Kommune-stat-rapporteringen gir styringsinformasjon om ressursinnsatsen, prioriteringer og måloppnåelse i kommuner, bydeler og fylkeskommuner, og gjør det bl.a. mulig å sammenligne kommuner med hverandre, med regionale inndelinger og med landsgjennomsnittet.publiseringen 15. juni registrerte i overkant av 130 000 I statistikken skilles det mellom begrepene sosialhjelpstilfelle og sosialhjelpsmottaker. Antall saker om sosialhjelp vil alltid være høyere enn antall mottakere. Dette fordi en og samme person kan ha fått hjelp i flere kommuner, og han eller hun vil da bli regnet som flere sosialhjelpssaker. totalt for alle landets kommuner i 2020. Antall unike mottakere av sosialhjelp i løpet av 2020 var om lag 124 400. Differansen viser at flere sosialhjelpsmottakere mottok økonomisk sosialhjelp fra flere enn én kommune i løpet av 2020.

Færre mottakere og mindre utbetalinger

Til sammen mottok omlag 124 400 personer Personer som har fått vedtak om stønad til livsopphold etter sosialtjenestelovens §§ 18 og/eller 19 i løpet av 2020. Andre kommunale eller statlige ytelser er ikke inkludert. i 2020. Det er en reduksjon på 4,3 prosent sammenlignet med året før. Den største nedgangen i sosialhjelpsmottak finner vi i aldersgruppen 25-29 år, der andelen sank i underkant av 6 prosent.

Samtidig med reduksjonen i antall sosialhjelpsmottakere har også utbetalingene til sosialhjelp gått ned. Fra 2019 til 2020 har utbetalingene falt med 2,3 prosent, til i overkant av 6,8 milliarder kroner. Denne utviklingen henger bl.a. sammen med en betydelig nedgang i gruppen som har mottatt sosialhjelp mens de har deltatt på introduksjonsprogrammet. Fra 2019 til 2020 har nedgangen i denne gruppen vært på nesten 29 prosent.

Enslige menn mottar mest sosialhjelp

I 2020 var det en like stor andel par med barn som par uten barn blant mottakerne av økonomisk sosialhjelp, se figur 1. Andelen enslige kvinner utgjorde 23 prosent av alle mottakere. Enslige menn utgjorde 40 prosent og var med det den største gruppen blant mottakere av sosialhjelp.

Figur 1. Sosialhjelpsmottakere, etter familiefase. 2020. Prosent

Fra 2019 til 2020 gikk antall sosialhjelpsmottakere med barn ned med nesten 7 prosent både for par og enslige. 2020 er dermed andre år på rad vi ser en nedgang i antall mottakere blant barnefamilier. Det er ellers grunn til å påpeke at nesten halvparten av par med barn har mottatt sosialhjelp i et halvt år eller mer i 2020.

Det er særlig reduksjon i sosialhjelpsmottak blant familier som hadde introduksjonsstønad som deres viktigste kilde til livsopphold. Samtidig var det en økning på 32 prosent for sosialhjelpsmottakere med barn som hadde stipend/lån som viktigste kilde til livsopphold. Blant alle sosialhjelpsmottakere som hadde barn i 2020, var det 16 prosent som fikk støtte gjennom hele året.

Figur 2. Sosialhjelpsmottakere med barn, etter endring i viktigste kilde til livsopphold. 2019-2020

2 av 5 sosialhjelpsmottakere er arbeidsledig

Sosialhjelpsmottakere er hovedsakelig registrert i to kategorier som sier noe om deres arbeidssituasjon: registrert arbeidsledig (39 prosent) og ikke arbeidssøker (27 prosent).

Fra 2019 til 2020 har det vært en liten nedgang blant dem som er registrert arbeidsledige (1,4 prosent), mens nedgangen er større i kategorien ikke arbeidssøker (7 prosent). For dem som mottar sosialhjelp samtidig som dem deltar på ulike tiltak/program, er det et lavere antall sosialmottakere i 2020 sammenliknet med året før.

For personer som mottar økonomisk sosialhjelp og deltar på tiltak og eller programmer, er det personer på introduksjonsprogrammet for innvandrere som står for den største nedgangen, med en nedgang på 34 prosent fra 2019.

Fra 2019 til 2020 er det videre en økning på mer enn 19 prosent i andelen som har heltidsarbeid. Andelen sosialhjelpsmottakere med deltidsarbeid har gått litt ned i samme periode.

Figur 3. Sosialhjelpsmottakere, etter endring i arbeidssituasjon. 2019-2020