Fra 2011 ble pensjonsalderen redusert fra 67 til 62 år. Om lag 30,6 prosent av den bosatte befolkningen i alderen 62-66 år har valgt å ta ut Alderspensjonister er her definert som personer registrert med utbetaling av alderspensjon i Folketrygden i minst en måned i løpet av året. I statistikken har vi ikke registrert opplysninger om tjenestepensjon i offentlig eller privat virksomhet. i 2020. Det er imidlertid store forskjeller mellom kvinner og menn. 42,6 prosent av mennene i denne aldersgruppen har tatt ut alderspensjon mot 18,5 prosent av kvinnene. De siste årene har vi sett en reduksjon i andelen som tar ut alderspensjon før de fyller 67 år, spesielt blant menn. Andelen menn med alderspensjon mellom 62 og 66 er redusert fra 46,2 prosent i 2016. Tilsvarende tall for kvinner i 2016 var 18,6 prosent.

Store geografiske forskjeller

Figur 1 viser andelen mottakere av alderspensjon i aldersgruppen 62-66 år fordelt på fylker. Størst andel mottakere av alderspensjon finner vi Rogaland med 37 prosent og minst i Oslo med 22,9 prosent. Det er også Rogaland som har størst andel både blant kvinner og menn med henholdsvis 21,8 og 51,9 prosent. Minst andel av kvinner med alderspensjon finner vi i Nordland med 16 prosent og blant menn i Oslo med 29,1 prosent.

Figur 1. Alderspensjonister 62-66 år i 2020, etter fylke. Prosent av befolkningen

Pensjonsreformen i 2011 åpnet for uttak av alderspensjon fra 62 år. Man kan velge uttaksgrader mellom 20 og 100 prosent. Alderspensjonen kan fritt kombineres med arbeid. Det er et vilkår for uttak av alderspensjon før fylte 67 år at pensjonen du vil få ved 67 år minst tilsvarer minste pensjonsnivå. De som mottar AFP i offentlig sektor, full uføretrygd eller gjenlevendepensjon har ikke muligheten til å kombinere dette med alderspensjon.

Geografiske forskjeller i uttak av tidlig alderspensjon må sees i sammenheng med uttak av ytelser som ikke kan kombineres med alderspensjon. Noe av forklaringen kan likevel være forskjeller i næringsstrukturen i de ulike fylkene. I figur 2 har vi koblet ansettelsesforholdet ved utgangen av 2019 til personer som fylte 62 år i 2020. Hele 66 prosent av 62-åringene som var ansatte innen bergverksdrift og utvinning hadde startet uttak av alderspensjon. Blant ansatte innen helse- og sosialtjenester var tilsvarende andel kun 9,5 prosent. Bergverksdrift og utvinning er for eksempel en av de dominerende næringene i Rogaland, men utgjør en forsvinnende liten andel av de ansatte i Oslo.

Figur 2. Nye alderspensjonister 62 år i 2020, etter næring. Prosent av befolkningen

Over halvparten arbeider

Det å motta alderspensjon betyr ikke nødvendigvis at man trer ut av arbeidslivet. Ordningen kan fritt kombineres med arbeid. Over halvparten av alderspensjonistene mellom 62-66 år har det vi kaller full Arbeidsintensitet er et mål på hvor mye man kombinerer arbeide med det å være alderspensjonist. Det regnes ut ved antall måneder med alderspensjon og sysselsetting som lønnstaker delt på antall måneder som alderspensjonist. 0 gir ingen arbeidsintensitet, mindre enn 0,5 gir lav, 0,5 opp til 1 gir høy og 1 gir full arbeidsintensitet., som vil si at de i hele perioden med utbetaling av alderspensjon har vært i arbeid. Det har riktignok vært en reduksjon i andelen alderspensjonister som kombinerer alderspensjon med arbeid det siste året. 29,8 prosent av alderspensjonistene i alderen 62-66 år arbeidet ikke ved siden av alderspensjonen i 2019. Denne andelen har økt til 30,2 i 2020.