Nærmiljø er et sentralt aspekt av boforholdene og levekårsundersøkelsen har flere spørsmål knyttet til nettopp dette. Nærmiljø inkluderer for eksempel nærhet til goder som turterreng og skoler, eller onder som trafikkerte veier. SSB lager en statistikk som ser på noen nærmiljøfaktorer basert på registerkilder (https://www.ssb.no/arealrek/). Denne er derimot ikke koblet mot register over husholdninger og boliger og man kan derfor i liten grad si noe om forskjeller mellom befolkningsgrupper etter type nærmiljø. Dette notatet presenterer de nye dataene hvor denne koblingen er gjort.

I kapittel 2 gis et oversiktsbilde over datakildene som er benyttet til å lage nærmiljøindikatorer, hvordan de er koblet sammen og en diskusjon av hvem som ikke kommer med i denne dataen på grunn av manglende adresse i register. Videre beskriver vi hvordan nærmiljøindikatorene er konstruert og avgrenset. Til slutt presenteres nærmiljøindikatorenes fordeling på landsbasis. 

I kapittel 3 og 4 ser vi nærmere på hvordan nærmiljøindikatorene varierer mellom befolkningsgrupper. Kapittel 3 undersøker forskjeller i husholdningers nærmiljø etter sentralitet, fylke og ulike husholdningstyper. Hvis man er bosatt mer sentralt, er man også nærmere tilbudene. Likevel holder tilgangen til idrettsanlegg, grunnskole, barnehage, dagligvare og restaurant seg relativt stabilt for de ulike gradene av sentralitet.

I kapittel 4 ses nærmiljøindikatorene i lys av personkjennetegnene alder og kjønn. I tillegg presenteres tall for innvandrere og studenter. Innvandrere generelt bor gjennomgående nærmere tjenester enn den øvrige befolkningen.

I kapittel 5 presenteres indikatorene som er konstruert for å si noe om nabolagskjennetegn, med Boforholdsregisteret 2021 som datakilde. Nabolagskjennetegnene presenteres og metoden diskuteres. Nabolagskjennetegnene sier noe om nabolagets demografi, hva slags bolig flest bor i og sosioøkonomiske faktorer som gjennomsnittsinntekt og andel lavinntektshusholdninger. 

Kapittel 6 er en oppsummering av hvilke nærmiljøindikatorer som skal inkluderes i statistikkbanken til den registerbaserte boforholdsstatistikken.