Rapporter 2013/11

Flytting til og fra Oslos bydeler

Flyttemønsteret i Oslo preges av en tredeling: Parallelt med utflytting fra de ytre bydelene hovedsaklig i retning Akershus, skjer det en utflytting fra de indre bydelene til de ytre bydelene. Samtidig fylles de indre bydelene med yngre innflyttere til Oslo.

Tredelt flyttemønster i Oslo

Flyttemønsteret i Oslo preges av en tredeling: Parallelt med utflytting fra de ytre bydelene hovedsaklig i retning Akershus, skjer det en utflytting fra de indre bydelene til de ytre bydelene. Samtidig fylles de indre bydelene med yngre innflyttere til Oslo.

Det er noen av funnene i rapporten Flytting til og fra Oslos bydeler av SSB-forsker Lasse Sigbjørn Stambøl. Rapporten viser hvordan flyttingene til og fra Oslo fordeler seg på bydeler, samt hvordan flyttingene har foregått mellom Oslos bydeler i tidsperioden 1999-2010.

Størst flytteaktivitet til og fra indre bydeler

Resultatene viser blant annet at flytteaktiviteten er størst til og fra de indre bydelene, der innflyttingen til dels kommer fra Akershus, men mest fra regioner i Norge for øvrig og etter hvert fra utlandet. Det er observert klart større flyttestrømmer fra de indre til de ytre bydelene enn de flyttestrømmer som går motsatt vei. Dette har blant annet sammenheng med aldersstrukturen, der de indre bydelene får stor tilførsel utenfra av yngre personer i 20-årsalderen, mens utflyttingen foregår etter at personene er blitt noe eldre, og da til dels sammen med egne barn, som utgjør en betydelig andel av utflyttingene fra de indre til de ytre bydelene. Fra de ytre bydelene går mye av flyttestrømmene til Akershus, som gjennomgående har større innflytting fra enn utflytting til Oslo.

Innvandrerne flytter mest sørover og østover

Innvandringen har fått en stadig større betydning for flyttingene til hovedstaden utover på 2000-tallet. Dette har sammenheng med økt nettoinnvandring av personer med bakgrunn fra EU-land i Vest-Europa og fra personer med bakgrunn fra nye EU-land i Øst-Europa. I tillegg bidrar fortsatt personer med bakgrunn fra land i den øvrige verden til et klart innvandingsoverskudd fra utlandet, men også gjennom innenlandske flyttinger, og da spesielt til byens østlige og sørlige områder.

Ikke-innvandrere bidrar til positiv flyttebalanse i vest

Personer uten innvandringsbakgrunn bidrar til netto utflytting fra Oslos østlige og sørlige områder, særlig på grunn av stor nettoutflytting til Akershus. Gruppen bidro derimot til nettoinnflytting i byens vestlige områder i 2005-2010, noe som skyldes innflyttingsoverskudd fra regioner i Norge utenfor Oslo og Akershus. Personer uten innvandringsbakgrunn bidrar imidlertid, sammen med innvandrere, til nettoinnflytting i byens østlige og sørlige områder gjennom de interne flyttingene i Oslo.

Forskeren finner stabilitet i flyttemønsteret både med hensyn til det geografiske flyttemønsteret for bydelene totalt, men også når man går ned til mer detaljerte aldersgrupperinger og kjønn.

Om publikasjonen

Tittel

Flytting til og fra Oslos bydeler

Ansvarlig

Lasse Sigbjørn Stambøl

Serie og -nummer

Rapporter 2013/11

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emne

Flytting

ISBN (elektronisk)

978-82-537-8616-2

ISBN (trykt)

978-82-537-8615-5

ISSN

1892-7513

Antall sider

99

Målform

Bokmål

Om Rapporter

I serien Rapporter publiseres analyser og kommenterte statistiske resultater fra ulike undersøkelser. Undersøkelser inkluderer både utvalgsundersøkelser, tellinger og registerbaserte undersøkelser.

Kontakt