Rapporter 2010/17

Resultater fra kultur- og mediebruksundersøkelsene fra 1991 til 2008 og levekårsundersøkelsen 2007

Oslo-befolkningens bruk av kulturtilbud

Statistisk sentralbyrå har fra 1991 til 2008 gjennomført seks sammenlignbare undersøkelser om befolkningens bruk av kulturtilbud. Aldersgruppen som har deltatt i undersøkelsene har hele tiden vært 9-79 år. Denne serien av undersøkelser viser både endringen i bruk av ulike tilbud, tilgang til tilbud og interessen for dem. I disse undersøkelsene kan vi se på kulturbruken i ulike befolkningsgrupper og endring over tid. Vi kan også splitte befolkningen opp i noen ulike geografiske grupper.

I denne rapporten har vi etter ønske fra Oslo kommune sett på kulturbruken blant befolkningen i Oslo fra 1991 til 2008. Målet har vært å se på endringer, og hvordan Oslo-befolkningens kulturbruk er i forhold til dem som bor i andre store byer (Bergen, Trondheim og Stavanger) og befolkningen generelt. Disse tallene er supplert med kulturbrukstall fra Levekårsundersøkelsen 2007. Av resultatene i undersøkelsen kan det nevnes at flere går på teater/musikal/revy, opera/operette, kunstutstilling og museum i løpet av en 12-måneders periode i Oslo enn i andre store byer og i landet totalt. Oslos befolkning går også flest ganger på slike kulturtilbud. I tillegg går de flest ganger på kino. Det er også de som i størst grad har vært på ballett- og danseforestillinger. Andelen som leser bøker på fritiden i løpet av et døgn er også større i Oslo enn andre steder. Bruken av folkebibliotek er derimot noe lavere i Oslo enn i landet ellers. Det er også færre som går på kulturfestival i Oslo enn ellers i landet. Dessuten er det færre konsertbesøk per år blant befolkningen i Oslo enn i andre store byer.

Generelt er det nedgang i antall kinobesøk, men det er økt kinobesøk blant de voksne i Oslo. Selv om det er en klar sammenheng mellom utdanning og kinobesøk både i Oslo og andre steder, har utdanning fått mindre betydning for kinobesøket i Oslo de seinere åra. Teatertilbudet blir mest brukt av kvinner og personer med høy utdanning. Vi finner større forskjell i andelen som går på teater per år i forhold til utdanning i Oslo enn i landet totalt. Utdanning har mye å si for opera-/operettebesøk. Oslos kvinner er ivrige operagjengere. Voksne/eldre Oslo-borgere bruker opera-/operettetilbudene mest. Mer enn hver fjerde Oslo-boer over 54 år var på opera/operette i 2007, mot 7 prosent i hele befolkningen.

Blant Oslo-befolkningen er det en økende andel som går på ballett-/danseforestillinger. Det er særlig blant den voksne delen av Oslo-befolkningen at andelen øker. Besøk på kunstutstillinger viser klare sosiale skiller generelt. I Oslo går de med høy utdanning mest på museum og leser mest bøker på fritiden. Generelt er det derimot lite sosialt skille mellom dem som går og de som ikke går på kulturfestival. Både i Oslo og ellers går kvinner mest på kunstutstillinger. Derimot er andelen som går på kulturfestival lavest blant Oslos kvinner.

I gjennomsnitt går Oslos befolkning på mer enn 20 kulturbesøk per år, mot 19 i andre store byer og 16 i landet totalt. Oslos befolkning har bedre tilgang til ulike kulturtilbud enn de som bor i andre store byer og befolkningen i landet totalt. Dette kan være noe av forklaringen på det høye bruksnivået. Det er også størst interesse for kulturbruk blant Oslo-boerne. Særlig gjelder det museer, teater og kunstutstillinger. Det har vært en nedgang i antall kulturbesøk blant unge, mens det har vært økende blant de voksne. I Oslo er det flest som går på kulturfestival i de østlige bydelene, mens flest går på teater/musikal/revy, ballett/dans og opera/ operette i de vestlige bydelene. I Oslo er det lavest andel kulturbrukere blant dem som har innvandrerbakgrunn.

Om publikasjonen

Tittel

Oslo-befolkningens bruk av kulturtilbud. Resultater fra kultur- og mediebruksundersøkelsene fra 1991 til 2008 og levekårsundersøkelsen 2007

Ansvarlig

Odd Frank Vaage

Serie og -nummer

Rapporter 2010/17

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emne

Kultur

ISBN (elektronisk)

978-82-537-7812-9

ISBN (trykt)

978-82-537-7811-2

ISSN

0806-2056

Antall sider

57

Målform

Bokmål

Om Rapporter

I serien Rapporter publiseres analyser og kommenterte statistiske resultater fra ulike undersøkelser. Undersøkelser inkluderer både utvalgsundersøkelser, tellinger og registerbaserte undersøkelser.

Kontakt