Notater 2020/28

Dokumentasjon fra og med årgang 2008

System for persondata

I dette notatet dokumenteres siste versjon av System for persondata (SFP) som foreligger for årgangene 2008 – 2019. SFP består av registre som inneholder data for områder som arbeidsmarked, utdanningsaktivitet og velferdsordninger som er ment å kompensere for manglende arbeidsinntekt.

I SFP er registerbasert sysselsettingsstatistikk utvidet til å omfatte også de ikke-sysselsatte, og for begge grupper gis det opplysninger om hvorvidt de er under utdanning eller mottar ytelser. Systemet ble etablert for å beskrive ulike gruppers forhold til arbeidsmarkedet, utdanning og ytelser. Populasjonen i SFP er personer i alderen 15 år og over, både bosatte og noen grupper ikke-bosatte.

Ved å fokusere ikke bare på sysselsetting og ledighet, men også på andre aktiviteter og ytelser, kan man få en bedre forståelse av arbeidsmarkedet. Analyser av én årgang kan f.eks. beskrive hvilke aktiviteter og ytelser personer utenfor arbeidsstyrken har. Det kan si noe om hvor langt de er fra å bli sysselsatt, f.eks. om de er under utdanning eller uføre. Det er også mulig å se på kombinasjonsstatuser, noe som særlig er interessant blant deltidssysselsatte for å belyse hvorfor de ikke jobber på heltid. I SFP kan man også følge individer over tid, og på den måten beskrive hvor innstrømningen til sysselsetting kommer fra (f.eks. fra utdanning eller ledighet), hvor utstrømningen fra sysselsetting går til (f.eks. til ledighet eller pensjon), og evaluere tiltak (f.eks. se hvordan det gikk 1-2 år etter tiltaket).

SFP inneholder tre hovedtyper av variabler som kan være nyttige for analyser. For det første beregnes én status for den enkelte persons forhold til arbeidsmarkedet, utdanning og ytelser. Personer som er aktive i flere statuser samtidig, blir da plassert på én status ut i fra en bestemt prioritering. Denne variabelen er velegnet til å gi en enkel og fokusert beskrivelse av befolkningsgruppers situasjon. For det andre inneholder SFP et sett av fulltellingsvariabler for den enkelte aktivitet/ytelse (f.eks. ”Alderspensjon eller ei”, ”Under utdanning eller ei”, osv.). Disse variablene er velegnet til å beskrive den totale forekomsten av hver enkelt aktivitet/ytelse, og til å gjøre uttrekk av analysepopulasjoner (f.eks. se nærmere på alle personer som mottar alderspensjon). For det tredje inneholder SFP en rekke demografiske og sosioøkonomiske kjennetegn ved personene, og kjennetegn ved jobben/virksomheten for sysselsatte, som man kan bruke bl.a. til å avgrense og beskrive analysepopulasjoner nærmere ved.

SFP brukes av Seksjon for arbeidsmarkeds- og lønnsstatistikk som datagrunnlag for analyser av arbeidsmarkedet, både i betalte oppdrag og i egne prosjekter som formidles gjennom rapporter, artikler og tabelleveranser. Andre seksjoner i SSB kan søke om tilgang til SFP, og det utleveres også mikrodata til forskere. Systemet er siden 2018 brukt til å produsere statistikken «Tilknytning til arbeid, utdanning og velferdsordninger» 

System for persondata - dokumentasjon (Excel)

Om publikasjonen

Tittel

System for persondata. Dokumentasjon fra og med årgang 2008

Ansvarlig

Nadiya Fedoryshyn og Pål Nordby

Serie og -nummer

Notater 2020/28

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emner

Metoder og dokumentasjon, Metoder og dokumentasjon

ISBN (elektronisk)

978-82-587-1169-5

ISSN

2535-7271

Antall sider

29

Om Notater

I serien Notater publiseres dokumentasjon, metodebeskrivelser, modellbeskrivelser og standarder.

Kontakt