Barne- og familievern

Statistikk

Barnevern
Statistikken gir tal for den kommunale barnevernstenesta.
Barnevernsinstitusjoner
Statistikken omfatter offentlige og private barnevernsinstitusjoner
Familievern
Statistikken viser tall for klient- og meklingssaker i familievernet
Statleg barnevern - StatRes
Føremålet med StatRes er å visa kor mykje ressursar staten nyttar, kva ressursinnsatsen gjev av aktivitetar og tenester i dei ulike statlege verksemdene
Statistikken oppdateres ikke lenger

Analyser, artikler og publikasjoner

Viser 13 av 13
 1. Mindre bruk av barnevernsinstitusjonene

  I løpet av 2022 var det en reduksjon av oppholdsdager på 8 prosent i barnevernsinstitusjonene. Størst var nedgangen blant barn og unge fra region nord, med 15 prosent, sammenlignet med året før.

 2. Flere trenger hjelp med parforholdet

  I 2022 arbeidet familievernet med drøyt 37 700 saker. Dette er en økning på 4 prosent fra året før. Økningen gjaldt henvendelser på grunn av parforholdet. Det ble også opprettet flere foreldreveilednings- og samlivskurs, og noen færre kurs for samarbeid om barn etter brudd.

 3. Færre barn og unge med tiltak frå barnevernet

  I 2022 fekk 47 000 barn og unge tiltak frå barnevernet. Det er 3 500, eller om lag 7 prosent, færre enn året før. Dei siste fem åra har det blitt stadig færre barn og unge som har motteke barnevernstiltak.

 4. Kompetanse i barnevernet. Kartlegging 2020

  I denne rapporten, utført for Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir), presenteres en analyse med utgangspunkt i de nye kompetansekravene til ansatte i barnevernet i henhold til den nylig iverksatte barnevernsloven.

 5. Færre oppholdsdager i barnevernsinstitusjonene

  I løpet av 2021 var det mindre bruk av institusjonene i barnevernet med 4 prosent færre oppholdsdager enn året før. Størst nedgang var det i institusjoner drevet av private ideelle organisasjoner med 8 prosent. Men også i offentlige og andre private institusjoner var det færre oppholdsdager.

 6. Flere gruppemøter og mer kursvirksomhet hos familievernet

  Etter en nedgang i antall familievernsaker og foreldremeklinger fra 2019 til 2020, har det vært små endringer i omfanget av denne type saker hos familievernkontorene fra 2020 til 2021. I 2021 ser man imidlertid en økning på 28 prosent i antall gruppemøter, og nær 34 prosent for antall timer brukt på kurs og andre former for utadrettet virksomhet hos familievernet.

 7. Stadig færre barn i barnevernet

  Talet på barn i barnevernet gjekk ned i 2021. Det var 50 520 barn og unge som fekk tiltak frå barnevernet i løpet av 2021. Det er om lag 2 300 færre barn og unge enn året før.

 8. Sterk nedgang i bruk av sentre for foreldre og barn

  I løpet av 2020 var det 5 700 færre oppholdsdager i sentre for foreldre og barn, en nedgang på 17 prosent fra året før. Det er i de offentlige sentrene reduksjonen har vært stor.

 9. Barn som bur i fosterheim utanom familie, flyttar meir

  I 2020 budde om lag 6 600 barn i fosterheim utanom familie. Blant desse barna var det 76 prosent i alderen 0-5 år som flytta minst ein gong etter at dei først blei plasserte utanfor heimen av barnevernet.

 10. Færre unge med barnevernserfaring i høgare utdanning

  Halvparten av alle unge utan barnevernserfaring som avslutta grunnskolen i 2014 er i høgare utdanning i 2020. Det same gjeld berre for 1 av 5 unge som har teke imot tiltak frå barnevernet.

 11. Et koronapreget år for familievernet

  I 2020 gikk aktiviteten i familievernet ned fra tidligere år. Det viser seg i en reduksjon på drøyt 8 prosent i det totale antall familievernsaker fra 2019. Det er grunn til å tro at mye av nedgangen kan tilskrives pandemien.

 12. Noko færre meldingar til barnevernet i 2020

  Barnevernstenestene fekk melding om uro kring 1 450 færre barn i 2020 samanlikna med året før. Dei fekk i alt 56 800 meldingar om 49 700 barn i løpet av 2020.

 13. Mindre aktivitet i barnevernet - størst reduksjon for dei minste barna

  Barnevernstenestene starta 3 prosent færre undersøkingar, og vel 3 prosent færre barn og unge fekk barnevernstiltak i 2020 enn året før. Det er størst reduksjon blant barn under skolealder.

Eldre analyser, artikler og publikasjoner for delområdet barne- og familievern.