925 millioner utbetalt til kvalifiseringsstønad

Publisert:

Nedgangen i antall deltakere som mottok sosialhjelp før oppstart i kvalifiseringsprogrammet, fortsatte i 2018. Det vil si at det blir færre i målgruppen som programmet var utformet for.

I 2018 hadde 38 prosent av deltakerne i kvalifiseringsprogrammet sosialhjelp eller sosialhjelp kombinert med andre ytelser som viktigste kilde til livsopphold de to siste månedene før oppstart av kvalifiseringsprogrammet (KVP). Til sammenligning var tilsvarende andel 42 prosent i 2017 og 50 prosent i 2014.

Det er betydelige fylkesvise forskjeller i sammensetningen av deltakere i kvalifiseringsprogrammet. I 2018 mottok 52 prosent av deltakerne i Oslo sosialhjelp før programmet, mens det bare gjaldt 12 prosent i Trøndelag.

Det ble utbetalt 925 millioner i kvalifiseringsstønad i løpet av 2018. 54 prosent av stønaden ble utbetalt til kvinner, mens kvinner utgjorde 52 prosent av deltakerne. Årsaken til at kvinner får mer utbetalt er i hovedsak at de har barn under 18 år i husholdningen.

Oslo, Akershus og Rogaland var de fylkene som brukte mest på kvalifiseringsstønad i løpet av 2018, og det er her de fleste deltakerne befinner seg. Oslo utbetalte 255,8 millioner kroner i stønad, mens Akershus og Rogaland utbetalte henholdsvis 99,7 og 95,8 millioner kroner. Fylket med færrest deltakere var Sogn og Fjordane, og der ble det utbetalt i alt 5,2 millioner kroner i stønad i løpet av 2018. 

Antall deltakere i programmet var i overkant av 8 900 i 2018, omtrent på samme nivå som for 2017. Flest deltakere finner vi i Oslo, Akershus og Rogaland, med henholdsvis 27, 11 og 10 prosent av deltakerne. Størst kvinneandel finner vi i Oslo og Buskerud med 58 prosent, mens Aust-Agder hadde lavest andel på 40 prosent.

Figur 1. Deltakere i Kvalifiseringsprogram fordelt på alder. 2018

Deltakere i Kvalifiseringsprogram
Under 20 år 136
20 - 24 år 1150
25 - 29 år 1586
30 - 39 år 2945
40 - 49 år 2048

Etter at det fra 2017 blir stilt krav om aktivitet i form av jobb eller utdanning for sosialhjelpsmottakere under 30 år, er tallet på unge sosialhjelpsmottakere gått ned. Det var grunn til å forvente at tallet på unge på aktive tiltak, som kvalifiseringsprogrammet, ville øke. For 2017 så vi ingen slik økning, men i 2018 ble det i underkant av 350 flere KVP-deltakere under 30 år, mot om lag 250 færre over 30 år.

Økonomisk bistand i form av bostøtte fra Husbanken

Dagens kvalifiseringsstønad ser ikke ut til å dekke deltakernes livsoppholdsutgifter i løpet av programmet fullt ut. I løpet av 2018 hadde de fleste deltakerne på kvalifiseringsprogrammet en økonomisk tilleggsbistand, og da oftest i form av bostøtte fra Husbanken. Dette gjaldt 35 prosent av alle deltakerne.

Husbankens bostøtte er den dominerende støtten for deltakerne i alle landets fylker. 6 av 10 som mottok Husbankens bostøtte var kvinner, og 62 prosent av disse oppgir at de har barn under 18 år i husholdningen. Blant menn med bostøtte er det bare 27 prosent som oppgir at de har barn i husholdningen.

Når det gjelder deltakelsen i kvalifiseringsprogrammet er i overkant av 70 prosent fortsatt i programmet ved årets slutt, mens 26 prosent av deltakerne fullførte programmet eller avsluttet etter avtale. De øvrige har enten avbrutt program eller er i permisjon eller har flyttet ut av kommunen. Antall deltakere som avbryter pga. uteblivelse viser en jevn nedgang fra 2014 til 2018, fra henholdsvis 350 til 184 personer.

Flest menn går til ordinært arbeid etter endt program

Flesteparten av de som fullfører programmet, går over til ordinært heltids- eller deltidsarbeid. Dette gjaldt mer enn 40 prosent av deltakerne i 2018. Denne andelen har hatt en jevn økning over tid, og fra 2017 til 2018 økte den med 2 prosentpoeng.

For 2018 var andelen som gikk til ordinært arbeid 56 prosent for menn og 44 prosent for kvinner. 75 prosent av mennene som fullførte programmet oppgir at de ikke hadde barn under 18 år i husholdningen, mens 58 prosent av kvinnene oppgir at de hadde barn.

Blant de som ikke gikk over i ordinært arbeid etter avsluttet program, var deltakelse i arbeidsmarkedstiltak i statlig regi og skole/utdanning viktigst med henholdsvis 11 og 10 prosent. I 2018 var det 700 av dem som avsluttet kvalifiseringsprogrammet som var arbeidsledige eller avventet vedtak om trygd. Av de 400 som oppgir andre livssituasjoner får mange barn, eller de går over til jobb/annen arbeidstrening. I tillegg er det mange som har omsorg for familiemedlemmer, eller som flytter til annen kommune eller ut av landet. Noen deltakere trenger avklaring av egen helse eller vurdering av avklaring om trygdeytelser. De som dropper ut av programmet inngår også i gruppen. Omtrent 40 personer som oppgir annen livssituasjon etter programmet går over til økonomisk sosialhjelp.

Store variasjoner i driftsutgifter 

Figur 2. Netto driftsutgifter til KVP per innbygger. Fylke. 2018

Kroner
Sogn og Fjordane 47
Finnmark 78
Aust-Agder 93
Buskerud 134
Oppland 141
Nordland 156
Vestfold 169
Troms 192
Akershus 195
Møre og Romsdal 216
Telemark 217
Østfold 220
Hedmark 223
Trøndelag 225
Hordaland 234
Rogaland 270
Vest-Agder 322
Oslo 550

Tar vi hensyn til folketallet (se fig. 2), brukte Oslo mest penger på kvalifiseringsstønad av alle landets kommuner, med 550 kroner per innbygger i 2018. Sogn og Fjordane var det fylket som brukte minst, med 47 kroner per innbygger.

Ser man på netto driftsutgifter til KVP, så var det Troms som brukte mest per deltaker med 182 300 kroner. Sogn og Fjordane var det fylket som brukte minst med 89 700 kroner per deltaker.

Kontakt