Søkeresultat

Hopp til søkeresultater

Avgrens søket

Type

 • Publikasjon (20+)

Vis alle

Statistikk

 • Innvandring og innvandrere (20+)

Vis alle

Andre områder

  Vis alle

  Nettstedsøk

  Fant 50 treff for "oslo" på nettstedet

  Sorter etter:
  • Gratis kjernetid i barnehage i Oslo

   Publisert:

   Gratis kjernetid i barnehage i Oslo Denne rapporten er den tredje oppfølgingsrapporten i en longitudinell studie som Statistisk sentralbyrå forsøk med gratis kjernetid i barnehage som ble igangsatt i Oslo i 2006. Tiltaket skulle øke deltakelsen i barnehage, bidra til sosialisering og bedre

   Publikasjon
  • Innvandrernes bosettingsmønster i Oslo

   Publisert:

   Sosiale og økonomiske studier 107 Innvandrernes bosettingsmønster i Oslo Publisert: 1. januar 2002 Studien beskriver utviklingen i innvandreres bosetting i Oslo i

   Publikasjon
  • Innvandreres bo- og flyttemønstre i Oslo rundt årtusenskiftet

   Publisert:

   Rapporter 2006/33 Innvandreres bo- og flyttemønstre i Oslo rundt årtusenskiftet Publisert: 25. oktober 2006 Rapporten analyserer vestlige og ikke-vestlige innvandreres og nordmenns flyttebevegelser mellom grunnkretser og bydelsgrupper i Oslo i

   Publikasjon
  • Innvandreres demografi og levekår i Groruddalen, Søndre Nordstrand, Gamle Oslo og Grünerløkka

   Publisert:

   Rapporter 2015/43 Innvandreres demografi og levekår i Groruddalen, Søndre Nordstrand, Gamle Oslo og Grünerløkka Publisert: 15 og sysselsetting blant innbyggere med innvandrerbakgrunn i Groruddalen, Søndre Nordstrand, Grünerløkka og Gamle Oslo. Lang botid gjør at skillet blir mindre fra den

   Publikasjon
  • Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldres fordeling på kommunenivå

   Publisert:

   . Oslo er den kommunen i landet som flest personer har innvandret til. Innvandrere fra EU Båtsfjord passerte Oslo i andel innvandrere, og har nå 28,3 og 26,7 prosent innvandrere, mens andelen for Oslo er 25,6 prosent

   Publikasjon
  • Holdninger til innvandrere og innvandring 2020

   Publisert:

   mindre tettsteder er mer skeptiske. I Oslo og Viken og i Trøndelag er det mer positive holdninger enn for eksempel i Agder- og Sør

   Publikasjon
  • Monitor for sekundærflytting

   Sekundærflytting blant personer med flyktningbakgrunn bosatt i Norge 2007-2016

   Publisert:

   . Oslo er den kommunen som har flest personer med flyktningbakgrunn. Mindre sekundærflytting generelt gjenspeiles imidlertid i at færre enn tidligere flytter til Oslo. Det er også færre som blir bosatt i Oslo når de kommer til Norge. Det er vanligere å

   Publikasjon
  • Enslige mindreårige flyktninger 1996-2018

   Demografi, utdanning, arbeid og inntekt

   Publisert:

   største byene, og aller flest i Oslo med om lag 17 prosent. Nær 40 prosent av flyktningene har flyttet fra sin opprinnelige bosettingskommune, og hvor om lag en tredjedel har flyttet til Oslo

   Publikasjon
  • Overføringsflyktninger 2019

   Publisert:

   når de kommer til landet. Den mest vanlige husholdningstypen er par med barn. Hver sjette overføringsflyktning bor i Oslo

   Publikasjon
  • Holdninger til innvandrere og innvandring 2019

   Publisert:

   . Vi finner dessuten mer positive holdninger til innvandrere og innvandring i Oslo og Akershus enn i andre deler av landet

   Publikasjon
  • Segregering på arbeidsplassene blant sysselsatte med innvandrerbakgrunn i Norge

   Publisert:

   måles for alle virksomheter separat etter en aggregert fylkesinndeling, er det regioner som Oslo, Akershus og. Når bidragene til segregering måles simultant for alle regioner, er det en tendens til noe fallende segregering gjennom perioden i Oslo, men økende segregering på arbeidsplassene på Vestlandet, i

   Publikasjon
  • Innvandrere og stortingsvalget 2017

   Valgatferd blant innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre sammenliknet med øvrig befolkning

   Publisert:

   norskfødte med innvandrerforeldre. Størst andel av stemmeberettigede med innvandrerbakgrunn er det i fylkene Oslo og Akershus

   Publikasjon
  • Monitor for sekundærflytting

   Sekundærflytting blant personer med flyktningbakgrunn bosatt i Norge 2005-2014

   Publisert:

   bekostning av flytting til Oslo og flytting til andre fylker enn Oslo. Selv om sekundærflytterne ikke like ofte flytter til Oslo er det fortsatt i særstilling flest som flytter dit. Drøye én av fire sekundærflyttere flyttet til Oslo, én av fire flyttet fylkesinternt, mens to av fire flyttet til et annet fylke enn Oslo

   Publikasjon
  • Utviklingen i bostedssegregering i utvalgte store og sentrale kommuner etter 2005

   Publisert:

   særskilt stor andel av personene med innvandrerbakgrunn er bosatt i Oslo, og Oslo skiller seg derfor ut ved å ha et spesielt økning i bidraget til D-indeksen gjennom hele undersøkelses¬perioden. Siden situasjonen i Oslo spiller en så

   Publikasjon
  • Innvandrerhusholdninger. Husholdningssammensetning og boforhold

   Publisert:

   høyeste andelen finner vi blant husholdninger fra Afrika. Det er flere husholdninger som er trangbodde i Oslo enn ellers i landet og forskjellen mellom innvandrerhusholdninger og

   Publikasjon