Notater 2007/53

Inntektsstatistikk for Oslo - nivå, utvikling og fordeling

I forbindelse med Kommunal- og regionaldepartementets arbeid med stortingsmeldingen om Oslo,Hovedstadsmeldingen (St.meld. nr. 31, 2006-2007), ble det utarbeidet et notat om inntektsforholdene i Oslo frem til og med inntektsåret 2004. På grunn av kort tidsfrist ble fremstillingen stort sett avgrenset til å sammenstille ferdig statistikk. Formålet med notatet var å gi en kortfattet oversikt over inntektsnivå, inntektsutvikling og inntektsfordeling i hovedstaden sammenlignet med landet for øvrig. Notatet bygde dels på statistikk fra ulike offentlige registre og dels på statistikk fra utvalgsundersøkelser.

Dette notatet bygger stort sett på nevnte notat, men tallene er nå oppdatert med siste tilgjengelige årgang i inntektsstatistikken – 2005. I tillegg er det lagt til et kapittel om barn i lavinntektsfamilier i hovedstaden som er hentet fra en rapport som ble skrevet etter at stortingsmeldingen forelå (Epland og Kirkeberg 2007).

Hovedstaden er gjennom hele notatet avgrenset til Oslo kommune, og ikke noe omland er inkludert i tallene.

Notatet har følgende oppbygging: i kapittel 1 gis det en oversikt over hovedstadens inntektsstruktur fra et makroperspektiv. Hvor stor andel av de totale kontante inntektene som norske husholdninger mottar, tilfaller folk i Oslo? Det skilles på ulike typer inntekter som yrkesinntekt, kapitalinntekter,pensjoner, trygder og ulike stønader. For å kunne si noe om inntektsstrukturen har endret seg over tider det gitt tall for flere år i perioden 1993-2005.

I kapittel 2 presenteres inntektstall for ulike husholdningstyper i Oslo sammenlignet med landet forøvrig. Både inntektsnivå og inntektsutvikling siden midten av 1990-tallet belyses ved hjelp av tall fra Statistisk sentralbyrås inntekts- og formuesundersøkelse for husholdninger. Hvordan ligger inntektsnivået i hovedstaden sammenlignet med resten av landet? Har husholdningene i Oslo hatt en sterkere eller svakere vekst enn den generelle inntektsveksten de siste årene?

I kapittel 3 beskrives hvordan inntektene er fordelt i Oslo. Flere tidligere studier har dokumentert at Oslo er det stedet i landet med de største inntektsmessige forskjellene. Kapitlet gir en oversikt over hvordan inntektsfordelingen har utviklet seg i perioden 1994-2005. Har inntektsveksten kommet alle til gode eller har noen grupper i hovedstaden hatt en bedre inntektsvekst enn andre? Hvordan plasserer hovedstadsbefolkningen seg i den generelle inntektsfordelingen for landet?

De store forskjellene i økonomiske levekår gir seg også utslag i at vi finner mange barnefamilier med inntekt under lavinntektsgrensen i hovedstaden. I kapittel 4 sammenligner vi forekomsten av lavinntekt blant barn i Oslo med andre norske storbyer, og mellom de ulike bydelene i hovedstaden.Hva kjennetegner de bydelene som har høye andeler med barn i familier med lave inntekter? Har det skjedd endringer de siste årene i hvor i hovedstaden vi finner barnefamilier med små økonomiske ressurser?

Om publikasjonen

Tittel

Inntektsstatistikk for Oslo - nivå, utvikling og fordeling

Ansvarlige

Mads Ivar Kirkeberg, Jon Epland

Serie og -nummer

Notater 2007/53

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emne

Inntekt og formue

Antall sider

26

Målform

Bokmål

Om Notater

I serien Notater publiseres dokumentasjon, metodebeskrivelser, modellbeskrivelser og standarder.

Kontakt