Flere og mer tidkrevende familievernsaker

Publisert:

Familievernet arbeidet med mer enn 39 800 saker i 2019. Dette er en økning på 15 prosent over den siste femårsperioden. Sakene er også av lengre varighet enn før. Stadig flere eksterne meklinger gjennomføres av advokater.

 I 2019 var antall familievernsaker per 1 000 innbygger 7,4. Region Nord hadde flest saker per 1 000 innbyggere, med 10,3 saker. Dette er i tråd med tidligere år. Men for første gang i løpet av perioden vi har disse tallene for, det vil si siden 2003, lå Region Øst lavest, med 6,8 saker pr. 1 000 innbyggere i 2019. Dette henger først og fremst sammen med jevn økning samme periode for region Vest, til 6.9 saker per 1 000 innbyggere i 2019.

Figur 1. Antall saker familievernet har arbeidet med i løpet av året. Absolutte tall

Antall saker
2001 24256
2002 24826
2003 26800
2004 28451
2005 29275
2006 29584
2007 29416
2008 28963
2009 30492
2010 30456
2011 30850
2012 31560
2013 32175
2014 32695
2015 34679
2016 37787
2017 38504
2018 38862
2019 39847

Det ble gjennomført nesten 20 300 meklinger i 2019. Dette er lovpålagte meklinger ved samlivsbrudd. De aller fleste, 77 prosent, av meklingene foregikk på familievernkontor, mens det i de resterende 23 prosent av sakene ble benyttet eksternt oppnevnte meklere. For familievernkontorene innebar det en reduksjon på om lag 240 saker fra 2018 til 2019, mens det for de eksterne meklerne representerte en økning på om lag 350 saker i perioden. Advokater utgjør stadig en økende andel av de eksterne meklerne.

Barn deltok i om lag 3 170 meklingssaker i 2019. Det utgjorde 16 prosent av alle sakene, og var på nivå med året før. Men til sammenligning var denne andelen på kun 8 prosent i 2015.

Figur 2. Avsluttede meklinger ved eksterne meklere etter type mekler

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Advokat 24 20 26 29 31 37 36 37 40 48 58 59 66
Psykolog 8 8 9 11 9 7 8 8 10 9 9 10 10
Psykiater 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
PP - tjeneste 12 15 14 9 8 4 5 4 3 2 1 2 1
Sosial-/helseinstitusjon 45 49 45 46 49 47 47 47 44 39 29 26 21
Prest 9 8 6 5 3 5 3 3 4 3 2 2 3

Flere nye familievernsaker

Det var 30 360 nye familievernsaker saker i 2019. Dette er en økning i antall nye saker på 2 prosent fra året før, og på 11 prosent fra 2015.

I alt arbeidet familievernet med drøyt 39 800 saker i løpet av 2019. I halvparten av disse sakene hadde primærklienten sivilstatus som ugift, mens 34 prosent var gift eller registrerte partnere, 10 prosent var skilt og vel 6 prosent separert. To tredjedeler av de som henvendte seg til et familievernkontor i 2019 var kvinner, og parforholdet var den viktigste grunnen til henvendelsen. Det var en litt mindre andel som hadde foreldresamarbeid eller veiledning som henvendelsesgrunn. Dette er på nivå med året før.

I 2019 var det i gjennomsnitt 26 dagers ventetid fra brukere opprettet kontakt med et familievernkontor til første samtale fant sted. Videre ble det gjennomført i snitt 3,4 samtaler per familievernsak i løpet av året.

Primærklienten deltok i 91 prosent av samtalene i 2019. Men også andre enn den som tar kontakt kan delta i samtaler på familievernkontoret, og partner deltok i snaut halvparten av samtalene (47 prosent). Videre deltok barn under 18 år i nesten 7 prosent av alle samtalene.

Mer tidkrevende familievernsaker

Familievernkontorene avsluttet drøyt 27 500 saker i 2019. I gjennomsnitt ble det brukt 158 dager per sak, noe som innebærer en økning i varigheten av behandlingstiden på 10 dager fra året før. Det er imidlertid relativt store regionale forskjeller. Det ble brukt færrest dager per sak i region Nord (110 dager), og flest dager (192 dager) i region Vest.

Det er i denne sammenheng verdt å merke seg at det fremdeles er slik at de fleste sakene, 73 prosent, avsluttes innen 6 måneder. Når det gjelder saker med kortere enn 2 måneders varighet, var det i 2019 en reduksjon på to prosentpoeng sammenlignet med året før. Saker med kortere varighet enn 2 måneder utgjør 38 prosent av alle avsluttede saker i 2019. Dette forsterker en synkende tendens fra 2016, da denne andelen utgjorde 43 prosent.

Når en familievernsak avsluttes registrerer terapeuten hvilket tema som har vært mest markant gjennom samtalene i den aktuelle saken. Dette blir kalt sakens hovedtema. Som tidligere år var det i 2019 to gjennomgående hovedtemaer; styrke parforhold (25 prosent av sakene) og samarbeid om barn der foreldre ikke bor sammen (23 prosent av sakene). Se figur 3 for utfyllende informasjon.

Figur 3. Avsluttede saker i familievernet, etter primærklientens hovedtema. 2019. Absolutte tall

Absolutte tall 2019
Tvangsekteskap 19
Kultur-/minoritetsspørsmål 90
Bruk av rusmidler 153
Særkullsbarn og/eller ny familie 209
Sykdom / nedsatt funksjonsevne 340
Flergenerasjonsproblematikk 342
Barnets situasjon i foreldrenes konflikt 385
Annen alvorlig hendelse 683
Samlivsbrudd i familien 940
Fysisk / psykisk vold / seksuelt misbruk 1017
Barnets opplevelse av sin livssituasjon 1025
Foreldre-barn-relasjonen 1155
Foreldrerollen 1253
Samspillvansker 1501
Bostedsavklaring/samvær 2247
Avklare/avslutte parforholdet 3157
Samarb. om felles barn (foreldre bor ikke sammen) 6282
Styrke parforholdet 6755

Meklingsårsak: Ny type meklingsårsak og nye betegnelser fra og med 2019

Fra og med 2019-årgangen, er «Flytting» innført som ny meklingsårsak. Denne kategorien for meklingsårsak kommer i tillegg til «Ekteskapsbrudd» (tidligere tekst «Separasjon/skilsmisse (ekteskapsloven)»), «Samboerbrudd», «Foreldretvist» (tidligere tekst; «Saksanlegg etter barneloven») og «Tilbakesendt fra retten (barneloven)».

Manglende samsvar for meklingstabellene 

Fra og med 2019 har Bufdir endret praksis for innrapportering av meklingssaker. Frem til 2019 forekom det manglende samsvar mellom delsummer og totalsum i flere av meklingstabellene. Fra og med 2019 summeres delsummene opp til totalsummen, men vi får ulike totalsummer for meklingstabellene. Dette gjelder statistikkbanktabell 10936, 10938 og 10939. Statistikkbanktabell 10937 gir riktig totaltall for meklinger. Problemet med disse summene har utgangspunkt i at det av juridiske hensyn ikke skal være tilknytning mellom sak og registrerte opplysninger på områdene tabellen dekker. Derfor får heller ikke SSB rettet eventuelle mangler.

Kontakt