Notater 2009/01

Flyktninger bosatt 1997-2007

Sekundærflytting mellom bydeler i Oslo

Som for landet generelt, har sekundærflyttingene mellom bydeler i Oslo vært størst den første tiden etter bosetting, samtidig som flytteaktiviteten har vært betydelig lavere for de senest bosatte flyktningene enn for de som ble bosatt for noen år siden.

Skiftet kom med 2002-kohorten, og fortsatte med kohortene etter, som har flyttet mye mindre enn kohortene før. For kohortene 1998-2006 under ett, er det Stovner, Bjerke, Grorud og Alna som har hatt størst nettoinnflytting internt i Oslo i perioden 1998-2006. Nettoinnflyttingen til Gamle Oslo har vært heller beskjeden, mens Søndre Nordstrand, bydelen der det bor flest innvandrere, faktisk har hatt noen flere utflyttere enn innflyttere. St. Hanshaugen, Ullern, Grünerløkka, Frogner og Nordre Aker er bydelene som har hatt størst netto utflytting.

Samtlige bydeler har imidlertid hatt netto innflytting fra resten av landet. Her ligger SøndreNordstrand, Grünerløkka, Gamle Oslo og Alna på topp. Det er et interessant trekk at mange av de som først ble bosatt på Grünerløkka har flyttet derfra senere, mens mange av de som har kommet til Oslo fra andre fylker har bosatt seg nettopp på Grünerløkka. Da kan det tenkes at Grünerløkka derfor til stadighet har forholdsvis mange flyktninger som ikke har gjennomført intro. Hva vil dette i så fall bety? Er innflytterne på Grünerløkka flyktninger som er dårligere rustet enn andre til å komme i arbeid og integreres i samfunnet? Eller er det, som vist i en tidligere studie (Høydahl, 2007), mer selvhjulpne flyktninger som flytter til Oslo, som klarer seg bedre enn de bofaste flyktningene i Oslo?

Det har i stor grad vært enslige som har flyttet fra andre kommuner og bosatt seg i bydelene St.Hanshaugen, Nordre Aker, Sagene, Grünerløkka og Frogner. Par med barn har heller foretrukket Alna,Søndre Nordstrand, Bjerke og Grorud. Mange enslige mødre (og deres barn) har kommet fra andre kommuner og slått seg ned i Stovner.

2003-kohorten er valgt ut som en årgang som følges opp spesielt. Av de flyktningene bosatt i 2003 som bodde i Oslo 1.1.2004, hadde 46 prosent flyttet ut av bydelen innen 1.1.2008. Nesten alle bodde fremdeles i Oslo, men da i andre bydeler. Bydelene Alna, Gamle Oslo og Søndre Nordstrand hadde beholdt forholdsvis mange av ”sine” flyktninger, mens Grünerløkka hadde mistet spesielt mange.I

 2003-kohorten var det Søndre Nordstrand og Gamle Oslo som hadde størst netto innflytting avflyktninger innen 2007, og Grünerløkka har hatt størst netto utflytting. 2003-kohorten skilte segimidlertid ut fra kohortene før og etter både for Søndre Nordstrand og Gamle Oslo. Det at mange har forlatt Grünerløkka, er imidlertid noe som går igjen for de fleste årganger av flyktninger.

Tallene for nettoinnflytting er basert på tall for innflytting og utflytting. Forholdsvis beskjeden nettotall kan skjule store brutto flyttestrømmer. For 2003-kohorten var en tredjedel av flyttingene i perioden 2004-2007 flyttinger innenfor bydelene. Det var store forskjeller mellom bydelene i andel internflyttinger. For halvparten av bydelene var utflyttingen størst til Gamle Oslo. Selv om Grünerløkka var bydelen med størst netto utflytting, var det likevel tre bydeler som hadde størst utflytting til Grünerløkka. Samtidig var Grünerløkka bydelen som hadde flest utflyttere til ni av de andre bydelene. I det store og hele er Grünerløkka en interessant bydel når det gjelder flyttinger utenfra og til og fra bydeler i Oslo.

Om publikasjonen

Tittel

Sekundærflytting mellom bydeler i Oslo. Flyktninger bosatt 1997-2007

Ansvarlig

Even Høydahl

Serie og -nummer

Notater 2009/01

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emne

Flytting

Antall sider

42

Målform

Bokmål

Om Notater

I serien Notater publiseres dokumentasjon, metodebeskrivelser, modellbeskrivelser og standarder.

Kontakt