utbetalte mest stønad i 2021, med henholdsvis 280, 251 og i underkant av 147 millioner i løpet av året. Til sammenligning ble det utbetalt 389, i underkant av 237 og i underkant av 135 i 2020 i de samme fylkene.

Figur 1. Antall deltakere i Kvalifiseringsprogram. 2021

Deltakerne blir eldre

Tall for 2021 viser at det var 10 170 deltakere i kvalifiseringsprogram i løpet av året, mot 9 892 deltakere i 2020.

Deltakerne har blitt eldre, og aldersgruppene over 30 år har hatt en jevn økning de siste årene. Det gjelder spesielt aldersgruppen 30–39 år som er den største gruppen. Denne aldersgruppen utgjør nesten 36 prosent av alle deltakerne, og hadde en økning på en prosent fra 2020 til 2021. Aldersgruppen under 30 år viser derimot en nedgang fra 2020 til 2021 på en prosent. I 2021 var ellers 7 av deltakerne 67 år eller eldre.

I overkant av 38 prosent av deltakerne startet opp kvalifiseringsprogram i løpet av 2021, og aldersgruppen under 25 år viser en jevn nedgang fra 17 prosent i 2018 til 13 prosent i 2021. I 2021 var det 35 prosent av deltakerne som startet opp program i 2020, mens for 26 prosent av deltakerne oppgis det ikke oppstartsår.

Kvinneandelen har økt

Over halvparten av deltakerne i 2020 og 2021 var kvinner, noe som er en økning på 2 prosentpoeng i perioden. Andelen menn har hatt en tilsvarende nedgang på 2 prosentpoeng fra 46 i 2020 og til 44 prosent i 2021. Fylkene Agder, Trøndelag og Nordland hadde flest mannlige deltakere i 2021, ellers er det kvinneandelen som dominerer i de andre fylkene.

Flest deltakere finnes i de to fylkene Oslo og Viken, med henholdsvis 21 og nesten 20 prosent av det totale antall deltakere i 2021. Til sammenligning var prosentandelene for 2020 nær 23 og i underkant av 19 prosent. Troms og Finnmark var det fylket som hadde færrest deltakere både i 2021 og 2020, med i underkant av 3 prosent i 2021 og i underkant av 2 prosent i 2020.

Figur 2. Netto driftsutgifter til KVP, per innbygger. Fylke. 2021

Driftsutgifter til kvalifiseringsprogram per innbygger

Oslo bruker mest på kvalifiseringsstønad av alle landets kommuner, både i 2020 og 2021. I 2021 beløp stønaden seg til 565 kroner per innbygger, en liten reduksjon i forhold til i 2020 da den lå på 603 kroner per innbygger. Nordland var det fylket som brukte minst, med 147 kroner per innbygger i 2021, mens Troms og Finnmark fylke brukte 177 kroner i 2021.

Om vi ser på antall kroner utbetalt per deltaker så var Oslo også fylket som brukte mest målt i nettodriftsutgifter (trekkpliktig, opplysningspliktig og ikke arbeidsgiveravgiftspliktig lønn) til KVP, både i 2021 og 2020, med henholdsvis 186 300 og 186 900 kroner per deltaker.