– Nærmiljø er et sentralt aspekt av boforholdene, og det er nå mulig å se hvor utbredt nærmiljøgoder og -onder er i Norge, sier rådgiver Håvard Bergesen Dalen i SSB. 

SSB har laget et sett med nye indikatorer som gjør at vi kan sammenligne nærmiljø ulike steder i Norge. I praksis sier de noe om hvor langt folk bor fra tilbud som skoler, idrettsanlegg, sosiale møteplasser, kollektivtransport, turterreng og lignende. I tillegg kartlegger indikatorene hvor mange som bor i områder utsatt for støy, luftforurensning og trafikkerte veier.

Koroplett-kart som viser hvor stor andel av husholdningene i kommunene som oppfyller følgende 14 nærmiljøindikatorer:

1. Kort vei til barnehage

2. Kort vei til grunnskole

3. Kort vei til videregående skole

4. Kort vei til bibliotek

5. Kort vei til kino

6. Kort vei til idrettsanlegg

7. Kort vei til restaurant

8. Kort vei til dagligvare

9. Beleilig kollektivtilbud

10. God luftkvalitet

11. God avstand fra trafikkert vei

12. Ikke utsatt for støy fra vei, bane eller fly

13. Trygg tilgang til turområde

14. Trygg tilgang til lek- og rekreasjonsområder

Kommunekartet vises som en fargeskala fra røde fargenyanser for lav andel til grønne farger for høy andel.

 

Bruksanvisning:
Velg først den nærmiljøindikatoren du ønsker å se kommunekart for fra nedtrekksmenyen øverst til venstre. Ønsker du å begrense visning til fylke, velg det aktuelle fylket fra valg-boks til høyre for kartet. Du kan klikke den lille pilen og endre til 'Multiple values' for å krysse av for flere fylker.

For å sammenlikne kommuner som likner på hverandre med utgangspunkt i SSBs sentralitetsindeks, så krysser du av for dette i boksen under fylker.

Du kan framheve en gitt kommune ved å søke etter denne i boksen 'Finn kommune'. Du kan lese av verdier ved å bevege markøren over kommunene i kartet. Foretrekker du å se kommunekartet med kommunenavn, klikk på knappen 'Vis navn'.

Nederst til høyre finner du ikoner for å dele visualiseringen med andre, enten som URL eller kode for å bygge inn visualiseringen. Du kan også dele en skreddersydd visning. Klikk på nedlastingsikonet for å laste ned som bilde (.png, .pdf, .ppt) eller dataene (.xls eller .csv).

 

Metainformasjon:
Informasjon og dokumentasjon om tallene finnes i notatet "Hvordan varierer nærmiljøet blant ulike befolkningsgrupper?"

 

Tallgrunnlag:
Tallgrunnlaget til visualiseringen kan lastes ned her.

 

Tilgjengelighet:

I denne interaktive visualiseringen tester vi ut presentasjon av tall fra Statistisk sentralbyrå på en alternativ og visuell måte, og løsningen kan anses som en pilot. Vi har lagt vekt på å utvikle slike visualiseringer med relativt liten ressursinnsats og brukt tredjepartsverktøy (her: Tableau Public). Hensikten er å få erfaring med nye formidlingsformer, samt få innspill fra brukere.

Tjenesten er optimalisert for større skjermer, og det kan være interaktivitet som ikke er like brukervennlig på mobile klienter. Verktøyet oppfyller de fleste krav til universell utforming, men datavisualiseringer er i seg selv nyttigst for personer med synssans. Send en forespørsel til kontaktpersonene dersom du ønsker tilgang til dette innholdet på en alternativ måte.

Folk bor nærmere tilbudene i sentrale kommuner, men mangler grøntområder. De er mer utsatt for luftforurensning og trafikk.

De fleste husholdninger (90-99 prosent) bor under 4 km fra nærmeste barnehage, grunnskole, idrettsanlegg, dagligvarehandel og restaurant.

– Nærhet til tjenester følger tett på hvor sentralt folk er bosatt. Bor du sentralt, har du tjenestene nærmere, sier rådgiver Håvard Bergesen Dalen i SSB. 

For eksempel har 99 prosent av husholdningene i Oslo og de omliggende kommunene kort avstand til barnehage. Til sammenligning gjelder dette bare 59 prosent i de minst sentrale kommunene. En av de største forskjellene er i avstand til videregående skole. Kun hver fjerde husholdning i usentrale kommuner har under 10 km til nærmeste videregående skole. I Oslo og omegn gjelder dette 99,8 prosent av husholdningene.

Folk bor betraktelig lengre unna kino og bibliotek enn andre tjenester. Dette er særlig tydelig i de minst sentrale kommunene der de fleste bor lengre enn 10 km fra et bibliotek (66 prosent) eller kino (89 prosent).

Ettersom sentralitetsmålet til SSB tar utgangspunkt i arbeidsplasser og servicefunksjoner er det naturlig at nærmiljøvariablene knyttet til avstand henger sammen med sentralitetsmålet.

– Hvis man bor mer sentralt, er man også nærmere tilbudene. Likevel holder tilgangen til idrettsanlegg, dagligvarehandel og restaurant seg relativt stabilt for de ulike gradene av sentralitet, sier rådgiver Håvard Bergesen Dalen i SSB. 

Dårligere kollektivtilbud i mindre sentrale kommuner

Kollektivtilbudet blir gradvis dårligere etter sentralitet. Kun 4 prosent av de som bor mest sentralt mangler et tilfredsstillende kollektivtilbud, mot 84 prosent av de som bor i mindre sentrale deler av landet. Det vi legger i et tilfredsstillende kollektivtilbud er at man bor under 500 meter fra en holdeplass med minst avgang i timen. 

I motsatt retning er det mye bedre luftkvalitet og folk bor mindre tett på trafikkerte veier i de mindre sentrale kommunene. Her har majoriteten god tilgang på nærturterreng og lek- og rekreasjonsareal der de bor. Andelen med disse godene øker jo mindre sentralt du bor.

Eksisterende register over Norges husholdninger og boliger (Boforholdsregisteret) har informasjon om bosituasjonen til befolkningen, men mangler informasjon om nærmiljø.

På oppdrag fra Kommunal- og distriktsdepartementet har vi benyttet geografiske data i kombinasjon med boforholdsregisteret fra 2021 for å kartlegge forskjeller i nærmiljø mellom befolkningsgrupper. Gjennom GIS-analyse (Geografiske informasjonssystemer) har vi knyttet opp kartkoordinater for goder og onder i nærmiljøet til boligene til Norges husholdninger.

Les mer om dette i notatet «Hvordan varierer nærmiljøet blant ulike befolkningsgrupper?»